Šalčininkų rajono savivaldybė - Likusio be tėvų vaiko globa

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Likusio be tėvų vaiko globa Spausdinimo versija

JEIGU RUOŠIATĖS GLOBOTI (RŪPINTI) VAIKĄ

Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko. Jeigu vaikas yra vyresnis nei 14 metų, jam steigiama rūpyba ir jam skiriamas rūpintojas. Šios sąvokos siejamos su vaiko dalyvavimu, priimant su juo susijusius sprendimus ar atstovaujant jo interesams, vaikui tenka daugiau atsakomybės. Esminio skirtumo tarp globėjo ir rūpintojo pareigų nėra.

Globa (rūpyba) – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Vaiko globos (rūpybos) dalyviai yra be tėvų globos likęs vaikas, jo biologinė šeima (tėvai ir vaiko giminaičiai) ir globėjas (rūpintojas). Ši globa (rūpyba) vykdoma kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga. Globos (rūpybos) atveju tėvams išlieka tam tikros pareigos vaikams, pavyzdžiui, pareiga mokėti išlaikymą, taip pat teisė matytis su vaiku, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

Globos rūšys:

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) - laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, jo teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) trunka ne ilgiau kaip dvylika mėnesių. Laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Vaiko nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai. Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma teismo nutartimi.

Vaiko globėju (rūpintoju) negali būti skiriamas asmuo:
1) neturintis dvidešimt vienerių metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;
2) pripažintas neveiksniu šioje srityje arba ribotai veiksniu šioje srityje;
3) nuo kurio buvo atskirtas vaikas;
4) buvęs įtėviu (įmote), jeigu jo tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad įtėvis (įmotė) netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko;
5) jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.246 straipsnyje numatytais pagrindais;
6) teistas už tyčinius nusikaltimus;
7) sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip dešimties metų vaiką;
8) turintis psichikos sutrikimą ar sergantis kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.

Vaiko globėjas (rūpintojas) privalo:
1) užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą;
2) rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi;
3) auklėti vaiką;
4) spręsdamas klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis;
5) netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams;
6) palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais;
7) rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdamas į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius;
8) rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

Norint tapti vaiko globėju (rūpintoju) būtina kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių, kur galite gauti pirminę informaciją apie vaiko globą (rūpybą).

Fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju) (toliau – fizinis asmuo), savo gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:
1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Jei pateikiamas šiame punkte nurodyto dokumento originalas, jo kopiją pasidaro Vaiko teisių apsaugos skyrius;
3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;
4. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju).

Fizinis asmuo rašytiniame prašyme nurodo, ar sutinka, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius pats savarankiškai surinktų šiame punkte nurodytus dokumentus, duomenis ir informaciją. Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs fizinio asmens sutikimą, surenka:
1. duomenis, įrodančius fizinio asmens santuoką, jeigu fizinis asmuo susituokęs, ištuoką, jeigu fizinis asmuo išsituokęs, sutuoktinio mirtį, jeigu fizinis asmuo yra našlys (našlė);
2. duomenis, įrodančius fizinio asmens giminystę su vaiku, kurį norėtų globoti, jeigu jis yra vaiko giminaitis;
3. duomenis, įrodančius teismo santuokos pripažinimą negaliojančia, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia;
4. duomenis, įrodančius sutuoktinių gyvenimą skyrium, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;
5. iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas):
5.1. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašą apie fizinį asmenį, kuris buvo pripažintas kaltu padaręs tyčinius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – Baudžiamasis kodeksas), nors teistumas būtų išnykęs arba buvo panaikintas;
6. Administracinių nusižengimų registro išrašą apie fiziniam asmeniui paskirtas administracines nuobaudas ir (ar) administracinio poveikio priemones už administracinių nusižengimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas), ir administracines nuobaudas už administracinių teisės pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau – Administracinių teisės pažeidimų kodeksas), padarymą;
7. iš Informatikos ir ryšių departamento:
7.1. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašus apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančius kitus fizinius asmenis, kurie buvo pripažinti kaltais padarę tyčinius nusikaltimus, numatytus Baudžiamajame kodekse, nors teistumas būtų išnykęs arba panaikintas;
7.2. Administracinių nusižengimų registro išrašus apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenantiems asmenims paskirtas administracines nuobaudas ir (ar) administracinio poveikio priemones už administracinių nusižengimų, numatytų Administracinių nusižengimų kodekse, ir administracines nuobaudas už administracinių teisės pažeidimų, numatytų Administracinių teisės pažeidimų kodekse, padarymą;
8. duomenis apie Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 2–5 punktuose nurodytus pagrindus.

Kai fizinis asmuo nesutinka, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius surinktų 1-8 punktuose nurodytus duomenis, fizinis asmuo šiuos duomenis per 14 kalendorinių dienų nuo 1 punkte nurodyto rašytinio prašymo pateikimo Vaiko teisių apsaugos skyriui savarankiškai pateikia Vaiko teisių apsaugos skyriui. Pasibaigus šiame punkte nurodytam 14 kalendorinių dienų terminui ir fiziniam asmeniui nepateikus visų 1-8 punktuose nurodytų dokumentų ir informacijos, Vaiko teisių apsaugos skyrius per 5 kalendorines dienas rašytinį prašymą grąžina jį pateikusiam fiziniam asmeniui.

Pasirengimo globoti (rūpinti) šeimoje patikrinimas
Vaiko teisių apsaugos skyrius, įvertinęs 1-4 punktuose nurodytus dokumentus, duomenis ir informaciją, priima sprendimą dėl fizinio asmens pradinio įvertinimo. Tais atvejais, kai nustatomas bent vienas iš Civilinio kodekso 3.269 straipsnyje nurodytų pagrindų, yra priimamas sprendimas dėl fizinio asmens neigiamo pradinio įvertinimo ir apie tai raštu pranešama fiziniam asmeniui.

Fizinio asmens pradinis įvertinimas atliekamas per kiek galima trumpesnį laikotarpį, ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo fizinio asmens rašytinio prašymo pateikimo Vaiko teisių apsaugos skyriui. Jeigu fizinis asmuo nesutinka, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius pats savarankiškai surinktų 1-8 punktuose nurodytus dokumentus, duomenis ir informaciją, fizinio asmens pradinis įvertinimas atliekamas per 14 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų pateikimo.

Mokymai būsimiems globėjams (rūpintojams)
Jei nenustatoma aplinkybių, dėl kurių Jūs negalėtumėte būti globėju (rūpintoju):
• Vaiko teisių apsaugos skyrius Jūsų dokumentus siunčia Šalčininkų rajono savivaldybės Vaikų globos namų  bendros globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programos mokytojams (- toliau Bendros globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programos mokytojams), kurie veda mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams);
• Mokymai privalomi kiekvienam fiziniam asmeniui, dėl kurio teigiamo pradinio įvertinimo Vaiko teisių apsaugos skyrius priima sprendimą, išskyrus vaiko artimuosius giminaičius;
• Mokymai rekomenduojami vaiko artimiesiems giminaičiams, dėl kurių teigiamo pradinio įvertinimo Vaiko teisių apsaugos skyrius priima sprendimą, taip pat fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), sutuoktiniui ar bendrai gyvenančiam neįregistravus santuokos asmeniui.

Galimo globoti (rūpinti) vaiko pasiūlymas
• Vaiko teisių apsaugos skyrius kartu su Bendros globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programos mokytojais parenka likusiam be tėvų globos vaikui iš fizinių asmenų, gavusių atestuotų socialinių darbuotojų teigiamas išvadas dėl jų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), tinkamiausią fizinį asmenį, atsižvelgdamas į vaiko poreikius, fizinio asmens gyvenimo būdą ir sąlygas, asmenines savybes ir pomėgius;
• atnaujina dokumentus, duomenis ir informaciją 1-8 punktuose nustatyta tvarka, jeigu nuo išvados dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai) gavimo dienos praėjo daugiau nei kalendoriniai metai;
• priima sprendimą dėl pasirinkto fizinio asmens teikimo savivaldybei ar teismui skirti jį vaiko globėju (rūpintoju).

Jeigu vaiko tėvai ar vienintelis iš tėvų laikinai išvyksta iš Lietuvos Respublikos
Vaiko tėvai laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo Vaiko teisių apsaugos skyriui privalo pateikti:
1. rašytinį prašymą Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo (3 priedas) jų išvykimo iš šalies laikotarpiu ir fizinio asmens paskyrimo globėju (rūpintoju), kuriam tėvai patiki laikinai prižiūrėti savo vaiką;
2. vaiko gimimo liudijimo kopiją;
3. tėvų ir siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas, o kai pateikiami šių dokumentų originalai – jų kopijas pasidaro Vaiko teisių apsaugos skyrius;
4. siūlomo fizinio asmens sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą;
5. siūlomo fizinio asmens gyvenamosios vietos savivaldybės (seniūnijos) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;
6. kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.

Vaiko teisių apsaugos skyrius Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatyta tvarka kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką teistumą už tyčinius nusikaltimus.

Paaiškėjus, kad siūlomas fizinis asmuo netinka tapti vaiko globėju (rūpintoju), Vaiko teisių apsaugos skyrius turi teisę siūlyti tėvams pasirinkti kitą fizinį asmenį.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo tėvų rašytiniame prašyme nurodytos jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dienos iki jų sugrįžimo į Lietuvos Respubliką nustatoma vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu.

Vaiko tėvai privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo jų sugrįžimo į Lietuvos Respubliką raštu informuoti Vaiko teisių apsaugos skyrių.

Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip kitą dieną po informacijos apie tėvų sugrįžimą į Lietuvos Respubliką gavimo dienos priima įsakymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu pabaigos.

Socialinės garantijos

• Kiekvienam vaikui, globojamam (rūpinamam) šeimoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 EUR) globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam (rūpinamam) vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio.

• Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje nuo 2017 m. sausio 1 d. – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 EUR) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

Globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriami ir nemokami:

1. jeigu vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu;

2. jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-20 10:13:23