Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

INFORMACIJA SOCIALINIO BŪSTO NUOMININKAMS

Socialinis būstas išnuomojamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuriuo remiantis sudaroma Savivaldybei priklausančios gyvenamosios patalpos nuomos sutartis. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis sudaroma 3 metams. Pasibaigus šiam laikotarpiui nuomininkas dėl sutarties pratęsimo tą patį mėnesį (kai buvo skirtas butas) turi pateikti savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui („vienam langeliui“) jo teisę turėti socialinį būstą patvirtinančius dokumentus:

1. deklaraciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos Šalčininkų poskyrio apie turimą turtą ir gautas šeimos pajamas už vienerius metus (12 paskutinių mėnesių);
2. pažymą iš seniūnijos apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
3. pažymą apie šeimos sudėtį;
4. pažymą apie atsiskaitymą už buto nuomą, šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas.
Savivaldybei priklausančios gyvenamosios patalpos nuomos sutartis nutraukiama teisės aktų nustatyta tvarka šiais atvejais:
1. kai nuomininkas subnuomoja sutartyje minimas gyvenamąsias patalpas be Nuomotojo sutikimo;
2. jei nuomininkas daugiau kaip tris mėnesius neapsigyvena suteiktoje gyvenamojoje patalpoje;
3. jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius) nemoka nuomos mokesčio ir (ar) mokesčių už patalpoms teikiamą energiją (šilumos, elektros), dujas, šaltą ir (ar) karštą vandenį, komunalines paslaugas;
4. jei nuomininkas ar kiti kartu su juo gyvenantys asmenys ardo ar gadina gyvenamąją patalpą arba ją naudoja ne pagal paskirtį;
5. kai nuomininkas (jo šeima) įgyja nuosavybės teise gyvenamąjį būstą, išskyrus tuos atvejus, jeigu įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. metrų arba yra mažesnis kaip 14 kv. metrų, jeigu šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
6. jei nuomininkas, jo šeimos nariai, arba kartu su jais gyvenantys asmenys, kurie netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems kartu arba greta gyventi;
7. nuomininko (jo šeimos) deklaruotam turimam turtui ar gautoms pajamoms viršijant dydžius, kuriuos nustato Vyriausybė, suteikiančius teisę į socialinio būsto nuomą;
8. nuomininko ir nuomotojo šalių susitarimu.

 

SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESTIS

Gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis apskaičiuojamas remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-924 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Savivaldybės socialinio būsto nuomininkas nuomos mokestį turi sumokėti už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio paskutinės dienos. Mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą ir kt.) mokamas atskirai nuo buto nuompinigių.

Mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas mokamas vadovaujantis tarp nuomininko ir paslaugų teikėjų sudarytomis paslaugų teikimo sutartimis.