Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Surtumpinimai

Sutrumpinimas – žodžio ar žodžių junginio sutrumpintas žymėjimas rašomojoje kalboje. Trumpinant žodį rašoma tik tam tikra žodžio dalis ir gale jos taškas. Taškas nededamas po tų sutrumpinimų, kurie baigiasi paskutiniuoju žodžių skiemeniu, pvz.: (mokykla, m-kla).

Pirmą kartą dokumentuose minimas įstaigos ar teisės akto pavadinimas netrumpinamas. Jei tas pavadinimas bus minimas daug kartų, skliausteliuose nurodomas sutrumpinimas, pvz.: Šalčininkų rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė). Taip pat netrumpinami žodžiai: Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tačiau įsidėmėtina, kad prie įstatymų pavadinimų, žodžių Lietuvos Respublika rašyti nebūtina, pvz.: Valstybinės kalbos įstatymas.

Be reikalo nereikėtų trumpinti sudėtinių vietovardžių, pvz., B. Vokė (Baltoji Vokė).

Pavadinimų trumpiniai sudaromi iš savarankiškų žodžių pirmųjų raidžių ir rašomi be taškų: VU (Vilniaus universitetas), UAB (uždaroji akcinė bendrovė), AB (akcinė bendrovė), VšĮ (viešoji įstaiga).

Oficialiuose raštuose, įsakymuose ir dokumentuose sutrumpinimų geriau vengti, o jei jie vartojami, turėtų būti aptarti (t. y. po nesutrumpinto pavadinimo skliausteliuose nurodomas sutrumpinimas).

Dažniausiai vartojami sutrumpinimai, po kurių dedamas taškas:
a. – aikštė, amžius
k.  asmens kodas (asm. k., asm. kodas), gali būti ir AK
a. s.  atsiskaitomoji sąskaita (atsisk. sąsk., atsisk. sąskaita)
adv.  advokatas
 aklg.  akligatvis
al.  alėja
apyg.  apygarda
aps., apskr. – apskritis
atsak. – atsakingasis, oji
aut.  autorius
k.  banko kodas
bt.  butas
dir.  direktorius
e. (el) p.  elektroninis paštas, dar žr. el.
egz.  egzempliorius
el. (e.) – elektroninis (el. paštas, e. paštas; el. parašas, e. parašas, taip pat e. bankas, e. valdžia ir kt.)
etc.  lot. et cetera „ir kita, ir taip toliau“
faks.  faksas
g.  gatvė
gerb.  gerbiamasis, oji
gim.  gimęs, -usi
gv.  gyvenvietė
insp.  inspektorius
inž.  inžinierius
ir pan.  ir panašiai
ir t. t.  ir taip toliau
k. – kaimas
kand. – kandidatas
kt.  kitas, -a
kun.  kunigas
l. e. p. – laikinai einantis (-i) pareigas (pvz., l. e. direktoriaus pareigas J. Petraitis)
m.  metai, dar žr. m. m.
m., mst.  miestas
m. e.  mūsų eros
m. m.  mokslo metai
mln. – milijonas
mlrd. – milijardas
mok.  mokinys
mokyt.  mokytojas
mst., m. -miestas
mstl.  miestelis
Nr.  numeris
p.  ponas, ia, panelė; puslapis; punktas
p. d.  pašto dėžutė (geriau nei abonentinė dėžutė)
p. m. e.  prieš mūsų erą
pavad., pav.  pavaduotojas
pl.  plentas
pr. – prospektas
prot. – protokolas
pvz.  pavyzdžiui; pavyzdys
r.  rajonas
red.  redaktorius
s.  sūnus; sąskaita (žr. a. s.)
sav., saviv.  savivaldybė
sekr.  sekretorius
sen.  seniūnija, seniūnas
skyr., sk.  skyrius
skv.  skveras
sp.  spauda; spaustuvė
spec.  specialistas, specialusis, ioji
sr.  sritis
str.  straipsnis
š. m.  šių metų
t.  tomas
t. y.  tai yra
t. p.  taip pat; ten pat
tel.  telefonas
tūkst.  tūkstantis
up.  upė
upl.  upelis
ved.  vedėjas
virš.  viršininkas, viršaitis
vyr.  vyriausiasis, -ioji; vyras
vyresn.  vyresnysis, ioji
žml.  žemėlapis
žr.  žiūrėk (žodynuose žr. paprastai nukreipia į pagrindinį, teiktinesnį variantą)
ž. ū.  žemės ūkis

Sutrumpinimai, po kurių nededame taško, ilgio, ploto, tūrio, svorio ir kitų matų sutrumpinti tarptautiniai pavadinimai. Simbolinėmis santrumpomis laikomi pinigų vienetų pavadinimai.
Eur – euras
ct – centas
a – aras
cal  kalorija
cm  centimetras
cnt – centneris
dm – decimetras
g – gramas
ha – hektaras
h – valanda
kg – kilogramas
km – kilometras
l – litras
m – metras
mg – miligramas
min  minutė
ml – mililitras
mm – milimetras
s  sekundė
t – tona

Svarbu įsidėmėti, kad tarp žodžių, skaičių ir ženklų visada paliekami tarpai:

1. Tarp skaičiaus ir santrumpos:
20016 m. rugsėjo 1 d.
14 val. 20 min.

2. Tarp santrumpų:
a. k.
a. s.
t. y.
t. t.
š. m.
m. m.
l. e. p.
Nr. 25
Eil. nr.
el. p.
25 kg
15 Eur

3. Tarp punkto ir papunkčio paskutinio skaitmens ir pirmojo žodžio:
Pavesti...
2.1. Sudaryti...
2.1.1. Patvirtinti...

4. Tarp vardo raidės ir pavardės (dokumentuose patartina vartoti visa vardo ir pavardės forma):
J. Basanavičius

5. Po skyrybos ženklo prieš žodį ar skaičių:
Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdžio datos: sausio 17 d., vasario 21 d. ir t. t.

6. Tarp žodžio ir pasvirojo brūkšnio ar dviejų pasvirųjų brūkšnių abipus brūkšnio paliekami tarpai:
kalba / diskutuoja

7. Žymint procentus tarpas tarp skaičiaus ir procento ženklo daromas:
1 %.

8. Žymint temperatūrą tarpas paliekamas prieš Celsijaus laipsnio simboli °C:
3 °C.

Tarpai nepaliekami:
1. Po žodžio ar skaičiaus prieš skyrybos ženklus: tašką, šauktuką, klaustuką, dvitaškį, daugtaškį,
kablelį, kabliataškį, po atidaromojo skliausto ir prieš uždaromąjį skliaustą.
2. Tarp žodžių ar skaičių, kuriais nurodomos tam tikros ribos, ir brūkšnio: sausis–vasaris, 2016–2017 m.


Pagal Valstybinės kalbos komisijos konsultacijų banko rekomendacijas http://www.vlkk.lt/konsultacijos parengė Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Agneška Lukaševič.