Šalčininkų rajono savivaldybė - Linksnių vartojimo klaidos

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Linksnių vartojimo klaidos Spausdinimo versija

Linksnis – linksniuojamų kalbos dalių gramatinė, o savo turiniu ir reikšme tai – sintaksinė kategorija.


Vardininkas nevartotinas:

1. Neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti (vietoj dalies kilmininko) su veiksmažodžiais: (atsi)rasti(s), atvykti, būti, daugėti (gausėti), įvykti, kilti, mažėti, pasitaikyti, pvz.: Mieste atsirado valkataujantys šunys (= valkataujančių šunų). Kolektyve vėl atsirado nesutarimai (taisoma nesutarimų). Gal jūsų šeimoje yra kokios problemos (= kokių problemų)? Į minėjimą atvyko tremtiniai (taisoma tremtinių) iš gretimų rajonų. Vykdant projektą buvo nesklandumai (taisoma nesklandumų). Susirgimai (= Susirgimų) gripu padaugėjo (pagausėjo). Per tą laiką įvyko ir nelaimės (taisoma nelaimių); Posėdyje dažnai kyla ginčai (taisoma ginčų). Laisvos darbo vietos (taisoma Laisvų darbo vietų) mažėja. Darbe pasitaiko įvairūs nesusipratimai (taisoma įvairių nesusipratimų).

2. Kreipiniui reikšti, pvz.: Direktorius (taisoma Direktoriau), atsiliepkite. Vedėjas (taisoma Vedėjau), jus kviečia direktorius. Gerbiamasis pranešėjas (taisoma pranešėjau), pateikite daugiau faktų. Pastaba. Priedėliu einančio daiktavardžio ponas vardininkas – ne klaida: Pone pirmininke / Ponas vedėjau, čia reikia jūsų parašo.


Kilmininkas nevartotinas:

1. Veiksmo objektui reikšti su veiksmažodžiais: prieiti ko, siekti ko. Prieiti ko taisoma prieiti ką, prieiti prie ko: Priėjome išvados (taisoma išvadą, prie išvados), kad sąrašas bus keičiamas. Priėjome bendros nuomonės (taisoma bendrą nuomonę, prie bendros nuomonės), kad klausimą reikia atidėti. Įsigilinę mes prieisim geresnio sprendimo (taisoma prie geresnio sprendimo; geresnį sprendimą, geriau nuspręsim). Mes nepriėjome galutinio rezultato (taisoma prie galutinio rezultato). Siekti ko (kiekio reikšme) taisoma siekti ką, pvz.: Žuvies svoris siekė kilogramo (taisoma kilogramą). Jo ūgis siekia dviejų metrų (taisoma du metrus). Pelnas pasiekė milijono (taisoma milijoną).

2. Skaitvardžių kilmininkas – lyginamajai kiekybei ir lako trukmei reikšti su aukštesniojo laipsnio prieveiksmiais (ne) daugiau, (ne) mažiau, (ne) anksčiau, (ne) vėliau, (ne) ilgiau, (ne) trumpiau ir pan., pvz.: Kreipimąsi pasirašė daugiau šimto (taisoma daugiau kaip šimtas, daugiau negu (nei) šimtas, per šimtą, šimtas su viršum) žmonių. Išvykusi būsiu mažiau savaitės (taisoma mažiau kaip savaitę; mažiau negu (nei) savaitę). Teko laukti ilgiau valandos (taisoma ilgiau kaip valandą; ilgiau negu (nei) valandą). Svečias kalbėjo ne trumpiau 10 (taisoma ne trumpiau kaip 10; ne trumpiau negu (nei) 10) minučių.


Naudininkas nevartotinas:

1. Veiksmo objektui reikšti su žodžiais: atitikti kam taisoma atitikti ką, pvz.: Nuorašas atitinka originalui (taisoma atitinka originalą); neatitikti kam taisoma neatitikti ko, pvz.: Pasiūla dar neatitinka paklausai (taisoma neatitinka paklausos); atsilaikyti kam taisoma atsilaikyti prieš ką, pvz.: Reikia stengtis atsilaikyti priešų puolimui (taisoma prieš priešų puolimą); godus kam taisoma godus ko, pvz.: Jis godus turtui (taisoma turto); kreipti dėmesį kam taisoma kreipti dėmesį į ką, pvz.: Daugiausia dėmesio kreipiame pažangumui (taisoma į pažangumą; skiriame pažangumui). Dėmesys nekreiptas reformoms (taisoma į reformas); linkti kam taisoma linkti į ką, pvz.: Jis labai linkęs mokslui (taisoma į mokslą); panašus kam taisoma panašus į ką, pvz.: Sūnus labai panašus tėvui (taisoma panašus į tėvą); prisitaikyti kam taisoma prisitaikyti prie ko, pvz.: Visiems sunku prisitaikyti naujoms sąlygoms (taisoma prie naujų sąlygų); sutelkti dėmesį kam taisoma sutelkti dėmesį į ką, pvz.: Vertėtų sutelkti dėmesį šiam klausimui (taisoma į šį klausimą); taikstytis kam taisoma taikstytis su kuo, pvz.: Jie taikstosi esamai padėčiai (taisoma su esama padėtimi); tikėti kam, tikėti į ką taisoma tikėti ką, pvz.: Daug žmonių tiki Dievui (taisoma Dievą). Jis netiki Dievui (taisoma Dievo); užjausti kam taisoma užjausti ką, pvz.: Visi užjautėme kolegei (taisoma užjautėme kolegę).

2. Daiktui apibūdinti, kai nereiškiama paskirtis, pvz.: Jis yra čempionas 50 km distancijai (taisoma 50 km distancijos čempionas). Padarytas nuostolis 800 eurų sumai (taisoma 800 eurų (sumos) nuostolis). Atlikta darbų 10 000 eurų sumai (taisoma už 10 000 eurų).

3. Konkretaus laiko ribai arba momentui reikšti, kai nežymima paskirtis, pvz.: Šiai dienai (taisoma Šiandien; Iki šios dienos) įregistruoti 58 asmenys. Lapkričio 25-ai dienai (taisoma Iki lapkričio 25-os dienos) panaudota 35 proc. fondo lėšų. Šiai valandai (taisoma Šią valandą; Iki šios valandos) rinkimų rezultatai dar nepatikslinti. Šiai minutei (taisoma Šią minutę; Dabar; Kol kas) situacija neaiški. Metų pradžiai (taisoma pradžioje) įstaiga skolų neturėjo. Rugsėjo pirmai dienai (taisoma Iki rugsėjo pirmos dienos) mokykla bus suremontuota. Metų planas įvykdytas gruodžio penkioliktai dienai (taisoma iki gruodžio penkioliktos dienos). Pastaba. Veiksmo trukmei bei paskirčiai reikšti naudininkas – ne klaida: Išvažiavo vienai dienai. Posėdį atidėjo kitai savaitei. Lėšų skyrė tik šiam mėnesiui.

4. Su slinkties, siekimo, judėjimo reikšmės veiksmažodžiais (eiti, rinktis, važiuoti, vykti ir pan.) tikslui reikšti, pvz.: Išėjo pietums (taisoma pietų; pietauti; pietų valgyti). Šie ligoniai tyrimams (taisoma tirtis; išsitirti; į tyrimus) neatvyko. Tarybos nariai susirinko posėdžiui (taisoma į posėdį, posėdžiauti). Vykstame oficialiam vizitui (taisoma su oficialiu vizitu, oficialaus vizito). Kvalifikacijai kelti (taisoma Kvalifikacijos kelti) buvo pasiųsti du žmonės. Rinkomės Konstitucijos dienai (taisoma dienos) paminėti. Gavau kvietimą iškilmingai vakarienei (taisoma į iškilmingą vakarienę). Meras kvietė glaudesniam bendradarbiavimui (taisoma glaudžiau bendradarbiauti).

5. Paskirčiai su aiškiu tikslo atspalviu reikšti. Tokiu atveju veiksmažodiniai daiktavardžių naudininkai vengtini, pvz.: Pastatas netinkamas gyvenimui (taisoma gyventi). Namą atidavė naudojimui (taisoma naudoti). Telefonas pasiteiravimui (taisoma pasiteirauti). Neužtenka lėšų projekto vykdymui (taisoma projektui vykdyti).

Veiksmažodis atstovauti reikalauja naudininko, o ne galininko. Todėl ne atstovauti Lietuvą, mokyklą, universitetą, komisiją, o atstovauti Lietuvai, mokyklai, universitetui, komisijai ir pan.


Galininkas nevartotinas:

1. neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti (vietoj dalies kilmininko), pvz.: Reikalinga sekretorė, mokanti užsienio kalbas (taisoma kalbų). Visi mes darome klaidas (taisoma klaidų). Prašom atnešti dvi juodas kavas (taisoma du juodos kavos) ir vieną arbatą (taisoma vieną arbatos). Karštą vandenį (taisoma Karšto vandens) turime kartą per savaitę; Nekenksmingų dozių nėra. Bet kokia dozė gali sukelti atsitiktinius reiškinius – genetinius pokyčius ar vėžinius susirgimus (taisoma – ... atsitiktinių reiškinių – genetinių pokyčių ar vėžinių susirgimų);

2. tiesioginiam objektui reikšti greta neigiamojo veiksmažodžio (vietoj kilmininko), pvz.: Nedarinėk duris (taisoma durų)! Kodėl neužsisakėte mūsų žurnalą (taisoma žurnalo)? Šiuos užrašus (taisoma Šių užrašų) nevadinčiau reportažu;

3. su judėjimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui arba siekimui reikšti, kai tas galininkas vienas be bendraties neįmanomas, pvz.: Išėjo linus (taisoma linų) rauti. Atvyko skaityti paskaitas (taisoma paskaitų). Nuvažiavo atsiimti dokumentus (taisoma dokumentų). Išjojo tėvynę (taisoma tėvynės) ginti.

4. Su bendratimi paskirčiai reikšti, nes tam reikalui įprastesnis naudininkas su bendratimi, pvz.: Įstaigai stinga pinigų pirkti kurą (taisoma kurui pirkti). Išlaikyti įmonę (taisoma Įmonei išlaikyti) reikia daug lėšų. Bendruomenei reikalingos patalpos organizuoti renginius (taisoma renginiams organizuoti). Sudaryta darbo grupė peržiūrėti visus siūlymus (taisoma siūlymams peržiūrėti). Leidiniai skiriami informuoti gyventojus (taisoma gyventojams informuoti).


Įnagininkas nevartotinas:

1. Objektui reikšti su pilnumą žyminčiais veiksmažodžiais daugėti, gausėti, prigrūsti, prikimšti, prikrauti, pripildyti ir pan., pvz.: Fonoteka gausėja įrašais (taisoma Fonotekoje gausėja, daugėja įrašų). Kišenės prikimštos pinigais (taisoma pinigų). Lentynos prikrautos knygomis (taisoma knygų). Širdis prisipildė sielvartu (taisoma sielvarto).

2. Kokybės turiniui reikšti su gausą žyminčiais būdvardžiais (dosnus, -i, gausus, -i, turtingas, -a ir pan.), pvz.: Jis dosnus pažadais (taisoma pažadų; daug žada; švaistosi pažadais). Kraštas gausus miškais ir upėmis (taisoma Krašte gausu miškų ir upių). Ar esi turtingas pinigais (taisoma pinigų; Gal pinigingas; turi daug pinigų)?

3. Veikėjui ar būsenos sukėlėjui (bet ne priemonei) reikšti su neveikiamosios rūšies dalyviais, pvz.: Bičiulis buvo priblokštas tuo įvykiu (taisoma to įvykio). Buvome nuliūdinti tokiu jo elgesiu (taisoma: tokio jo elgesio; Mus nuliūdino toks jo elgesys). Mes sukrėsti jo nelaimėmis (taisoma nelaimių).

4. Daiktavardžių įnagininkas su veiksmažodžio būti formomis – nuolatiniam (nekintamam) būviui reikšti, pvz.: Šio leidinio steigėju (taisoma steigėja) yra mūsų įstaiga. Sprendžiant iš akcento, jis galėjo būti prancūzu (taisoma prancūzas). Kas buvo šio nesusipratimo priežastimi (taisoma priežastis)? Finansavimo šaliniu (taisoma šaltinis) yra paramos fondas.

5. Būdvardžių (ir būdvardiškai vartojamų žodžių) įnagininkas – būviui reikšti vietoj vardininko, pvz.: Pagrindine (taisoma Pagrindinė) derybų tema bus šilumos ūkio investicijos. Kiekvienas nori būti laimingu (taisoma laimingas). Kas nenori tapti turtingesniu (taisoma turtingesnis)? Pirmu (taisoma Pirmas; Pirmiausia) bus svarstomas klausimas dėl lėšų skyrimo; vietoj kilmininko, pvz.: Vien pinigai nepadaro žmogaus laimingu (taisoma laimingo). Visa tai nepalieka mūsų abejingais (taisoma abejingų). Niekas negali versti kito būti visada atsakingu (taisoma atsakingo); vietoj naudininko, pvz.: Lengva žmogui būti geru (taisoma geram), sunkiau – teisingu (taisoma teisingam). Tai padėtų jam tapti profesionalesniu (taisoma profesionalesniam); Gera būti sveikais (taisoma sveikiems); Malonu būti pagirtais (taisoma pagirtiems). Jiems grėsė pavojus būti sulaikytais (taisoma sulaikytiems). Tai jam padėtų tapti profesionalesniu (taisoma profesionalesniam); vietoj galininko, pvz.: Sunkumai privertė ją būti taupesne (taisoma taupesnę) ir išradingesne (taisoma išradingesnę). Kas jį tokiu (taisoma tokį) padarė? Šių reikalavimų nesilaikymas daro sutartis negaliojančiomis (taisoma negaliojančias; Jei šių sutarčių nesilaikoma, sutarys negalioja). Mes stengiamės renginį padaryti linksmesniu, įdomesniu (taisoma linksmesnį, įdomesnį). Sprendimą jie paliko nepakeistu (taisoma nepakeistą). Visus kviečiame būti vieningus (taisoma vieningais; vienytis, laikytis vienybės). Baudos verčia vairuotojus būti drausmingais (taisoma drausmingus; vairuotojus drausmina).

Įnagininkas vengtinas vartoti su veiksmažodžiu skirti būviui reikšti, kai jis nusakomas būdvardžiu arba būdvardiškuoju žodžiu, pvz.: Ką paskyrė atsakingu (taisoma atsakingą) už projekto priežiūrą? Posėdyje nuspręsta jos neskirti atsakinga (taisoma atsakingos) už plano vykdymą. Pastaba. Su veiksmažodžiais laikyti, skelbti, paskelbti, vadinti, pavadinti, pripažinti įnagininkas – ne klaida, pvz.: Jį laikė gražiu, bet lengvabūdišku. Jis padėtį pavadino pavojinga. Teismas jį pripažino nekaltu. Po dvejų metų jaunuolį paskelbė dingusiu be žinios.

Tau reikėtų drąsesne (taisoma – drąsesnei) būti. Svarbu būti sąžiningu (taisoma – sąžiningam). Nelabai užteks vien noro būti kitokiu (taisoma – kitokiam).


Vietininkas nevartotinas:

1. Būsenos patyrėjui reikšti, pvz.: Jame (taisoma Jam) netikėtai kilo puiki mintis. Reikia ugdyti vaikuose (taisoma vaikų) pagarbą tėvams. Ko jame daugiau – humoristo ar žurnalisto (taisoma Kas jis labiau – humoristas ar žurnalistas)?

2. Veikimo, būsenos ar požymio sričiai (bet ne vietai) reikšti, pvz.: Ji gabi ir moksle, ir sporte, ir muzikoje (taisoma ir mokslui, ir sportui, ir muzikai). Ekonomikoje (taisoma Apie ekonomiką) jis gerai nusimano. Kame (taisoma Kuo) jis kaltas? Asmuo įtariamas sunkiame nusikaltime (taisoma sunkiu nusikaltimu; padaręs sunkų nusikaltimą; sunkiai nusikaltęs).

3. Daikto būviui, būsenai ar požymiui reikšti, pvz.: Atlikome tyrimus plačioje apimtyje (taisoma plačios apimties, didelius tyrimus). Namas yra avarinėje būklėje (taisoma avarinis; avarinės būklės; Namo būklė avarinė). Šis įstatymas tebėra galioje (taisoma tebegalioja). Apsvarstykime tolesnius veiksmus įvairiuose variantuose (taisoma įvairiais variantais; įvairius veiksmų variantus). Įmonė jau bankrote (taisoma Įmonei jau bankrotas). Inventorius yra mokyklos nuosavybėje (taisoma yra mokyklos nuosavybė; priklauso mokyklai). Kieno priklausomybėje (taisoma Kam priklauso) šis pastatas? Tie namai yra mūsų organizacijos pavaldume (taisoma pavaldūs mūsų organizacijai). Jau viskas tvarkoje (taisoma Jau viskas gerai; Jau tvarka). Problema ne kiekybėje, o kokybėje (taisoma Problema – ne kiekybė, o kokybė). Statybai skirta 9 mln. litų, tame skaičiuje (taisoma iš jų; iš to skaičiaus) 5 mln. litų montavimo darbams. Projekte dalyvavo apskrities savivaldybių mokiniai, tame tarpe (taisoma tarp jų) ir 5 mūsų rajono mokyklų atstovai. Reikalas tame (taisoma tas, toks), kad klausimas liko neišspręstas. Esmė yra tame (taisoma ta; tokia), kad trūksta lėšų.

4. Būsenos priežasčiai, pagrindui reikšti, pvz.: Pervargimo išdavoje (taisoma Nuo pervargimo; Dėl pervargimo; Pervargęs) organizmas nusilpsta. Sausros įtakoje (taisoma Dėl sausros) derlius bus menkesnis. Tokio apsileidimo rezultate (taisoma Dėl tokio apsileidimo) darbai dar nevykdomi. Tokio elgesio pasėkoje (taisoma Dėl tokio elgesio; Taip elgiantis) gali kilti kivirčų. Galutiniame rezultate (taisoma Pagaliau; Galiausiai, Galų gale) buvo prieita prie bendros nuomonės. Sąryšyje su priimtu nutarimu (taisoma Dėl priimto nutarimo; Priėmus nutarimą) darbai bus sustabdyti. Ryšyje su sunkia ekonomine situacija (taisoma Dėl sunkios ekonominės situacijos) finansavimas sumažėjo.

5. Veiksmo būdui reikšti, pvz.: Keliuose egzemplioriuose (taisoma Kelis egzempliorius, Keliais egzemplioriais) išspausdinti? Tokiose sąlygose (taisoma Tokiomis sąlygomis) sunku dirbti. Kokioje sumoje pateikta sąskaita (taisoma Kokia (Kokios sumos) sąskaita pateikta)? Su svečiais šnekėjomės rusų kalboje (taisoma rusiškai, rusų kalba). Kokioje formoje (taisoma Kokia forma; Kaip) bus atsiskaitoma? Jis dirba dviejuose etatuose (taisoma turi du etatus; dirba dviem etatais). Jis laikinai dirba direktoriaus pareigose (taisoma direktoriumi, eina direktoriaus pareigas). Dirbs tas pats žmogus, tik naujame statuse (taisoma tiks įgaus, turės naują statusą; tiks statusas bus naujas).

6. Kaip prielinksnis ar polinksnis laiko tarpui reikšti, pvz.: Sprendimas gali būti apskundžiamas laike 10 dienų (taisoma per dešimt dienų). Atsakymą gausite 20 dienų laikotarpyje (taisoma 20 dienų laikotarpiu; per 20 dienų). Laikotarpyje kelių mėnesių (taisoma Per kelis mėnesius; Po kelių mėnesių) projektas bus baigtas. Atsikaityti reikia savaitės bėgyje (taisoma per savaitę). Laiko bėgyje (taisoma Laikui bėgant; Ilgainiui) pastatas apgriuvo. Darbą turime baigti metų bėgyje (taisoma per metus; šiais metais). Pirmoje eilėje (taisoma Pirmiausia, Pradžioje) svarstysime pagrindinį klausimą.

7. Vietoj lietuviškų prieveiksmių: abstraktūs vietininkai pagrinde, daugumoje, tikrumoje, pilnumoje, visumoje, esmėje, principe – lietuvių kalboje nevartotini, pvz.: Statybos darbai pagrinde (taisoma apskritai; iš esmės) baigti. Susitikime daugumoje (taisoma beveik) visi numatyti klausimai buvo aptarti. Tikrumoje (taisoma Iš tikrųjų; Iš tikro; Iš tiesų) viskas buvo kitaip. Remontas baigtas pilnumoje (taisoma visiškai; iki galo). Renginys visumoje (taisoma apskritai) pavyko. Esmėje (taisoma Iš esmės) šis pakeitimas neturės jokios įtakos. Principe (taisoma Iš principo) su pranešėju sutinkame.


Parengta pagal www.vlkk.lt informaciją.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-27 08:41:21