Šalčininkų rajono savivaldybė - Švietimas Šalčininkų rajone: kasdienybė, pasiekimai ir lūkesčiai

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Švietimas Šalčininkų rajone: kasdienybė, pasiekimai ir lūkesčiai Spausdinimo versija

Kiekvienos visuomenės civilizacijos pažangos ir plėtros pagrindas yra žmogaus potencialas. Nuo to, kaip vyksta jaunos kartos auklėjimas ir pasaulėžiūros formavimas, priklauso mūsų visų ateitis. Nuolat besikeičiančios šiuolaikinio pasaulio visuomeninės, kultūros, politinės ir ūkio realijos sąlygoja tai, jog ši užduotis yra be galo sunki ir atsakinga. Siekiant tinkamo edukacinės sistemos funkcionavimo, ji turi būti pritaikyta visuomeninėms reikmėms. Tai liečia ugdymo proceso organizavimą, globą ir auklėjimą, o taip pat švietimo įstaigų materialinės bazės kriterijų. Gerai funkcionuojanti ir efektyvi edukacinė sistema – tai gero ir sėkmingo gyvenimiško starto ir tolimesnio įvairiapusio vaikų ir jaunimo vystymosi sąlyga.

Mokymo pasiekiamumas ir efektyvumas, kokybiškas ugdymas, mokymo gimtąja ir valstybine kalba užtikrinimas, Tautinio tapatumo išsaugojimas tautinių mažumų mokyklose, saugi ir draugiška aplinka - ne tik Šalčininkų rajono savivaldybės, bet ir kiekvienos švietimo įstaigos tikslas.

Švietimas buvo ir yra prioritetinė Šalčininkų rajono savivaldybės veiklos sritis. Kasmet švietimui skiriama daugiau negu 50 proc. viso Savivaldybės biudžeto. Šiemet šiai sričiai skirta 41.826,5 tūkst. litų arba 51, 9 proc. viso biudžeto, 2013 m. – 38.364,4 tūkst. litų (52,3 proc.), 2012 m. – 38.313,2 tūkst. litų (53,2 proc.), 2011 m. – 40.015,1 tūkst. litų (53,3 proc.), 2010 m.– 43.052,1 tūkst. litų (55,2 proc.).

Šalčininkų rajono savivaldybė yra 39 švietimo įstaigoms vadovaujanti institucija: rajono teritorijoje veikia 6 gimnazijos, 7 vidurinės mokyklos, 6 pagrindinės mokyklos, 2 mokyklos - daugiafunkciai centrai, 10 lopšelių - darželių, 1 universalusis daugiafunkcis centras, be to, Savivaldybė administruoja 4 papildomo ugdymo įstaigas ir Pedagoginę – psichologinę tarnybą. Šiemet didžiulis Šalčininkų rajono savivaldybės ir Jašiūnų mokyklų bendruomenių pasiekimas – gimnazijos statuso suteikimas „Aušros“ ir M. Balinskio vidurinėms mokykloms. Prieš metus gimnazijos statusas suteiktas Butrimonių A. Krepštul vidurinei mokyklai. Tokiu būdu gimnazijų skaičius rajone padidėjo iki 6.

Pastaraisiais metais mokyklų tinklo pritaikymas prie nuolat besikeičiančio vaikų skaičiaus, švietimo infrastruktūros atitikimas mokinių poreikiams ir būtiniems standartams, o taip pat rūpinimasis nuolatiniu mokymo lygio kėlimu Savivaldybei buvo esminis iššūkis. Vykdoma švietimo įstaigų tinklo restrukrūtizacijos programa buvo teisinga ir pateisino Savivaldybės ir vietos bendruomenės lūkesčius: mokiniams užtikrintas kokybiškas išsilavinimas, švietimo infrastruktūra pritaikyta mokinio amžiui, vidurinio ugdymo programos turinys individualizuotas mokinio poreikių atžvilgiu, išsaugotas neformalus mokymas.

Šalčininkų rajoną, kaip ir daugelį Lietuvos rajonų, palietė demografinė krizė, kurios pasekmės sąlygojo mažėjantį mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičių. 2011 – 2012 m. m. rajono savivaldybės pavaldumo mokyklose mokėsi 3669 mokiniai, 2012 – 2013 m. m. - 3544,  2013 – 2014 m. m. – 3519, 2014 – 2015 m. m. mokosi – 3397 mokiniai. Šiais mokslo metais pastebimas pirmokų skaičiaus didėjimas: 2011 – 2012 m. m. jų buvo 274, 2012 – 2013 m. m. – 299, 2013 – 2014 m. m. – 253,šiais mokslo metais mokyklų slenksčius peržengė 265 – pirmokai: 197 iš jų pradėjo lankyti lenkų mokyklas, 53 – į lietuvių mokyklas, 15 - į rusų.

Mažėjantis mokinių skaičius įtakoja švietimo įstaigų administravimo ekonominius rodiklius: kai vis mažiau mokinių lanko mokyklas, Savivaldybės gautų švietimo subsidijos lėšų irgi kaskart mažėja, švietimo įstaigų tinklo išlaikymo išlaidos didėja, todėl Šalčininkų rajono savivaldybė yra priversta didinti paramą švietimo sričiai iš Savivaldybės biudžeto. Tokia situacija verčia Savivaldybę ieškoti taupymo galimybių ir vykdyti mokyklų tinklo restruktūrizaciją, neatmetant kai kurių mokyklų likvidavimo galimybės. Kaip tik dėl šios priežasties šiais mokslo metais Dailidžių mokykloje - daugiafunkciame centre nebuvo komplektuojamos klasės. Tačiau atsiradus atitinkamam vaikų skaičiui, klasės šioje mokykloje vėl gali būti komplektuojamos.

Šalčininkų rajono teritorijoje ugdymo prieinamumas yra užtikrintas visiems rajono vaikams. 65 darželių grupėse yra ugdomi 869 ikimokyklinukai ir 146 priešmokyklinukai, viso 1015 vaikų. Dauguma Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Mokyklų priešmokyklinėse ir ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdomi 287 vaikai.

Taip pat užtikrintas ir suaugusiųjų mokymo prieinamumas, kurį teikia Šalčininkų „Santarvės“ vidurinė mokykla. Šiuo metu suaugusiųjų klasėse vidurinį išsilavinimą siekia gauti 29 mokiniai (11 klasėje – 10, 12 klasėje – 19).

Mokymosi ir vystymosi sąlygos sudarytos specialių poreikių vaikams, kuriems reikia specialių mokymo programų. Šalčininkų specialioji mokykla – vienintelė tokio tipo mokykla Lietuvoje lenkų mokomąja kalba. Ją lanko 34 vaikai, 9 specialių poreikių vaikai lanko Šalčininkų J. Sniadekio gimnaziją. Bendras tokių vaikų skaičius rajone – 74. Daugiausia jais rūpinasi Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centras.

Gabūs kūrybai arba sportui vaikai Šalčininkų rajone gali lankyti neformalaus švietimo įstaigas. Jų skaičiumi ir rūpesčiu gabiais jaunaisiais gyventojais gali pasigirti nedaug Lietuvos savivaldybių. S. Moniuškos menų mokykla Šalčininkuose, muzikos mokyklos Eišiškėse ir Jašiūnuose, sporto mokykla ir jos skyriai – tai talentų, garsinančių mūsų rajoną šalyje ir užsienyje, kalvės.

Šalčininkų rajono mokyklose (pagrindiniame darbe) iš viso dirba 465 pedagogai ir vadovai, kartu su pedagoginiais darbuotojais jų yra 495. Mokyklose ir gimnazijose dirba 287 vyresnieji mokytojai, 59 mokytojai metodininkai, 2 mokytojai ekspertai, 40 neatestuotų pedagogų. Aukštos kvalifikacijos pedagogais gali didžiuotis ir neformalaus ugdymo įstaigos, kur dirba atestuoti pedagogai, iš jų – 2 mokytojai ekspertai.

Švietimas Šalčininkų rajone išlaiko geras pozicijas, tai rodo brandos egzaminų rezultatai. Taip pat išlieka aukštas Šalčininkų rajono savivaldybės pavaldumo mokyklas baigusių absolventų stojimo į aukštąsias mokyklas ir kolegijas procentas. Šiais metais į aukštąsias mokyklas ir kolegijas įstojo 55,4 proc., prieš metus -57,4 proc. Tačiau kai kuriose rajono mokyklose ir gimnazijose šis skaičius ženkliai didesnis ir viršijantis 70 proc., pavyzdžiui, 78,4 proc. Šalčininkų J. Sniadeckio ir 73,9 proc. Jašiūnų M. Balinskio gimnazijų absolventų įstojo į aukštąsias mokyklas ir kolegijas. Padidėjo įstojusių į profesines mokyklas skaičius – 26,6 proc., pernai įstojo 24,6 proc. abiturientų. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus duomenimis, 13,4 proc. Šalčininkų rajono pavaldumo gimnazijų ir vidurinių mokyklų absolventų įsidarbino Lietuvoje, 2,4 proc. – išvyko dirbti į užsienį. Taip pat atliktas tyrimas dėl tolimesnės dešimtokų veiklos: 83,9 proc. siekia gauti išsilavinimą rajono gimnazijose ir vidurinėse mokyklose, 11,6 proc. buvusių dešimtokų mokosi profesinėse mokyklose.

Šalčininkų rajono savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigos yra nuolat atnaujinamos, aprūpinamos naujomis didaktinėmis priemonėmis. Kiekviena mokykla gali pasigirti pilnai įrengtomis kompiuterinėmis klasėmis. Daugumoje iš jų yra sporto salės, skaityklos, valgyklos. Mokyklų bendruomenių aktyvaus dalyvavimo įvairiuose projektuose dėka pastaraisiais metais šalia Kalesninkų L. Narbuto, Baltosios Vokės vidurinių mokyklų ir Jašiūnų M. Balinskio gimnazijos atsidaro stadionai. Mokyklose užtikrinamos mokinių interesų ir gebėjimų plėtojimo galimybės, o taip pat įvairiapusė psichologinė pedagoginė pagalba.
 
 

Šalčininkų rajono savivaldybė rūpinasi švietimo įstaigų materialine baze. 2011 – 2014 m. Šalčininkų rajone atnaujinta ir suremontuota nemažai švietimo įstaigų: renovuoti Dieveniškių A. Mickevičiaus ir “Ryto” vidurinių mokyklų, Butrimonių A. Krepštul gimnazijos, Jančiūnų universalaus daugiafunkcio centro, Šalčininkų lopšelių – darželių „Pasaka“ ir „Vyturėlis“, pastatai, atlikta Šalčininkų „Santarvės“ vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija, kapitalinio remonto darbai vyko Pabarės pagrindinėje mokykloje, Versekos mokykloje – daugiafunciame centre, Baltosios – Vokės ir Eišiškių lopšeliuose – darželiuose. Šiuo metu vyksta Turgelių P. K. Bžostovskio ir Šalčininkų „Santarvės“ vidurinių mokyklų kapitalinio remonto darbai, Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijos bendrabučio atnaujinimo darbai.

Bendra šių darbų vertė sudaro daugiau negu 19 mln.  litų!

Šalčininkų rajono savivaldybė deda daug pastangų, kad mokinių vasaros poilsis būtų turiningas, turėtų rekreacinę ir edukacinę vertę. Šalčininkų rajono savivaldybės partnerių dėka šią vasarą Lenkijoje atostogavo 544 vaikai. Stovyklas finansavo Šalčininkų rajono savivaldybė, draugijos „Wspolnota Polska“ Lomžos skyrius, fondas „Pomoc Polakom na Wschodzie“, Vakarų Varšuvos ir Volštyno apskritys, Varšuvos miesto savivaldybė, Belchatovo, Plonsko savivaldybės, Radomo apskritis, „Carito“ Varmijos Mozūrų skyrius, girininkija Glemboki Brud ir kiti Šalčininkų rajono savivaldybės partneriai.

Lietuvoje organizuojamose stovyklose poilsiavo 72 vaikai. Jie įdomiai leido laiką Lietuvos pajūryje, Ignalinoje, Šaulių stovykloje Poškonyse, Šv. Jurgio parapijos vaikų dienos centre Šalčininkėliuose, prie Versekos upės, T. Petreikio šokių stovykloje Merkinėje. Į pažintines keliones į Vilnių, Marijampolę, Merkinę, Trakus, Kernavę, Medininkus, Kauną, po Žemaitiją vyko 345 vaikai. J. Sniadeckio gimnazijos, Dieveniškių A. Mickevičiaus ir Turgelių P. K. Bžostovskio vidurinių mokyklų mokiniai dalyvavo įdomioje skautų stovykloje.

Stovyklos ir išvykos buvo organizuojamos ir finansuojamos Šalčininkų rajono savivaldybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, mokinių tėvų, mokyklų krepšelių, Šaulių sąjungos, Lietuvos Carito lėšomis, jas taip pat parėmė savivaldybės – partnerės ir privatūs asmenys.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-12-16 09:26:33