Šalčininkų rajono savivaldybė - DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Spausdinimo versija

                                                                                                                                                       

                             SPRENDIMAS                              

 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2015 m. spalio 7 d. Nr. T-214

Šalčininkai


 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 3 punktu, Šalčininkų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą (pridedama).

1.2. Savivaldybės būsto nuomos sutarties formą (pridedama).

1.3. Socialinio būsto nuomos sutarties formą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. T-757 „Dėl šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašų sudarymo, išbraukimo iš sąrašų ir gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Meras                                                                                                               Zdzislav Palevič

 

                                                                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                                                                Šalčininkų rajono

                                                                                                                                                savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                2015 m. spalio 7 d.

sprendimu Nr. T-214

 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) taikomas nuomojant Šalčininkų rajono savivaldybei  (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į savivaldybės būstą ir socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą (toliau – Įstatymas).

2. Savivaldybės būstas – savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas, įtrauktas į savivaldybės tarybos patvirtintą savivaldybės būsto fondo sąrašą.

3. Socialinis būstas – į savivaldybės tarybos patvirtintą savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą įtraukto savivaldybės būsto fondo dalis. Prie socialinio būsto nepriskiriami bendrabučiai, nakvynės namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, gydymo ar globos (rūpybos) įstaigos gyvenamosios patalpos, savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis. 

4. Laikinasis būsto fondas skirtas šeimoms ir asmenims laikinai apgyvendinti likviduojant stichinių ir kitų nelaimių padarinius, taip pat atliekant Savivaldybės gyvenamųjų namų kapitalinį remontą, juos rekonstruojant, modernizuojant, taip pat ir kitais nenumatytais atvejais.

5. Tarnybinės gyvenamosios patalpos suteikiamos darbuotojams (tarnautojams) pagal kategorijų sąrašą, patvirtintą rajono savivaldybės Tarybos sprendimu. Savivaldybės tarnybinės gyvenamosios patalpos išnuomojamos, naudojamos ir apskaitomos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 878  „Dėl Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

      6. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Įstatyme.

 

II. SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SUDARYMAS IR NAUDOJIMAS

 

     7. Savivaldybės būsto fondą sudaro socialiniai būstai ir savivaldybės būstai, kurie nuomojami:

     7.1. jeigu asmens ar šeimos, nuomojančio (nuomojančios) socialinį būstą, deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 20 procentų viršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, asmens ar šeimos prašymu savivaldybės taryba, įvertinusi socialinio būsto poreikį savivaldybėje, gali priimti sprendimą šį būstą nuomoti kaip savivaldybės būstą rinkos kainomis vadovaudamasi savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto. Savivaldybės būsto nuomos sutartis sudaroma, keičiama ir nutraukiama vadovaujantis Civiliniu kodeksu;

     7.2. asmenims ir šeimoms, kurie Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas) nustatyta tvarka negali būti iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos;

      7.3. savivaldybės tarybos sprendimu asmenims ir šeimoms, kurie su savivaldybe ar jos įstaigomis yra susiję darbo ar jų esmę atitinkančias santykiais, apgyvendinti;

      7.4. savivaldybės tarybos sprendimu kitais tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir kitais įstatymais.

      8. Informacija apie socialinius būstus ir Savivaldybės būstus, kurie nuomojami asmenims ir šeimoms Aprašo 7 punkte numatytais atvejais, skelbiama per 5 darbo dienas po nuomos sutarties pasirašymo savivaldybės interneto svetainėje.

      9. Socialinio būsto fondo plėtra vykdoma vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtinta socialinio būsto fondo plėtros programa arba kitais savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, kuriuose numatyta socialinio būsto fondo plėtra.

      10. Socialinio būsto fondo plėtra vykdoma statant naujus arba rekonstruojant ir pritaikant būsto paskirčiai esamus pastatus, perkant ar kitokiu būdu teisėtai įsigyjant gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, taip pat savivaldybėms Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatyta tvarka perimant valstybės reikmėms nereikalingas laisvas gyvenamąsias patalpas arba gyvenamąsias patalpas, kuriose gyvena asmenys.

      11. Savivaldybės būstas, atsižvelgiant į socialinio būsto poreikį, savivaldybės tarybos sprendimu įrašomas į socialinio būsto fondą ir naudojamas teisę į socialinio būsto nuomą turintiems asmenims ir šeimoms aprūpinti būstu.

      12. Savivaldybės būstas, nuomojamas teisę į socialinio būsto nuomą turintiems asmenims ir šeimoms, negali būti parduodamas, išskyrus Įstatymo 24 straipsnio 2 dalies  5 punkte numatytą atvejį, ar kitaip perleidžiamas kitų asmenų nuosavybėn.

      13. Savivaldybės būsto fondo sąrašas ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies sąrašas tvirtinamas ne rečiau kaip du kartus per metus.

 

III.  TEISĖ Į SAVIVALDYBĖS SOCIALINĮ BŪSTĄ

AR JO SĄLYGŲ PAGERINIMĄ

 

14. Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

14.1. Duomenys apie asmenų ir šeimų gyvenamąją vietą Šalčininkų rajono savivaldybėje, o neturinčių gyvenamosios vietos - Šalčininkų rajono savivaldybėje, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.

14.2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautos pajamos) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių.

14.3. Neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m arba yra mažesnis kaip 14 kv. m, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

15. Teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m arba šio Aprašo 14.3 papunktyje nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kv. m ir jeigu jie turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą pagal Įstatymo 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus.

16. Asmenys ir šeimos, kurie už jiems suteiktą valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą įsigytą būstą prarado dėl skolinių įsipareigojimų ar perleido kitiems asmenims arba su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į paramą būstui išsinuomoti šio Aprašo 14 dalyje nustatytomis sąlygomis įgyja po 5 metų nuo būsto praradimo, perleidimo kitiems asmenims ar socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos.

 

IV. ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, ĮRAŠYMAS Į SĄRAŠUS BEI PERRAŠYMAS Į KITĄ SĄRAŠĄ

 

17. Asmenys ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti ir atitinkantys šio Aprašo 14-16 dalyse nustatytus reikalavimus, pateikę savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui („vienam langeliui“) nustatytos formos prašymą, įrašomi į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus.

18. Asmenys ir šeimos kartu su prašymu pateikia sąlygoms patvirtinti, nuo kurių priklauso teisė į paramą būstui išsinuomoti, reikalingus dokumentus (toliau – papildomi dokumentai):

18.1. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus.

18.2. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina.

18.3. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių).

18.4. Pažymą apie šeimos sudėtį.

18.5. Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopiją (esant reikalui).

18.6. Pažymą iš gydymo įstaigos, patvirtinančią, kad asmuo ar šeimos narys serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma (esant reikalui).

18.7. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas (esant reikalui):

18.7.1. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo;

18.7.2. teismo sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo;

18.7.3. mirties liudijimą.

19. Asmens (šeimos narių) tapatybės kortelės, vaikų gimimo liudijimų, santuokos liudijimo kopijas.

20. Jei reikiami papildomi dokumentai arba dalis jų nepateikiami kartu su prašymu ir yra asmens (kai kreipiasi šeima – visų pilnamečių šeimos narių) rašytinis sutikimas, trūkstamus papildomus dokumentus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų surenka Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus darbuotojas.

21. Jei reikiami papildomi dokumentai nepateikiami kartu su prašymu ir asmuo nesutinka, kad juos surinktų savivaldybės vykdomoji institucija, taip pat jei yra kitų prašymo ar papildomų dokumentų trūkumų, savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus darbuotojas per 5 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie nustatytus prašymo ar papildomų dokumentų trūkumus. Asmuo turi pašalinti trūkumus per 20 darbo dienų nuo rašto gavimo.

22. Jei asmuo per 20 darbo dienų pašalina nurodytus prašymo ar papildomų dokumentų trūkumus, prašymo nagrinėjimo terminai pradedami skaičiuoti nuo trūkumų pašalinimo dienos. Trūkumų nepašalinus laiku, prašymas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.   

23. Gavus iš Bendrojo skyriaus („vieno langelio“) asmens ar šeimos prašymą ir papildomus dokumentus, Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus darbuotojas patikrina ir nustato, ar prašymą pateikęs asmuo ar šeima atitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti  įstatymu nustatytų reikalavimų, ir per 10 darbo dienų nuo prašymo ir papildomų dokumentų gavimo įrašo asmenį į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą bei raštu informuoja apie tai asmenį, nurodydamas jo eilės numerį sąraše, arba raštu pateikia motyvuotą atsisakymą įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą.

24. Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus darbuotojas suveda asmens ar šeimos duomenis į savivaldybėse naudojamą asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, registravimo ir eilių sudarymo informacinę sistemą (SPIS).

25. Asmens ar šeimos eilės numerį sąraše nustato Socialinės paramos šeimai informacinė  sistema (SPIS) pagal prašymo užregistravimo Savivaldybės administracijoje datą ir laiką.

26. Patvirtinti sąrašai išsiunčiami kiekvienai savivaldybės administracijos seniūnijai. Šeimos ir asmenys gali susipažinti su patvirtintais sąrašais savivaldybės administracijos seniūnijose arba savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje.

27. Jeigu asmuo ar šeima, įrašyti į sąrašą savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti, įgyja teisę būti įrašyti į kitą sąrašą, asmeniui ar šeimai pageidaujant, gali būti perrašomi į kitą atitinkamą sąrašą, užskaitant buvimo ankstesniame sąraše laikotarpį.

28. Kartu su prašymu įsirašyti į kitą sąrašą asmuo ar šeima privalo pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius teisę būti įrašytam į kitą sąrašą ( neįgaliojo pažymėjimo kopiją, pažymą iš gydymo įstaigos, vaiko gimimo liudijimo kopiją (gimus 3 vaikui), santuokos liudijimo kopiją).

29. Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus darbuotojas nagrinėja prašymą ir per 20 darbo dienų informuoja raštu pareiškėją apie perrašymą (ar ne) į kitą sąrašą savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti.

30. Turto valdymo skyriaus darbuotojas, savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius įsakymą perrašyti šeimą ar asmenį į kitą sąrašą savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti, suveda šeimos ar asmens duomenis į savivaldybėje naudojamą asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinį būstą, registravimo ir sąrašų sudarymo Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS), kurioje bus nustatyta šeimos ar asmens vieta kitame sąraše.

31. Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus („vieno langelio“) darbuotojas nuolat priima šeimų ir asmenų prašymus įrašyti (perrašyti į kitą sąrašą, išbraukti iš sąrašo) į savivaldybėje sudaromus šio Aprašo 33 punkto socialinio būsto nuomos sąrašus.

32. Kiekvieno asmens ar šeimos, turinčio teisę į savivaldybės socialinį būstą, dokumentai susegami į atskiras bylas ir kaupiami savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje.

 

V. ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, NUOMOJANČIŲ SOCIALINĮ BŪSTĄ AR GAUNANČIŲ BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ, APSKAITA

 

33. Asmenų  ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, apskaita tvarkoma sudarant šiuos sąrašus:

33.1. Jaunų šeimų.

33.2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių).

33.3. Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Į šį sąrašą įrašomi ne vyresni kaip 35 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos. Į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, įrašomi ir likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, tačiau parama būstui išsinuomoti jie gali pasinaudoti tik įgiję visišką civilinį veiksnumą, jeigu atitinka Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus.

33.4. Neįgaliųjų asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų.

33.5. Bendrąjį. Į šį sąrašą įrašomi visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 punktuose nurodytus sąrašus.

33.6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

34. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašai sudaromi pagal prašymo užregistravimo Savivaldybės administracijoje datą ir laiką.

35. Į asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, sąrašus įrašomi asmenys ir šeimos, kuriems yra išnuomotas socialinis būstas. Asmenys ir šeimos iš šių sąrašų išbraukiami nutraukus socialinio būsto nuomos sutartį Įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais. Asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, sąrašai sudaromi Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

36. Sąrašai tvirtinami du kartus: iki gegužės 31 d. ir iki gruodžio 31 d.:

36.1. Į sąrašus gegužės 31 d. įrašomi (išbraukiami, perrašomi į kitą sąrašą) asmenys ir šeimos, pateikusieji prašymą ir dokumentus iki gegužės 1 d.

  36.2. Į sąrašus gruodžio 31 d. įrašomi (išbraukiami, perrašomi į kitą sąrašą) asmenys ir šeimos, pateikusieji prašymą ir dokumentus iki gruodžio 1 d.

Sąrašai tvirtinami savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

37. Į asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašus įrašomi asmenys ir šeimos, gaunantys būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją. Asmenys ir šeimos iš šių sąrašų išbraukiami nutraukus būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimą Įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašai sudaromi Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

38. Asmenys ir šeimos, gaunantys būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, neišbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų, tačiau būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos gavimo laikotarpis neįskaitomas į buvimo tokių asmenų ir šeimų sąrašuose laikotarpį.

 

VI. ŠEIMŲ IR ASMENŲ IŠBRAUKIMAS IŠ SĄRAŠŲ SOCIALINIAM BŪSTUI IŠSINUOMOTI

 

39. Asmenys ir šeimos iš sąrašų socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti išbraukiami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kai:

39.1. įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai įsigyto būsto naudingas plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis už nustatytą Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punkte;

                39.2. jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) daugiau kaip 20 procentų viršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius;

39.3. miršta į sąrašą įrašytas asmuo;

39.4. asmuo ar šeima (visi šeimos nariai) išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar kitą valstybę, kuri tampa jo (jų) gyvenamąja vieta, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme;

39.5. asmeniui ar šeimai jau išnuomotas socialinis būstas. Šiuo atveju asmuo ar šeima perrašomi į asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, sąrašą;

39.6. asmenys ir šeimos, kuriems Įstatyme nustatyta tvarka siūloma išsinuomoti socialinį būstą ir kurie rašytiniame pasiūlyme nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta į savivaldybę dėl socialinio būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą, išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo. Antras pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą be svarbių priežasčių laiku neatvykusiems į savivaldybę ir raštu neišreiškusiems sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą asmenims ir šeimoms pateikiamas ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo ankstesnio pasiūlymo pateikimo dienos; 

39.7. jiems yra  suteiktas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas;

39.8. pateikia rašytinį prašymą savivaldybės administracijai išbraukti jį (juos) iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo;

39.9. asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos.

40. Turto valdymo skyriaus darbuotojas, savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius įsakymą išbraukti asmenį ar šeimą iš sąrašo savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti, suveda šeimos ar asmens duomenis į savivaldybėje naudojamą asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinį būstą, registravimo ir sąrašų sudarymo kompiuterinę programą.

41. Apie sprendimą išbraukti asmenis ir šeimas iš sąrašų socialiniam būstui išsinuomoti, išskyrus pareiškėjo mirties atveju, savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus darbuotojas per 10 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo išbraukti iš sąrašų socialiniam būstui išsinuomoti priėmimo dienos raštu informuoja asmenis ir šeimas pagal paskutinę žinomą asmens ar šeimos gyvenamąją vietą.

 

VII. SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMA

 

42. Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo  laikotarpį asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus.

43. Siūlant išnuomoti gyvenamąsias patalpas asmeniui ar šeimai, įrašytam į sąrašą socialiniam būstui išsinuomoti, yra atsižvelgiama į ploto normatyvus bei asmens šeimos narių skaičių.

44. Esant laisvam socialiniam būstui, apie pasiūlymą išnuomoti laisvą būstą asmeniui ar šeimai, įrašytai į sąrašus, svarsto Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos klausimams nagrinėti komisija. Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus darbuotojas, gavęs komisijos protokolinį pritarimą, praneša asmeniui ar šeimai apie tai registruotu laišku per 5 darbo dienas nuo protokolinio pritarimo gavimo dienos.

45. Asmuo ar šeima privalo per 5 darbo dienas nuo laiško išsiuntimo dienos atvykti į Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrių. Neatvykus per šį laikotarpį, antras pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą pateikiamas ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo ankstesnio pasiūlymo pateikimo dienos.

46. Apžiūrėjęs gyvenamąsias patalpas asmuo ar šeima privalo per 3 darbo dienas pranešti apie sutikimą arba atsisakymą išsinuomoti siūlomą socialinį būstą.

47. Asmeniui ar šeimai atsisakius išsinuomoti siūlomą būstą ir nepranešus savo sprendimo per 3 darbo dienas arba neatsiliepus į rašytinį siūlymą per 5 darbo dienas nuo laiško išsiuntimo dienos, Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus darbuotojas būstą pasiūlo išsinuomoti eilės tvarka kitiems sąrašuose įrašytiems asmenims, pranešdamas jiems apie tai registruotu laišku.

48. Asmenims ar šeimoms, pageidaujantiems išsinuomoti būstą, tą pačią dieną nurodomi dokumentai, reikalingi sprendimo priėmimui. Visi nurodyti dokumentai turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų. Jeigu pateikiami ne visi dokumentai, asmuo ar šeima privalo trūkstamus dokumentus pateikti per 3 darbo dienas.

49. Jeigu per nustatytą terminą dokumentai nepristatomi, arba nustatoma, kad asmuo ar šeima prarado teisę į valstybės paramą, savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus darbuotojas socialinį būstą siūlo išsinuomoti eilės tvarka kitiems sąrašuose įrašytiems asmenims ar šeimoms, pranešdamas jiems apie tai registruotu laišku.

50. Asmenims ar šeimai pristačius visus teisę išsinuomoti savivaldybės socialinį būstą  patvirtinančius dokumentus, per 5 darbo dienas rengiamas įsakymo projektas dėl socialinio būsto išnuomojimo, išskyrus 55 punkte nurodytą atvejį.

51. Jei prieš socialinio būsto suteikimą patikrinus įrašyto į sąrašą asmens ar šeimos dokumentus paaiškėja, kad išnyko sąlygos, suteikiančios asmeniui ar šeimai teisę į socialinio būsto nuomą ar jo sąlygų pagerinimą, būstas asmeniui ar šeimai neišnuomojamas ir asmuo ar šeima išbraukiama iš sąrašo.

52. Savivaldybės būstas gali būti išnuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus asmenims ir šeimoms, netekusiems turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, asmenims, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų, šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus), neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus), šeimoms, auginančioms vaikus, kai ne mažiau kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ir šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, jeigu šie asmenys ar šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo būsto.

53. Asmenys ir šeimos, nurodyti Aprašo 52 punkte, pateikia Bendrojo skyriaus („vieno langelio“) darbuotojui:

53.1. Rašytinį prašymą suteikti socialinį būstą.

53.2. Pažymas iš seniūnijos apie asmens (visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį.

53.3. Dokumentą, patvirtinantį būsto išnuomojimo būtinybę (pažymą apie gaisro metu sudegusį būstą, dokumentus, įrodančius teisę į socialinio būsto nuomą dėl būsto praradimo potvynio, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių).

53.4. Vaikų gimimo liudijimus (kai šeimoje yra vaikų).

53.5. Dokumentą apie darbingumo ar neįgalumo lygį.

53.6. Prireikus – kitus papildomus dokumentus, būtinus teisei į socialinio būsto nuomą įrodyti.

54. Gavęs asmens ar šeimos prašymą iš Bendrojo skyriaus („vieno langelio“), savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus darbuotojas nagrinėja prašymą ir pateiktus dokumentus.

55. Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus darbuotojas rengia sprendimo projektą artimiausiam Tarybos posėdžiui.

56. Per 10 darbo dienų nuo savivaldybės Tarybos sprendimo išsinuomoti (ar ne) socialinį būstą pasirašymo pareiškėjui apie priimtą sprendimą pranešama raštu.

57. Asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašus ir netekusiems turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo būsto, socialinis būstas išnuomojamas trejiems metams ir sudaroma terminuota nuomos sutartis.

58. Savivaldybės Tarybai priėmus sprendimą, informacija apie šios Tvarkos aprašo 52 punkte nurodytoms asmenims ar šeimoms išnuomotą socialinį būstą viešai paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje, nurodant išnuomotų patalpų adresą ir priežastį, dėl kurios išnuomotas savivaldybės socialinis būstas.

59. Socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, neturi viršyti 14 kv. m, išskyrus atvejus, kai:

59.1. būtina atsižvelgti į tai, kad būtų suteikta galimybė turėti atskirus kambarius neįgaliesiems, asmenims, sergantiems lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą sunkiomis formomis, taip pat skirtingų lyčių vyresniems kaip 9 metų vaikams;

59.2. socialinio būsto fonde nėra laisvų tokių būstų;

59.3. išnuomojamas vieno kambario butas. Šiuo atveju buto naudingasis plotas negali viršyti 40 kv. m;

59.4. socialinio būsto fonde nėra laisvų judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų turintiems neįgaliesiems specialiai pritaikytų socialinių būstų, kurių naudingasis plotas tenkantis vienam šeimos nariui, neviršytų 14 kv. m (išnuomojant judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų turintiems neįgaliesiems specialiai pritaikytą socialinį būstą).

60. Šio Aprašo 59 punkte nurodytais atvejais sprendimą dėl didesnio naudingojo ploto socialinio būsto išnuomojimo priima Savivaldybės administracijos direktorius.

61. Išnuomojant socialinį būstą asmenims ir šeimoms, įsigijusiems nuosavybės teise mažesnio, negu nustatyta Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punkte, naudingojo ploto būstą, bendras nuosavo būsto ir nuomojamo socialinio būsto naudingas plotas negali viršyti 14 kv. m vienam asmeniui ar šeimos nariui, išskyrus šio Aprašo 59 punkte nurodytas išimtis. 

62. Išnuomojant socialinį būstą, asmenys ir šeimos pateikia dokumentus, įrodančius teisę į socialinį būsto nuomą:

62.1. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus  prieš socialinio būsto suteikimą.

62.2. Seniūnijos pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių).

62.3. Pažymą apie šeimos sudėtį.

63. Socialinis būstas yra skiriamas pagal asmenų ir šeimų deklaruotą gyvenamąją vietą, pagal seniūnijas. Jeigu seniūnijoje nėra asmenų ar šeimų, pageidaujančių apsigyventi savivaldybės socialiniame būste, šis būstas pasiūlomas kitų seniūnijų asmenims ar šeimoms, įrašytiems į savivaldybės sąrašus socialiniam būstui išsinuomoti.

64. Seniūnijos seniūnas privalo per 10 darbo dienų pranešti raštu Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui apie laisvas gyvenamąsias patalpas seniūnijoje. Nuomininkui mirus, jeigu nuomininko šeimos nariai ir toliau gyvena nuomojamoje gyvenamojoje patalpoje, seniūnas apie tai privalo per 10 darbo dienų pranešti raštu Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui.

65. Šeimos ir asmenys gali prašyti, kad savivaldybė išnuomotų jam vietoj turimos gyvenamosios patalpos mažesnę gyvenamąją patalpą arba vietoje gyvenamosios patalpos su patogumais išnuomotų gyvenamąją patalpą be patogumų. Tokie prašymai patenkinami atsiradus tinkamoms laisvoms gyvenamosioms patalpoms.

66. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis su socialinių būstų nuomininkais pasirašo savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

 

VIII. SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

67. Vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Įstatymu ir šiuo Aprašu socialinio būsto nuomos sutartis sudaroma, keičiama ir nutraukiama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuriuo remiantis sudaroma socialinio būsto nuomos sutartis.

 68. Socialinio būsto nuomos sutartis gali būti keičiama ir asmeniui ar šeimai išnuomojamas kitas būstas, jeigu asmuo ar šeima įgyja teisę į kitokio, negu nuomojamas, naudingojo ploto socialinį būstą pagal Įstatymo 15 straipsnyje nustatytą socialinio būsto naudingojo ploto normatyvą arba jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgalus ar jam (šeimai) yra nuomojamas neįgaliesiems specialiai nepritaikytas socialinis būstas.

69. Asmuo ar vienas iš šeimos narių dėl socialinio būsto nuomos sutarties keitimo kreipiasi į Savivaldybės administraciją pateikdamas prašymą ir dokumentus, patvirtinančius teisę į kitokio naudingojo ploto socialinį būstą, arba dokumentus, patvirtinančius teisę į neįgaliesiems specialiai pritaikytą socialinį būstą.

70. Socialinio būsto nuomos sutarties keitimą gali inicijuoti ir Savivaldybės administracija, jeigu nustatoma, kad asmeniui ar šeimai nuomojamas socialinis būstas neatitinka Įstatymo 15 straipsnyje nustatyto naudingojo ploto normatyvo arba nėra specialiai pritaikytas neįgaliesiems.

71. Socialinio būsto nuomos sutartis nutraukiama:

71.1. kai asmuo ar šeima įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai įsigyto būsto naudingas plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis už nustatytą Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punkte;

71.2. kai Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus asmens ar šeimos deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) daugiau kaip 20 procentų viršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius;

71.3. kai asmuo ar šeima (visi šeimos nariai) išvyksta gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ar kitą valstybę, kuri tampa jo (jų) deklaruota gyvenamąja vieta, kaip tai apibrėžta Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme;

71.4. kai asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos;

71.5. kitais Civiliniame kodekse ar socialinio būsto nuomos sutartyje numatytais atvejais.

72. Jeigu asmens ar šeimos, nuomojančio (nuomojančios) socialinį būstą, deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 20 procentų viršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, asmens ar šeimos prašymu savivaldybės taryba, įvertinusi socialinio būsto poreikį savivaldybėje, gali priimti sprendimą šį būstą nuomoti kaip savivaldybės būstą rinkos kainomis vadovaudamasi savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto. Savivaldybės būsto nuomos sutartis sudaroma, keičiama ir nutraukiama vadovaujantis Civiliniu kodeksu.

 

IX.  LAIKINOJO BŪSTO NUOMA

 

73. Seniūnijų prašymu gyvenamosios patalpos priskiriamos ar išbraukiamos prie (iš) laikinojo būsto fondo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Gyvenamosios patalpos, priskirtos ar išbrauktos prie (iš) savivaldybės laikinojo būsto fondo, registruojamos Turto valdymo skyriuje laikinojo būsto fondo žurnale.

74. Asmuo ar šeima, pageidaujanti išnuomoti laikinąjį būstą, Bendrojo skyriaus („vieno langelio“) darbuotojui pateikia prašymą, Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus prieš prašymo pateikimą, pažymą apie šeimos sudėtį, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

75. Gavęs iš Bendrojo skyriaus („vieno langelio“) prašymą ir dokumentus, Turto valdymo skyriaus darbuotojas juos nagrinėja.

76. Apie priimtą sprendimą (išnuomoti būstą ar ne) Turto valdymo skyriaus darbuotojas per 20 darbo dienų informuoja raštu pareiškėją.

77. Šeimai ar asmeniui išnuomojama gyvenamoji patalpa neturi būti mažesnė kaip 10 kv. metrų bendro ploto vienam šeimos nariui. Šeimai ar asmeniui sutikus, gali būti išnuomota ir mažesnio ploto gyvenamoji patalpa.

78. Gyvenamosios patalpos išnuomojamos šeimoms ir asmenims laikinai apgyvendinti trejiems metams. Laikinai apgyvendinti šeimos ir asmenys iš šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašų neišbraukiami.

79. Savivaldybės laikinasis būstas išnuomojamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir juo remiantis sudaroma terminuota gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis.

80. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su nuomininkais pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

 

X. TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMA

 

81. Gyvenamosios patalpos prie tarnybinių gyvenamųjų patalpų priskiriamos (išbraukiamos iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų) ir darbuotojų (tarnautojų), kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašai nustatomi rajono savivaldybės Tarybos sprendimu. Prie tarnybinių gyvenamųjų patalpų priskiriamos tik patuštintos savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ar patikėjimo teise valdomos gyvenamosios patalpos.

82. Savivaldybės tarnybinės gyvenamosios patalpos išnuomojamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir juo remiantis sudaroma tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis.

83. Tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su nuomininkais pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

84. Asmenims ir šeimoms, iki 2002 m. gruodžio 31 d. išsinuomojusiems savivaldybės gyvenamąsias patalpas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą, Įstatyme nustatyti socialinio būsto naudingojo ploto normatyvai bei šio būsto nuomos sąlygos nekeičiami ir dėl to galiojanti nuomos sutartis nekeičiama, išskyrus Civiliniame kodekse nustatytus atvejus.

85. Už asmenų (šeimų) pateiktų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas.

86. Šalių ginčai dėl šio Aprašo taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

87. Šiame apraše neaptarti klausimai dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.

_________________________________

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-02-05 13:27:24