Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 
ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2013 m. lapkričio 6 d.  Nr. T-924
Šalčininkai


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55–1049, Žin., 2008, Nr. 113–4290) 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo  (Žin., 1992, Nr. 14–378; 2002, Nr.116–5188; 2010, Nr. 125–6376) 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 15 d.  nutarimu Nr. 472 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 37–1248; 2011, Nr.105-4915), Šalčininkų rajono savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Nustatyti savivaldybės teritoriją įvertinantį koeficientą (Kt): Šalčininkų mieste, Eišiškių  mieste, Baltosios Vokės mieste – 1; kitose rajono savivaldybės vietovėse, išskyrus Šalčininkų mst., Eišiškių  mst., Baltosios Vokės mst., –  0,8.
3. Pripažinti netekusiu galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. T-1031 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos“.
4. Sprendimas įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                      Zdzislav Palevič

 

 


                                                                                                                                                                              PATVIRTINTA
                                                                                                                                          Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                                                  2013 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-924

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

                                                                                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šalčininkų rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Savivaldybės nuomojamų gyvenamųjų patalpų (toliau – patalpos) nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:
2.1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) įstatymu (toliau – Įstatymas) (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2005, Nr. 47-1554; 2008, Nr. 120-4544; 2008, Nr. 149-6024; 2009, Nr. 93-3961; 2010, Nr. 125-6378);
2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 37-1248; 2004, Nr. 23-705; 2006, Nr. 82-3268, 2011, Nr. 105-4915);
2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. D1-322/1K-206 „Dėl Nuompinigių už valstybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 65-2541);
2.4. Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 565 (Žin., 2002, Nr. 109-4837, Nr. 119-5370; 2003, Nr. 10-374);
2.5. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-154 „Dėl gyvenamųjų pastatų vidutinės statybos vertės“;
2.6. Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynu (NTK 2011).

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. Apraše vartojamos sąvokos:
 3.1. Savivaldybės gyvenamosios patalpos – Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ar patikėjimo teise valdomos valstybės gyvenamosios patalpos (butai daugiabučiuose namuose, vieno ar dviejų butų gyvenamieji namai ar jų dalys, bendrabučiai);
3.2. Socialinis būstas – nekomerciniu pagrindu, pagal Vyriausybės nustatytą nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką nuomojamos savivaldybės gyvenamosios patalpos, skirtos mažas pajamas turintiems asmenims ir šeimoms apgyvendinti pagal Įstatymo nustatytas sąlygas  (socialinio būsto kategorijai nepriskiriamos tarnybinės gyvenamosios patalpos, bendrabučiai, nakvynės namai, gydymo ar globos (rūpybos) gyvenamosios patalpos);
 3.3. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimas – Savivaldybės gyvenamųjų patalpų apskaitos duomenų tvarkymas, nuomos sutarčių sudarymas ir jų vykdymo kontrolė, nuompinigių surinkimas ir išieškojimas, patalpų būklės kontrolė ir vertinimas, jų ir su jomis susijusių bendrojo naudojimo objektų remonto darbų planavimas ir organizavimas.

III. NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

4. Patalpų 1 kv. metro naudingojo ploto nuomos mokestį sudaro:
4.1. kaupiamosios lėšos nuomojamoms patalpoms, taip pat su jomis susijusioms namo bendrosioms konstrukcijoms, bendrojo naudojimo patalpoms ir bendrajai inžinerinei įrangai (toliau – bendrojo naudojimo objektai) atnaujinti ir remontuoti (toliau – kaupiamosios lėšos);
4.2. išlaidos, susijusios su namo, kuriame yra nuomojamos patalpos, bendrojo naudojimo objektų administravimu ir nuolatine technine priežiūra (eksploatavimu);
4.3. išlaidos, susijusios su patalpų nuomos administravimu ir patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymu.
5. Patalpų nuomos mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal šią formulę:
N = (Nk x Kv x Kt x P x Km) + ((Na + Nna) x P), kur:
N – patalpų nuomos mokesčio dydis (litais per mėnesį);
Nk – kaupiamųjų lėšų mėnesinis tarifas (litais už 1 kv. metrą patalpų naudingojo ploto per mėnesį);
Kv – vietovę įvertinantis koeficientas - 0,9;
Kt – savivaldybės teritoriją įvertinantis koeficientas;
P – patalpų naudingasis plotas (kv. metrais), nustatomas pagal nuomojamų patalpų teisinės registracijos duomenis;
Km – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio socialinio būsto nuomos mokestį mažinantis koeficientas, taikomas socialinio būsto nuomininkams ir savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams, kuriems savivaldybės gyvenamosios patalpos išnuomotos iki 2002 m. gruodžio 31 d., atitinkantiems Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 8 straipsnio 1 dalies sąlygas;
Na – bendrojo naudojimo objektų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) mėnesinis tarifas (litais už 1 kv. metrą patalpų naudingojo ploto per mėnesį);
Nna – patalpų nuomos administravimo ir patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymo mėnesinis tarifas (litais už 1 kv. metrą patalpų naudingojo ploto per mėnesį).
6. Bendrojo naudojimo objektų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos nustatomos vadovaujantis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123), kai patalpos yra name, kurio butų ir kitų patalpų savininkų bendrajai dalinei nuosavybei administruoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.84 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka paskirtas bendrosios nuosavybės administratorius, arba vadovaujantis daugiabučio namo savininkų bendrijos priimtu sprendimu ar jungtinės veiklos sutartyje nustatyta tvarka priimtu sprendimu, kai patalpos yra daugiabučiame name, kurio butų ir kitų patalpų savininkai įsteigę daugiabučio namo savininkų bendriją arba sudarę jungtinės veiklos sutartį.
7. Išlaidos, susijusios su namo, kuriame yra nuomojamos patalpos, bendrojo naudojimo objektų administravimu ir nuolatine technine priežiūra (eksploatavimu), gali būti neįtraukiamos į nuomos mokesčio dydį, jeigu patalpų nuomos sutartyje nustatyta, kad šias išlaidas nuomininkas apmoka tiesiogiai namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui. Jeigu patalpų nuomos sutartyje nustatyta, kad šias išlaidas nuomininkas apmoka tiesiogiai namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, Aprašo 5 punkte pateiktoje formulėje nurodyta Na reikšmė lygi nuliui.
8. Patalpų nuomos administravimo ir patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymo mėnesinį tarifą nustato patalpų valdytojas, įvertinęs sąnaudas, susijusias su nuomos sutarčių sudarymu ir kontrole, nuomos mokesčio surinkimu ir išieškojimu, nuomojamų patalpų būklės kontrole ir vertinimu, jų remonto planavimu ir organizavimu.
9. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo ir patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymo mėnesinis tarifas Nna=0,10 Lt/m².

IV. KAUPIAMŲJŲ LĖŠŲ TARIFO APSKAIČIAVIMAS
10. Kaupiamųjų lėšų mėnesinis tarifas apskaičiuojamas atsižvelgiant į pastato, kuriame yra patalpos, tipą, statybinę vertę, išreikštą litais už 1 kv. metrą patalpų naudingojo ploto, gyvavimo trukmės normatyvą, kuris nustatomas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“, patvirtintu aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 565 (Žin., 2002, Nr. 109-4837), nuomojamų patalpų būklę (nusidėvėjimą) ir jų aprūpinimą komunaliniais patogumais.
11. Kaupiamųjų lėšų tarifas konkrečioms gyvenamosioms patalpoms apskaičiuojamas pagal šią formulę:
Nk = ((V x h)/(T x 12)) x Ki x Mi, kur:
V – vidutinė gyvenamųjų patalpų 1 kub. metro statybos vertė, atsižvelgiant į pastato tūrį, skelbiama valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje (www.registrucentras.lt);
h = 3 – gyvenamosioms patalpoms taikomas aukšto aukščio koeficientas, siekiant vidutinę gyvenamųjų patalpų 1 kub. metro statybos vertę perskaičiuoti į vidutinę gyvenamųjų patalpų 1 kv. metro statybos vertę;
T – pastato gyvavimo trukmė (ilgaamžiškumas), kuri nustatoma pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ (metais);
12 – mėnesių skaičius metuose;
Ki – pataisos koeficientas, rodantis nuomojamų gyvenamųjų patalpų būklę (nusidėvėjimą):
Ki = 1 – geros būklės patalpoms, kurių nusidėvėjimas neviršija 30 procentų;
Ki = 0,8 – patenkinamos būklės patalpoms, kurių nusidėvėjimas nuo 30 iki 60 procentų;
Ki = 0,5 – blogos būklės patalpoms, kurių nusidėvėjimas didesnis kaip 60 procentų;
Mi – pataisos koeficientas, rodantis gyvenamųjų patalpų aprūpinimą komunaliniais patogumais:
Mi = 1 – gyvenamosioms patalpoms su visais komunaliniais patogumais;
Mi = 0,9 – gyvenamosioms patalpoms bendrabučio tipo pastatuose arba bute su bendrojo naudojimo patalpomis;
Mi = 0,85 – gyvenamosioms patalpoms, kuriose nėra bent vieno iš šių komunalinių patogumų: vandentiekio, nuotekų šalinimo įrenginių (kanalizacijos), vonios ir (ar) tualeto patalpų, centrinio šildymo, gamtinių dujų įvado ir įvado elektrinei viryklei;
Mi = 0,7 – gyvenamosioms patalpoms, kuriose nėra visų šių komunalinių patogumų: vandentiekio, nuotekų šalinimo įrenginių (kanalizacijos), vonios ir (ar) tualeto patalpų, centrinio šildymo, gamtinių dujų įvado ir įvado elektrinei viryklei.


V. GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMAS (KOMPENSAVIMAS)

12. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos leidimu pagerinusiems išnuomotas gyvenamąsias patalpas, savo lėšomis atlikusiems jų remontą (išskyrus atvejus, kai gyvenamųjų  patalpų būklė pabloginama dėl nuomininko, jo šeimos narių bei kitų kartu gyvenančių asmenų kaltės), atsižvelgiant į atliktų remonto ar gyvenamosios patalpos pagerinimo darbų pobūdį ir apimtį, gali būti sumažinama nuomos mokesčio dalis - kaupiamosios lėšos iki 50 procentų remonto ar pagerinimo darbams panaudotų lėšų, bet ne daugiau kaip 1000 Lt per vienerius metus (12 paskutinių mėnesių). Atlikti remonto ar pagerinimo darbai turi būti pagrįsti darbų atlikimo, medžiagų, įrengimų įsigijimo dokumentais: sąskaitomis-faktūromis, pirkimo čekiais, sutartimis su įmonėmis ar individualiais asmenimis.
13. Gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dalis - kaupiamosios lėšos  mažinamos iki bus padengta 50 procentų gyvenamosios patalpos pagerinimo ar remonto darbams nuomininko panaudotų lėšų.
Nutraukus Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su nuomininku ir nuomininkui su šeima išsikėlus iš nuomojamų gyvenamųjų patalpų, likusi neatlyginta gyvenamųjų patalpų  pagerinimo ar remonto darbams nuomininko panaudotų lėšų dalis nuomininkui (jo šeimos nariams) nekompensuojama.
14. Gyvenamųjų patalpų  pagerinimo ar remonto darbams padarytas išlaidas įvertina Šalčininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
15. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius (Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administratorius) su nuomininku, atlikusiu pagerinimo ar remonto darbus bei pateikusiu darbų pobūdį bei apimtis patvirtinančius dokumentus, sudaro papildomą susitarimą prie Savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, kuriame nurodomos kompensuojamos sumos ir kompensavimo terminai.
16. Nuomininkui, nepateikusiam rašytinio prašymo ir (ar) atliktų remonto ar gyvenamosios patalpos pagerinimo darbus ir apimtis pagrindžiančių dokumentų, ar be Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos imu (nuomotojo) leidimo nuomininko padarytos gyvenamosios patalpos pagerinimo ar remonto darbų atlikimo išlaidos neatlyginamos.

VI. GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO, SURINKIMO IR IŠIEŠKOJIMO TVARKA

17. Šalčininkų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius, o tose vietovėse, kur administratoriai nepaskirti – seniūnijos, kurių teritorijose yra gyvenamosios patalpos, renka Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija administruoja nuomininkų sumokėtą nuomos mokestį, jį kaupia, tvarko jo apskaitą ir apyvartą.
18. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydis, vadovaujantis aprašu, apskaičiuojamas kiekvienam nuomojamam butui, užpildant nustatytos formos Savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio apskaičiavimo aktą (priedas). Pasirašydamas Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį nuomininkas pasirašytinai supažindinamas su Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio skaičiavimo aktu.
19. Nuomos mokestį gyvenamųjų patalpų nuomininkas ar jo šeimos nariai turi sumokėti kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės dienos.
20. Nuomininkui, iš eilės tris mėnesius nesumokėjus apskaičiuoto gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija teikia įspėjimą dėl šio mokesčio skolos apmokėjimo.
21. Nuomininkas, vengiantis mokėti gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį ir skolą bei du kartus įspėtas dėl nuomos mokesčio nemokėjimo ir iki nustatyto termino nesumokėjęs skolos, teismine tvarka gali būti iškeldintas iš nuomojamų gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant jam ir jo šeimos nariams kitos gyvenamosios vietos.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis gali būti perskaičiuojamas pasikeitus nuomojamų savivaldybių gyvenamųjų patalpų būklei, darančiai poveikį kaupiamųjų lėšų, skirtų nuomojamoms savivaldybės patalpoms, taip pat su jomis susijusioms namo bendrosioms konstrukcijoms, bendrojo naudojimo patalpoms ir bendrajai inžineriniai įrangai atnaujinti ir remontuoti, tarifui, taip pat pasikeitus su šiomis patalpomis susijusių bendrojo naudojimo objektų administravimo, nuolatinės techninės priežiūros ar šių patalpų nuomos administravimo ir patalpų, kaip nuosavybės teisės objekto, valdymo tarifams.


––––––––––––––––––––