Šalčininkų rajono savivaldybė - PROTOKOLO RENGIMO BEI RAŠYMO YPATUMAI

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

PROTOKOLO RENGIMO BEI RAŠYMO YPATUMAI Spausdinimo versija

Protokole fiksuojami kolegialių organų posėdžių, susirinkimų, pasitarimų, konferencijų, suvažiavimų klausimų svarstymo eiga ir priimti sprendimai ar nutarimai. Protokolo tekstą sudaro dvi dalys: įvadinė ir pagrindinė.

Įvadinėje dalyje nurodoma renginio data (laikas), jei reikia ‒ vieta, pirmininko ir protokolą rašiusio asmens (sekretoriaus) vardai ir pavardės, dalyvių vardai ir pavardės, darbotvarkė. Teisės aktų nustatytais atvejais nurodoma, ar yra kvorumas. Kai yra kviestųjų asmenų, surašomi jų vardai ir pavardės, nurodoma jų atstovaujama įstaiga ir pareigos. Jei kviestųjų asmenų daug, jų sąrašas pateikiamas kaip protokolo priedas.

Dokumento pavadinimas išdėstomas po dokumento sudarytojo pavadinimu. Dokumento pavadinimą sudaro dokumento rūšies pavadinimas (protokolas) ir antraštė. Dokumento pavadinimas rašomas didžiosiomis paryškintomis raidėmis ir išdėstomas išilginiu centruotu būdu.

Dokumento data rašoma arabiškų skaitmenų grupėmis arba mišriuoju būdu taip:

Rašant datą skaitmenų grupėmis, metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais. Jei mėnesį ar dieną reiškia vienaženkliai skaičiai, prieš juos rašomas nulis, pvz.: 2017-07-05;

Rašant datą mišriuoju būdu, nurodomas metų skaitmuo ir žodžio „metai“ santrumpa „m.“, mėnesio pavadinimas, dienos skaitmuo ir žodžio „diena“ santrumpa „d.“. Vienaženkliai dienos skaitmenys rašomi be nulio, pvz.: 2017 m. liepos 5 d.

Dokumento data rašoma po dokumento pavadinimu išilginiu centruotu būdu.

Dokumento registracijos numerį sudaro dokumentų registro identifikavimo žymuo ir dokumento registravimo dokumentų registre eilės numeris. Dokumente prieš registracijos numerį rašoma žodžio „numeris“ santrumpa „Nr.“, pvz.: Nr. TP-3 (TP – dokumentų registro identifikavimo žymuo, 3 – dokumento registravimo šiame registre eilės numeris).

Dokumento registracijos numeris rašomas šalia dokumento datos dešinėje pusėje ir kartu su data išdėstomas išilginiu centruotu būdu.

Dokumento sudarymo vieta nurodoma dokumentuose, kuriuose nėra įstaigos duomenų rekvizito. Ji išdėstoma po dokumento datos ir dokumento registracijos numerio rekvizitais išilginiu centruotu būdu, nepaliekant vienos eilutės intervalo.

Dėstomojoje dalyje atskirai surašomas ir numeriu pažymimas kiekvienas darbotvarkės klausimas, nurodomi pranešėjo vardas ir pavardė, trumpas kalbų turinys, kitų kalbėjusiųjų vardai, pavardės ir kalbų pagrindinės mintys. Po klausimo svarstymo nurodomas priimtas darbotvarkės nutarimas (sprendimas) kiekvienu konkrečiu klausimu. Jei dėl svarstomo kiaušinio balsuojama, pateikiami balsavimo rezultatai ir nutarimas (sprendimas).

PROTOKOLO FORMOS PAVYZDYS

Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-18 11:48:09