Šalčininkų rajono savivaldybė - Vaiko teisių apsauga

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Vaiko teisių apsauga Spausdinimo versija
Įvaikinimas
Likusio be tėvų vaiko globa
Informacinis lankstinukas apie vaiko globą

Informacinis lankstinukas apie galimybę svečiuotis

Informacinis lankstinukas apie įvaikinimą

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI (72.5 kb)
Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. DĮV-131

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius
Vilniaus g. 49, Šalčininkai


Skyriaus vedėja Marija Mackevič

tel. (8 380) 30 164, el.p. vtat@salcininkai.lt


Vyriausioji specialistė Jelena Zareckaja - nustato teisės aktų nustatyta tvarka vaikus, kuriems reikia globos (rūpybos) ir organizuoja likusių be tėvų globos vaikų laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą ir pasibaigimą, tvarko teisės aktuose nustatytus dokumentus dėl globos (rūpybos) nustatymo ir pasibaigimo.
Tel. (8 380) 30 164, el.p. jelena.zareckaja@salcininkai.lt

Vyresnioji
specialistė Elvyra Adamovič
- tvarko socialinės rizikos šeimų ir jų vaikų apskaitą, lanko socialinės rizikos šeimas, organizuoja įstatymų nustatyta tvarka vaiko paėmimą iš tėvų arba kitų vaiko atstovų, kai šie smurtauja arba kitaip piktnaudžiauja tėvų valdžia ir dėl to kyla grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei.
Tel. (8 380) 20 200, elp. elvyra.adamovic@salcininkai.lt

Vyriausioji specialistė Olga Voronecka -  tvarko socialinės rizikos šeimų ir jų vaikų apskaitą, lanko socialinės rizikos šeimas, organizuoja įstatymų nustatyta tvarka vaiko paėmimą iš tėvų arba kitų vaiko atstovų, kai šie smurtauja arba kitaip piktnaudžiauja tėvų valdžia ir dėl to kyla grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei.
Tel. (8 380) 20 200, el. p. olga.voronecka@salcininkai.lt
  VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VEIKLOS AKTUALIJOS

Sudaryta Šalčininkų rajono savivaldybės Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba

1. Jadvyga Sinkevič, Šalčininkų rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Šalčininkų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos pirmininkė;
2. Miroslav Bogdiun, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Eišiškių seniūnas, Šalčininkų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos pirmininko pavaduotojas;
3. Marija Mackevič, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, Šalčininkų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sekretorė;
4. Liudmila Butrimienė, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Poškonių socialinė darbuotoja;
5. Vera Filipovič, vaiko globėja;
6. Andžela Kisielienė, Šalčininkų rajono Eišiškių gimnazijos socialinė pedagogė;
7. Romuald Kurilo, Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos Mokinių tarybos narys;
8. Regina Markevič, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja;
9. Oksana Obločinska, Šalčininkų rajono savivaldybės vaikų globos namų direktorė;
10. Tadeuš Romanovski, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos narys, VšĮ „Dievo gailestingumo bendruomenė“ vadovas;
11. Regina Sokolovič, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja;
12. Vladimiras Šilobritas, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vedėjas;
 13. Zina Vachmianina, Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja.

Bendruomenės taryba dirba visuomeniniais pagrindais. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai.

Bendruomenės tarybos uždaviniai ir funkcijos:
1. Įtraukti bendruomenę į vaiko teisių apsaugos sistemos savivaldybėje formavimą.
2. Teikti siūlymus savivaldybės Tarybai dėl vaiko teisių apsaugos politikos ir strategijos formavimo bei prioritetų nustatymo bendruomenėje.
3. Teikti siūlymus savivaldybės Tarybai dėl vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos priemonių rengimo ir įgyvendinimo bendruomenėje.
4. Teikti savivaldybės Tarybai siūlymus dėl piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo derinimo šeimoms ir patiriančioms socialinę riziką šeimoms, dėl socialinės pagalbos teikimo smurtą patyrusiems vaikams, vaikams, turintiems elgesio problemų ar grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, krizę išgyvenantiems vaikams, kūdikių besilaukiančioms nepilnametėms, baigusiems vidurinį, profesinį arba aukštąjį mokslą ir ieškantiems darbo ar gyvenamosios vietos našlaičiams siekiant socialinės paramos teikimą asmeniui derinti su socialinių paslaugų teikimu šeimai, bendrai gyvenantiems asmenims.
5. Teikti savivaldybės Tarybai siūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, socialinio darbo ir kitų sričių specialistų bendro darbo principų efektyvinimo ir stiprinimo, praktinio vaiko teisių apsaugos bendruomenėje užtikrinimo, socialinių, sveikatos, ugdymo, mokymo ir elgesio problemų sprendimo bei kitus siūlymus, padedančius savivaldybėje sukurti efektyviai veikiančią vaiko teisių apsaugos sistemą.
6. Nagrinėti kitus su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus ir teikti savivaldybės Tarybai siūlymus dėl šių klausimų sprendimo.

Marija Mackevič,
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja 


Nuo 2010 m. liepos 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas

Nuo šių metų liepos 1 d. įsigalios naujas Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas. Pagal šį įstatymą Šeimynos steigėju gali būti kiekvienas veiksnus fizinis asmuo, kuris atitinka visus Civiliniame kodekse vaiko fiziniam globėjui (rūpintojui) taikomus reikalavimus bei ne mažiau kaip trejus metus iki šeimynos steigimo yra vykdęs vaikų globėjo (rūpintojo) pareigas, į kurias buvo paskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba teismo nutartimi.
Šeimynos steigėjas iki šeimynos įsteigimo Juridinių asmenų registre turi raštu kreiptis į savivaldybės administraciją dėl likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimo būsimojoje šeimynoje ir gauti savivaldybės administracijos rašytinį patvirtinimą apgyvendinti būsimojoje šeimynoje likusius be tėvų globos vaikus ir užtikrinti jų socialinės globos finansavimą.
Šeimyna tampa likusių be tėvų globos vaikų globėju (rūpintoju).
Šeimynos veiklos tikslai - užtikrinti šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų teisių ir įstatymų ginamų interesų įgyvendinimą ir apsaugą, suteikiant šiems vaikams tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jų fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei bei socialinei raidai, ir tokią šeimos aplinką, kokios reikia jų gerovei, kad tinkamai pasirengtų savarankiškai gyventi šeimoje ir visuomenėje.
Šeimyna - geresnė išeitis nei vaikų namai, į kuriuos patekę vaikai vėliau sunkiau suvokia taip svarbų šeimos modelį.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 39 šeimynos, kuriose gyvena 270 vaikų nuo 7 iki 18 metų amžiaus. Šalčininkų rajone nėra nei vienos šeimynos. 
Vaikų globėjai (rūpintojai), pageidaujantys steigti šeimyną, dėl papildomos informacijos gali kreiptis į rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių.

Marija Mackevič,
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja

Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-07 10:31:21