Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Pedagoginis psichologinis vertinimas

Pagrindinis Pedagoginio psichologinio vertinimo tikslas - išsiaiškinti vaiko žinių, mokėjimų ir įgūdžių realųjį lygį ir, jei reikia, rekomenduoti atitinkamą mokymo programą.

Specialistai susipažins su pateikta dokumentacija iš ugdymo įstaigos: mokyklos specialiojo ugdymo komisijos išvadomis, vaiko pedagogine charakteristika, medicinine pažyma, mokinio klasės darbų sąsiuviniais (matematikos, lietuvių kalbos).

Specialioji pedagogė vertins skaitymo, skaičiavimo ir rašymo įgūdžius, bendrąsias žinias.

Logopedė išsiaiškins mokinio kalbos vystymosi ypatumus, skaitymo ir rašymo sutrikimus.

Mokinys bendraus su psichologu, kuris įvertins, mokymosi sunkumų priežastis, pažintinių procesų vystymosi ypatumus, atskleis vaiko galias ir sunkumus.

Esant reikalui, gydytoja neurologė konsultuos dėl įvairių sveikatos sutrikimų.

Tėvai (globėjai), mokytojai, kiti lydintys asmenys bus konsultuojami jiems rūpimais klausimais, supažindinami su vertinimo rezultatais.


Tėvai dažnai bijo kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą, kad jų vaikui bus skiriamas specialusis ugdymas visam laikui ir užkertamos galimybes toliau siekti geresnio išsilavinimo. Iš tikrųjų pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai, įvertinę mokinio gebėjimus ir sunkumus, teikia rekomendacijas dėl programų individualizavimo, alternatyvių, t.y. mokiniui prieinamesnių mokymo būdų taikymo pamokose. Taip pat, reikalui esant, nukreipia pas kitus specialistus.

Jei tėvai nori įvertinti savo vaiko gebėjimus ir sunkumus, bei gauti tarnybos rekomendacijas, turi galimybę kreiptis į PPT specialistus ir be mokyklos siuntimo. Tėvai patys sprendžia, ar pateiktas įvertinimo išvadas perduoti mokyklai. Jei tėvai parašo sutikimą įvertinti vaiką PPT ir patys įvertinime bei išvadų aptarime nedalyvauja - tyrimo išvadas pasiima ugdantis pedagogas (tik tėvams sutikus). Tačiau tėvai visada kviečiami dalyvauti ir aptarimuose, ir tolimesniame vaiko ugdymo procese. Tėvai gali raštu atsisakyti vaiko ugdymo pagal rekomenduojamą programą, tačiau reikėtų realiai įvertinti savo vaiko galimybes ir stengtis jam iš tiesų padėti, sudarant sąlygas mokytis pagal jam prieinamą programą.

Apie vaiko mokymosi, elgesio, adaptacijos sunkumus tėvai gali gauti informacijos iš Tarnyboje dirbančių kvalifikuotų specialistų: psichologo, logopedo, spec. pedagogo. Konsultacijos nemokamos, bet konsultacijai pas specialistą būtina užsiregistruoti iš anksto.