Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Vaiko brandumas mokyklai

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatomas vaikų brandumas mokyklai.
Mokyklai brandus yra tas vaikas kurio savivoka, savęs vertinimas, emocijų, savikontrolės, pažinimo ir kiti procesai yra pasiekę septynmečiui būdingą lygį, o pasiekimai -mokymosi pradžiai būtiną žinių, mokėjimų ir gebėjimų apimtį bei kokybę.
Remdamiesi „Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo" 4 dalimi (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. ISAK - 1180), kurioje nurodyta, kad „Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginių psichologinių tarnybų psichologai, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą" informuojame, kad vertinimas atliekamas 2 atvejais:
„tėvams (globėjams) pageidaujant ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai,
arba pageidaujant leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.
Įvertinimas atliekamas remiantis brandumo mokyklai rodikliais, patvirtintais švietimo ir mokslo ministro 1996m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1156.


Vaikų brandumo mokyklai rodyklių paskirtis:
garantuoti daugumos septynmečių reikiamą brandumą mokyklai;
užtikrinti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumą;
teikti tėvams ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams vaikų rengimo mokyklai svarbiausias kryptis;
paskatinti ugdytojus laiku atkreipti dėmesį į vaikų brendimo problemas ir suteikti jiems reikiamą pagalbą, kompensuojančią raidos nesklandumus.


Kompetentingas požiūris į vaiko brandumą mokyklai sudaro sąlygas išvengti šių problemų:
padėtų įveikti neigiamą tendenciją į mokyklą neleisti (ar nepriimti) net visiškai jai brandžių šešiamečių;
skatinti vengti pernelyg ankstyvo mokyklai nebrandžių (turinčių vystymosi problemų, pedagogiškai apleistų ir kt.) vaikų mokymo orientuojantis vien tik į jų amžių;
atkreiptų didesnį visuomenės dėmesį socialinės rizikos grupių šeimų vaikams, skatintų rūpintis jų brandumu mokyklai jau nuo 4-5 metų, nukreipiant juos į darželius, priešmokyklinio ugdymo grupes, teikiant valstybės globą bei didinant šeimų atsakomybę už vaikus.