Šalčininkų rajono savivaldybė - Įvaikinimas

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Įvaikinimas Spausdinimo versija


Įvaikintojais gali būti skiriami:

- pilnamečiai abiejų lyčių asmenys iki penkiasdešimties metų, tinkamai pasirengę įvaikinti. Išimtiniais atvejais teismas gali leisti įvaikinti ir vyresnio amžiaus asmenims. Amžiaus skirtumas tarp įvaikintojo ir įvaikinamo vaiko turi būti ne mažesnis kaip aštuoniolika metų. Įvaikinant savo sutuoktinio vaikus arba įvaikius, amžiaus skirtumas, nustatytas šio straipsnio 1 dalyje, teismo gali būti sumažintas iki penkiolikos metų.

- Teisę įvaikinti turi sutuoktiniai. Išimtiniais atvejais leidžiama įvaikinti nesusituokusiam asmeniui ar vienam iš sutuoktinių.

- nesusituokę asmenys to paties vaiko įvaikinti negali.

- Įvaikintojai negali būti asmenys, teismo pripažinti neveiksniais šioje srityje arba ribotai veiksniais šioje srityje, asmenys, kuriems yra ar buvo apribota tėvų valdžia, buvę vaiko globėjai (rūpintojai), jei globa (rūpyba) panaikinta dėl jų kaltės.

- Asmenys, norintys įsivaikinti vaiką (išskyrus vaiko motinos (tėvo) sutuoktinį ir giminaičius), turi būti įtraukti į asmenų, norinčių įsivaikinti vaiką, apskaitą, kurią tvarko valstybinė įvaikinimo institucija.


Kokius dokumentus pateikti?

Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, norintys įvaikinti Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantį vaiką, savo deklaruotos gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą įvaikinti, kuriame nurodomi duomenys apie norintį įvaikinti asmenį (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė ir materialinė padėtis) ir jo šeimos narius, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičius, amžius, lytis, sveikatos būklė, taip pat įvaikinimo motyvai;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. santuokos liudijimo kopiją; jeigu išsituokęs – teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo (jeigu yra) arba ištuokos liudijimo kopiją; jeigu našlys – sutuoktinio mirties liudijimo kopiją;

4. medicininį pažymėjimą, išduotą pagal apskaitos formą Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“;

5. pažymas apie šeimos sudėtį ir deklaruotą gyvenamąją vietą;

6. sutuoktinio rašytinį sutikimą įvaikinti, kai vaiką nori įvaikinti vienas iš sutuoktinių; kito sutuoktinio ir jo rūpintojo rašytinį sutikimą įvaikinti, jeigu kitas sutuoktinis ribotai veiksnus šioje srityje; teismo patvirtintą ribotai veiksnaus šioje srityje sutuoktinio rašytinį sutikimą, jeigu rūpintojas sutikimo įvaikinti neduoda; teismo sprendimo kopiją dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium arba sutuoktinio paskelbimo nežinia kur esančiu ar pripažinimo neveiksniu šioje srityje – šiuo atveju kito sutuoktinio sutikimo įvaikinti nereikalaujama;

7. dokumentus apie šeimos gaunamas pajamas;

8. pažymą apie šeimos gyvenamąsias patalpas.

 Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs nurodytus dokumentus, kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Informatikos ir ryšių departamentas) su prašymu išduoti:

1. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašus apie norinčius įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečius, nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikoje, ir faktiškai kartu su jais gyvenančius asmenis, kurie buvo pripažinti kaltais padarę tyčinius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – Baudžiamasis kodeksas), nors teistumas būtų išnykęs arba panaikintas;

2. Administracinių nusižengimų registro išrašus apie norintiems įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, ir faktiškai kartu su jais gyvenantiems asmenims paskirtas administracines nuobaudas ir (ar) administracinio poveikio priemones už administracinių nusižengimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas), ir administracines nuobaudas už administracinių teisės pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau – Administracinių teisės pažeidimų kodeksas), padarymą.

Įrašymas į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą

Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs nurodytas pažymas ir informaciją, per 5 darbo dienas informuoja norinčius įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečius, nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikoje, apie organizuojamą jų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimą pagal Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašą, kurį tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs teigiamą išvadą dėl norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje pasirengimo įvaikinti, persiunčia išvadą kartu su šio aprašo kitų dokumentų kopijomis Tarnybai.

Tarnyba, gavusi teigiamą išvadą dėl Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, pasirengimo įvaikinti, įrašo juos į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą eilės tvarka pagal dokumentų gavimo iš Vaiko teisių apsaugos tarnybos datą ir apie tai raštu informuoja išvadą persiuntusį Vaiko teisių apsaugos skyrių.

Lietuvos Respublikos pilietis į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą neįrašomas, kai jis:
1. nori įvaikinti sutuoktinio vaiką;
2. yra vaiko giminaitis.

Galimo įvaikinti vaiko pasiūlymas

 Tarnybai įrašius vaiką į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą, Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, atsižvelgdama į vaiko interesus ir įvertinusi asmenų, įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą, pageidavimus, parenka labiausiai vaiko poreikius atitinkančius asmenis.

 Jeigu Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąraše yra kelios vaiko poreikius atitinkančios šių asmenų šeimos, vaikui parenkami tie asmenys, kurie pirmi įrašyti į šį sąrašą.

 Tarnyba parinktus asmenis apie vaiką, įrašytą į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą, informuoja atsiųsdama informacinį raštą jų deklaruotos gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriui. Informaciniame rašte pateikiama informacija apie vaiką: (vardas ir pavardė; gimimo data ir vieta; įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą pagrindas; vaiko gyvenamoji vieta (globos (rūpybos) vieta); informacija apie vaiko kilmę, socialinę aplinką, šeimos istoriją, vaiko ir tėvų ligas; vaiko sveikatos būklė; specialūs vaiko poreikiai. Vaiko teisių apsaugos tarnyba supažindina parinktus asmenis su Tarnybos atsiųstu informaciniu raštu apie galimą įvaikinti vaiką. Parinkti asmenys, su vaiko globėju (rūpintoju) iš anksto suderinę laiką ir datą, turi teisę susipažinti tik su Tarnybos informaciniame rašte nurodytu vaiku. Vaiko globėjas (rūpintojas) privalo sudaryti sąlygas parinktiems asmenims susipažinti su šiuo vaiku.

 Parinkti asmenys sutikimą ar atsisakymą įvaikinti vaiką pateikia raštu savo deklaruotos gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos tarnybai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo informacinio rašto apie galimą įvaikinti vaiką išsiuntimo dienos.

 Vaiko teisių apsaugos tarnyba, gavusi parinktų asmenų sutikimą ar atsisakymą įvaikinti vaiką, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoja Tarnybą. Tarnyba apie asmenų sprendimą per 3 darbo dienas informuoja šio aprašo 5 punkte nurodytą informaciją pateikusią Vaiko teisių apsaugos tarnybą ir vaiko globėją (rūpintoją).

Atkreiptinas dėmesys, kad galimo įvaikinti vaiko pasiūlymo trukmė priklauso nuo to, kokius lūkesčius turėsite dėl pageidaujamo įvaikinti vaiko (amžius, lytis, sveikatos būklė, vaiko biologinių tėvų gyvenimo būdas, turimos priklausomybės, psichinės sveikatos sutrikimai bei protiniai gebėjimai, kelintas vaikas, gimęs šeimoje ar kt.) ir jų skaičiaus. Taip pat įtakos turi ir tai, kokie vaikai (amžius, sveikatos būklė, jo tėvų sveikatos būklė, socialinė kilmė ir kt.) yra įrašyti į Galimų įvaikinti vaikų apskaitą.

Teisminis procesas dėl įvaikinimo

 Esant Jūsų sutikimui įvaikinti pasiūlytą vaiką, Jūs turite kreiptis į vaiko ar savo gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu dėl įvaikinimo. Kartu su pareiškimu turėsite pateikti tuos pačius dokumentus, kokius teikėte Vaiko teisių apsaugos skyriui. Visos reikiamos pažymos turi būti išduotos ne ankščiau kaip prieš 12 mėnesių iki dokumentų gavimo teisme dienos. Teikdami teismui pareiškimą įvaikinti vaiką, privalėsite pridėti sumokėto žyminio mokesčio kvitą.

 Išvadą byloje dėl įvaikinimo teiks Jūsų ir vaiko gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Tarnyba. Išvados nėra tapačios. Į bylą taip pat bus įtraukiamas vaiko globėjas (globos įstaiga), kuris teiks atsiliepimą įvaikinimo byloje.

 Jūsų dalyvavimas teismo posėdyje yra būtinas. Teismo posėdis yra uždaras. Teismo posėdžio metu bus nagrinėjama ir vertinama, ar tinkamai įvykdyta ikiteisminė įvaikinimo procedūra, ar įvaikintojai atitinka jiems keliamus reikalavimus ir tinkamai pasirengę įvaikinti, ar įvaikinimas atitinka įvaikinamo vaiko geriausius interesus. Teismo sprendimas dėl įvaikinimo įsiteisėja po 30 dienų, jeigu sprendimas nėra apskundžiamas apeliacine tvarka. Paduoti apeliacinį skundą turi teisę tik byloje dalyvaujantys asmenys, t. y. pareiškėjai, įvaikinamo vaiko globėjas ir kiti suinteresuoti asmenys, jei tokie dalyvavo Jūsų byloje. Apie įvaikinimo bylos nagrinėjimą vaiko biologiniams tėvams nėra pranešama.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-20 10:16:56