Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas Šalčininkų rajone

 

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas: Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimasVeiksmų programos prioriteto priemonė: Teritorijų planavimasProjekto kodas: VP1-4.2-VRM-04-R-02-017Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijaProjekto pradžia: 2011-09-14         Projekto pabaiga: 2015-07-15
Bendra projekto vertė:433 592,93 Lt Projektui skirtas finansavimas:368 553,5 Lt Projektui išmokėta lėšų:91 986,26 Lt
Iš jo ES dalis:368 553,5 Lt Iš jo ES dalis:91 986,26 Lt
Iš jo Savivaldybės dalis: 16 233,01Lt Iš jo Savivaldybės dalis: 16 233,01Lt


Projekto tikslas yra užtikrinti sistemingą Šalčininkų r. teritorijos darnų vystymąsi, atsižvelgiant rajono teritorijos plėtros ilgalaikius poreikius. Šalčininkų rajono teritorijų plėtra vyksta remiantis 2010 m. balandžio 29 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-1184 patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės bendruoju planu. Savivaldybėje sklandžiai vykdomas teritorijų planavimas: parengti ar rengiami miestų ir miestelių bendrieji planai, atskirų rajono teritorijų ar jų dalių detalieji ir specialieji planai
Projekto metu planuojami rengti detalieji ir specialieji planais yra būtini tolesnei darniai Šalčininkų rajono plėtrai. Parengus šiuos planus bus sudaryta Šalčininkų rajono savivaldybės atitinkamų teritorijų vystymo koncepcija, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetai, sukurtos sąlygos ūkinei veiklai plėsti, gamtinių ir kultūrinių išteklių panaudojimui turizmo plėtrai ir gyvenamosios aplinkos kokybei užtikrinti.
Vykdant projektą bus rengiami: 4 detalieji, 3 specialieji planai ir 1 teritorijos ribų nustatymo planas.
Detalieji planai:
1) Sporto žaidimų aikštelės Šalčininkėlių kaime detalusis planas;
2) Gėlūnų kaimo kapinių detalusis planas;
3) Kvartalo už Šalčininkų Lietuvos Tūkstantmečio gimnazijos detalusis planas;
4) Kvartalo tarp Nepriklausomybės ir Pamūrinės gatvių Šalčininkų mieste detalusis planas.

Specialieji planai:
1) Šalčininkų miestų/miestelių prekybos kioskų (paviljonų) specialieji planai;
2) Šalčininkų gamtinių dujų skirstymo stoties sanitarinės apsaugos zonos ribų tikslinimo specialusis planas;
3) Šalčininkų rajono savivaldybės rekreacinių teritorijų specialusis planas;

Teritorijos ribų nustatymo planas
1) Eišiškių miesto teritorijos ribų nustatymo planas.

Šalčininkų rajono teritorijos, detalieji, specialieji ir ribų nustatymo planai bus skirti savivaldybės priskirtoms funkcijoms vykdyti planuoti savivaldybės socialinę, susisiekimo, inžinerinę infrastruktūrą, gyvenviečių sistemą, subalansuotai plėtoti įvairios ūkinės veiklos teritorijas, apibrėžti saugomų teritorijų naudojimą bei priežiūrą.

   


Talpinimo data: 2014-10-09