Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

ŠEIMŲ IR ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINĮ BŪSTĄ, SĄRAŠŲ SUDARYMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

                                                                                                                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                                   Šalčininkų rajono savivaldybės

                                                                                                                   administracijos direktoriaus

                                                                                                                   2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. DĮV-405

 

 

ŠEIMŲ IR ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINĮ BŪSTĄ, SĄRAŠŲ SUDARYMO

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašų sudarymas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Šeimos ir asmenys, turintys teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, pateikę prašymą pagal asmens (šeimos atveju – vieno iš sutuoktinių) deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu gyvenamosios vietos neturi, - pagal savivaldybę, kurioje gyvena.

Šeimos ir asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje, turi teisę būti įrašyti į Šalčininkų rajono savivaldybės šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus.

 

1. Teisę į savivaldybės socialinį būstą turi šeimos ir asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienerius metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą pateikimo dieną yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė:

a) asmens be šeimos: grynosios metinės pajamos – 11000 litų ir turtas – 19500 litų;

b) dviejų, trijų asmenų šeimos: grynosios metinės pajamos – 22000 litų ir turtas – 39000 litų;

c) keturių ir daugiau asmenų šeimos: grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 6600 litų ir turtas vienam asmeniui – 19500 litų;

jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. metrų arba yra mažesnis kaip 14 kv. metrų, jeigu šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

 

2. Šeima ar asmuo, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. metrų arba yra mažesnis kaip 14 kv. metrų, jeigu šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma ir jų Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienerius metus (12 paskutinių mėnesių) prieš socialinio būsto sąlygų pagerinimą neviršija Vyriausybės nustatytų pajamų ir turto dydžių, turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

 

3. Šeimos ir asmenys, gavę valstybės remiamą būsto kreditą, už kurį įsigytą būstą prarado dėl kreditinių ar kitų įsipareigojimų ar perleido jį kitiems asmenims, ar su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta  šiems pažeidus gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sąlygas, teisę į savivaldybės socialinį būstą įgyja po penkerių metų nuo būsto praradimo, perleidimo kitiems asmenims ar gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo dienos.

 

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo savivaldybės administracijos Bendrame skyriuje (viename langelyje) datą. Sudaromi šie atskiri sąrašai:

1.        Jaunų šeimų;

2.        Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių);

3.        Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų;

4.        Neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys;

5.        Bendrasis;

6.        Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą.

 

Jeigu šeima ir asmuo, įrašyti į sąrašą savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti, įgyja teisę būti įrašyti į kitą sąrašą, šeimai ar asmeniui pageidaujant, gali būti perrašomi į kitą atitinkamą sąrašą, užskaitant buvimo ankstesniame sąraše metus.

 

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2010, Nr. 125-6376);

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 670 „Dėl metinių pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 14-575; 2007, Nr. 73-2897; 2011, Nr. 23-1101);

 

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T-757 „Dėl šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašų sudarymo, išbraukimo iš sąrašų ir gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Šeimos ir asmenys, turintys teisę į savivaldybės socialinio būsto nuomą ar jo sąlygų pagerinimą, turi pateikti rašytinį prašymą ir dokumentus, įrodančius teisę į socialinį būstą:

   1. Metinę Gyventojo (šeimos) turto deklaraciją pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymą už vienerius metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą pateikimo dieną.

   2. Seniūnijos pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių).

   3. Pažymą apie šeimos sudėtį.

   4. Neįgaliojo pažymėjimo kopiją (esant reikalui).

   5. Pažymą iš gydymo įstaigos, patvirtinančią kad asmuo serga lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis (esant reikalui).

   6. Našlaičio ar likusio be tėvų globos statusą patvirtinančius dokumentus (esant reikalui).

   7. Asmens (šeimos narių) tapatybės kortelės, vaikų gimimo liudijimų, santuokos liudijimo kopijas (prireikus – ištuokos liudijimo, mirties liudijimo kopijos).

 

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ala Junickaja, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 380) 20 221, el. p. ala.junickaja@salcininkai.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Galina Šamašova, Turto valdymo skyriaus vedėja, tel. (8 380) 30 196, el. p. galina.samasova@salcininkai.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Dokumentai priimami visus metus.

Sąrašai sudaromi du kartus: iki birželio 30 d. ir iki gruodžio 31 d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo įrašyti į sąrašą socialinio būsto nuomai forma.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pasikeitus pareiškėjo gyvenamajai vietai, šeimos narių skaičiui, įsigijus būstą nuosavybės teise būtina apie tai informuoti savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus darbuotoją.

 

14.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

 

__________________________________