Šalčininkų rajono savivaldybė - EGZAMINAI

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

EGZAMINAI Spausdinimo versija


2019 - 2020 m. m. EGZAMINAI

2018 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ AKTUALIJOS
 -
informacija tikslinama

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. DĮV-1320 Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija paskirta bazine mokykla.

Bazinė mokyklatai mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Brandos atestatui gauti, kaip ir praėjusiais metais, mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir  dar vieną dalyko brandos egzaminą  (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas). Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima. Kandidatas einamaisiais metais, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus. Egzaminų pasirinkimo terminas – iki spalio 24 d. 

Brandos darbą gali rinktis III ir IV gimnazijos klasės mokinys. Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokinys pasirenka iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 25 dienos, o III gimnazijos klasės mokinys – iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos. 


Prašymas dėl brandos darbo, menų ir technologijų brandos egzaminų teikiamas iki rugsėjo 25 d., dėl kitų brandos egzaminų – iki spalio 24 d. 

Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus kandidatas teikia mokyklos vadovui, buvęs mokinys – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui, eksternas – bazinės mokyklos vadovui. Prašymas teikiamas iki vasario 24 d.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas pateikia prašymą pritaikyti brandos egzaminus ir pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą apie brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį.

Buvęs mokinysnesimokantis pagal vidurinio ugdymo programą asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį tai, kad yra mokęsis šios programos baigiamojoje klasėje, pageidaujantis laikyti brandos egzaminus.

Eksternasasmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą. Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 14,48 eurų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.
Pastaba: išsamią informaciją galima rasti čia

Eksternas, pageidaujantis laikyti brandos egzaminus, prašymą pateikia bazinės mokyklos, t. y. Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijos, direktoriui iki spalio 24 d.  Nuo spalio 24 d. iki lapkričio  6 d. bazinė mokykla gali priimti prašymus iš eksternų ir juos registruoti mokinių registre. Lapkričio 6 d. 15 val. eksternų registracija į pagrindinę sesiją bus baigta. 

Abiturientai taip pat iki lapkričio 6 d. atskirais atvejais gali kreiptis į mokyklos vadovą turimus pasirinkimus papildyti vienu ar kitu egzaminu.

***

 

ABITURIENTAI BRANDOS EGZAMINUS PASIRINKS IKI LAPKRIČIO 24 DIENOS

SVARBI INFORMACIJA EKSTERNAMS

2019–2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠASPaskutinis atnaujinimas: 2019-09-17 09:10:21