Sk-1 tipinė forma patvirtinta
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1S-184
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1S-212
redakcija)


Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
 
Juridinių asmenų registras, 188718713, Vilniaus g.49, Šalčininkai, Tel.: +370 380 20210, Faks.: +370 380 51244, [email protected], http://www.salcininkai.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ

20    m.                        d. Nr.      

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu    
Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu    
Darbai     
Paslaugos     
Prekės     
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Oficialus pavadinimas ir kodas
  Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (188718713)
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo, patikslinimas (jei reikia)
 
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)
 
Adresas
  Vilniaus g.49, Šalčininkai
Pašto indeksas
  LT- 17116
Šalis
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys:
Kam: Violeta Tomaševič
Telefonas:
  +370 380 20210
El. paštas
  [email protected]
Faksas
  +370 380 51244
Interneto adresas (-ai): (jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.salcininkai.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2. ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI PAPILDOMOS INFORMACIJOS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.2 punktą        
I.3 ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI DOKUMENTUS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.3 punktą         
I.4. ADRESAS, KURIUO TURI BŪTI SIUNČIAMI PASIŪLYMAI ARBA PARAIŠKOS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.4 punktą         

I.5. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
  I.5.1 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 4STR. 1D. 1, 2 AR 3 PUNKTUOSE NURODYTOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
10  Regiono ar vietos valdžios institucija
 
Bendros viešosios paslaugos
  I.5.2. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS, VEIKIANČIOS VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITYJE TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
Perkančioji organizacija, veikianti vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje    
 I.5.3. Ar perkančioji organizacija yra įgaliota atlikti pirkimą
  Taip          Ne     
II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS
II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
 II.1.1 Darbų tipas (pildyti, jei perkami darbai)
    
II.1.2. Prekių pirkimo tipas(pildyti, jei perkamos prekės)
   
II.1.3. Paslaugų kategorija(pildyti, jei perkamos paslaugos)
  12 
II.1.4. Informacija apie preliminariąją sutartį:
(pildyti, jei bus sudaroma preliminarioji sutartis)
II.1.4.1. Preliminarioji sutartis sudaroma su vieninteliu tiekėju
   Taip         Ne     
II.1.4.2. Preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, jų skaičius
     
II.1.4.3. Numatoma bendra pirkimo vertė per visą preliminariosios sutarties trukmę
(įrašyti numatoma vertę skaičiais be PVM)
    
II.1.5. Pirkimo pavadinimas
    Šalčininkų raj. sav.kultūros centro pastato, esančio Vilniaus g. 48, Šalčininkai, vidaus patalpų atnaujinimo (modernizavimo) ir kap.remonto tech. projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra
II.1.6. Darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
    Vilniaus g. 48, Šalčininkų m.
II.1.7. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl.:CPV)
  Pagrindinis žodynas  Papildomas žodynas (jei taikoma) 
Pagrindinis objektas  71220000-6  (Architektūrinio projektavimo paslaugos.)   
Papildomas(-i) objektas(-ai)  71248000-8  (Projektų ir dokumentacijos priežiūra.)   
II.1.8. Informacija apie subrangos (subtiekimo, subteikimo) sutarčių sudarymą:
II.1.8. 1. Informacija apie subrangos (subtiekimo, subteikimo) sutarčių sudarymą, pirkimą atliekant, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu:
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus ketina pasitelkti  
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms
šalimis taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką. (jei taikoma) 
II.1.8.2. Informacija apie subrangos (subtiekimo, subteikimo) sutarčių sudarymą, pirkimą atliekant, vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu:
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms šalimis, ir visus siūlomus subrangovus, taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką. (jei taikoma) 
Dalyvis turi nurodyti visus su subrangovais susijusius pokyčius, atsiradusius vykdant sutartį. (jei taikoma) 
Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gali įpareigoti konkurso laimėtoją visas arba kai kurias subrangos sutartis sudaryti vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo III skyriaus nuostatomis.  

Konkurso laimėtojas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo III skyriaus nuostatomis, privalo perduoti vykdyti subrangovams toliau nurodytą sutarties dalį:
mažiausia procentinė sutarties vertės dalis, (%) 
didžiausia procentinė sutarties vertės dalis, (%) 
(Didžiausia procentinė dalis negali viršyti 30 % sutarties vertės)
Konkurso laimėtojas privalo nurodyti sutarties dalį(-is), kurią(-ias) ketina perduoti vykdyti subrangovams ir kuri (-ios) viršija nustatytą procentinį dydį, taip pat nurodyti jau nustatytus subrangovus. (jei taikoma)  
II.1.9. Pirkimo objekto suskirstymas į dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma pirkimo sutartis
   Taip        Ne   
Jei taip, pasiūlymai turi būti teikiami: (pažymėkite tik vieną langelį):
  Vienai daliai Vienai, kelioms ar visoms dalims Visoms dalims
II.1.10. Ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus
   Taip        Ne   
II.2. APIMTYS
II.2.1. Atsižvelgiant į visas pirkimo objekto dalis ir pirkimo sutarčių pratęsimo galimybes, perkamų prekių kiekiai, paslaugų ar darbų apimtys. Jei pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, privaloma pateikti reikalaujamą informaciją be nuorodos į pirkimo dokumentus.
  Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro pastato vidaus patalpų atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto techninio projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Bendras plotas - 830,82 m2.
II.2.2. Galimų pirkimo sutarties pratęsimų skaičius ir laikas, kuriam pirkimo sutartis gali būti pratęsta
  Techninio projekto parengimo sutartis gali būti pratęsta iki 1 mėn., ir tik 1 kartą. Projekto vykdymo priežiūros Sutarties pratesimas nenumatomas.
II.3. SUTARTIES TRUKMĖ
  Arba: Laikotarpis mėnesiais 12 ir/arba dienomis  po sutarties sudarymo
  Arba: pradžia   ir/arba pabaiga   
II.4. Priežastys, dėl kurių preliminarioji sutartis, sudaroma gynybos ir saugumo srityje, ilgesnė nei 7 metai:
III DALIS: TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ, TECHNINĖ IR PROFESINĖ INFORMACIJA
III.1. SU SUTARTIMI SUSIJUSIOS SĄLYGOS
III.1.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
(Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, nurodyti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą (būdus))
  Sutarčių įvykdymo užtikrinimas – 5,0 procentų dydžio nuo Sutarčių vertės Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimas.
III.1.2. Atsiskaitymo su tiekėju tvarka ir, jei reikia, nuoroda į atitinkamas ją reglamentuojančias pirkimo dokumentų nuostatas
  Perkančioji organizacija tiekėjui už tinkamai atliktas Paslaugas apmokės pavedimu pagal tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktą (-as) PVM sąskaitą (-as) – faktūrą (-as) ir Paslaugų perdavimo priėmimo aktą (-us) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.
III.1.3. Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos. (Jei taikoma) (nurodomos ypatingos sąlygos, siejamos su socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais. Jei pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų , atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, nurodomos sąlygos, taikomos tiekimui, informacijos saugumui)
  
III.2. DALYVAVIMO SĄLYGOS
III.2.1. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą tiekėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir (arba) ekonominę ir finansinę būklę ir (arba) techninį ir profesinį pajėgumą.
  1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ir nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba, jeigu jo tokio nėra, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo termino pabaiga, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos. 2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama:1) Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas taip pat yra priimtinas. 2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų (sąlygų 5 priedas). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas. 3. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus. Pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo termino pabaiga, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos. 4. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimu. Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo termino pabaiga, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos. 5. Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis projektavimo veikla. Pateikiamas Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis projektavimo veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos. 6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieneri metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas. 7. Tiekėjas neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1. punkte išvardytas veiklas. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba, jeigu jo tokio nėra, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo termino pabaiga, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos. 8. Tiekėjas nebaustas už leidimą dirbti nelegalų darbą. Dalyvis laikomas baustu, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba dalyvis, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis. Pateikiama tiekėjo laisvos formos deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas. 9. Tiekėjo paskutinių 3 (trejų) finansinių metų arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) finansinius metus) vidutinio metinio grynojo pelno teigiama reikšmė. Pateikiama tiekėjo 3 pastarųjų finansinių metų pelno (nuostolių) ataskaitų (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 finansinius metus, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo datos) skaitmeninės kopijos (pateikia pelno siekiančios organizacijos ir pelno nesiekiančios organizacijos, jei ją turi) arba pinigų srautų ataskaitų (gali pateikti tik pelno nesiekiančios organizacijos) skaitmeninės kopijos, arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos. 10. Tiekėjo vidutinė metinė projektavimo paslaugų apyvarta per paskutinius 3 (trejus) finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) finansinius metus) turi būti ne mažesnė kaip 50000,00 litų be PVM. Pateikiamos pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) pelno (nuostolių) ataskaitos (jei tiekėjas užsiima tik ta veikla, su kuria susijęs pirkimas) kopija ir tiekėjo pažyma apie pajamas gautas iš projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros veiklos. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas. 11. Tiekėjas per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs bent vieną techninio projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo sutartį ypatingos paskirties statiniuose. Sutarties vertė turi būti ne mažesnė kaip 20000,00 litų be PVM. Pateikiamas tiekėjo pasirašytas vykdytų sutarčių sąrašas nurodant sutarčių pavadinimą ir aprašymą, vykdytoją, paslaugų gavėjų kontaktinius duomenis, vykdymo datą, sutarties vertę; tiekėjo vykdytų paslaugų apimtis bendroje sutarties vertėje. Taip pat turi būti pateiktas paslaugų atlikimo priėmimo-perdavimo aktas (-ai) ar paslaugų gavėjo atsiliepimas (-ai), rekomendacija (-os) ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad sutartis(-ys) įvykdyta(-os) sėkmingai. Perkančioji organizacija, norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti pateiktą informaciją, atskiru prašymu gali paprašyti pateikti sutarties objektą apibūdinančius dokumentus (pvz., techninę specifikaciją). Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie vykdytą sutartį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu paslaugos gavėjo atstovu. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas. 12. Tiekėjo projekto vadovas, kuris numatytas paskirti vadovauti projektavimo Paslaugų teikimui, privalo turėti: 1) ne mažesnę kaip 3 metų patirtį vykdant ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas (statinių kategorija – ypatingi statiniai; statinių grupė – negyvenamieji pastatai); 2) turi būti atestuotas eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas (statinių kategorija – ypatingi statiniai; statinių grupė – negyvenamieji pastatai) Pateikiamas Projekto vadovo pasirašytą darbo patirties aprašymą (CV), nurodant vardą, pavardę, kvalifikaciją, kvalifikacijos atestatą išdavusios įstaigos pavadinimą, kvalifikacijos atestato išdavimo datą, vykdytų paslaugų sąrašą (nurodant įvykdytų projektų pavadinimą, projektuojamo statinio kategoriją, statinių grupę, projektų vykdymo laikotarpį) bei atestato ar Teisės pripažinimo pažymos leidžiančios vykdyti Sutartyse numatytus projektavimo bei projekto vykdymo priežiūros Paslaugas kopija. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas. 13. Tiekėjas turi turėti techniniam projektui parengti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka atestuotą personalą (ne mažiau 3 specialistų) turintį ne mažesnę kaip 2 metų patirtį projektuojant statinius šioms Projekto dalims atlikti: 1) ypatingo statinio Projekto dalies vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; architektūros dalis); 2) ypatingo statinio Projekto dalies vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; konstrukcijų dalis); 3) ypatingo statinio Projekto dalies vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis); 4) ypatingo statinio Projekto dalies vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; elektrotechnikos ir elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis); 5) ypatingo statinio Projekto dalies vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; vėdinimo dalis); 6) ypatingo statinio Projekto dalies vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis); 7) ypatingo statinio Projekto dalies vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis); 8) ypatingo statinio Projekto dalies vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; apsauginės signalizacijos dalis); 9) ypatingo statinio Projekto dalies vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; gaisrinės signalizacijos dalis). Pateikti už sutarčių įvykdymą atsakingų specialistų, turinčių LR Aplinkos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotus ir Lietuvoje galiojančius atestatus architektūros, konstrukcijų, vėdinimo, vandentiekio ir nuotėkų šalinimo, elektrotechnikos ir elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo bei statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo Projekto dalims atlikti sąrašą, jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas, pateikti įrodančius dokumentus apie darbo stažą, patvirtintus įmonės vadovo parašu. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas.
III.2.2. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą subrangovų, subtiekėjų,
subteikėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir
(arba) ekonominę ir finansinę būklę ir (arba)
techninį ir profesinį pajėgumą.
  1. Subtiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba subtiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti subtiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ir nepanaikinto teistumo, dėl subtiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių subtiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba, jeigu jo tokio nėra, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo termino pabaiga, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos. 2. Subtiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis projektavimo veikla. Pateikiamas Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas ar kiti dokumentai, patvirtinantys subtiekėjo teisę verstis projektavimo veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje subtiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos. 3. Subtiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo subtiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieneri metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį subtiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o subtiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai. Jeigu subtiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama laisvos formos subtiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad subtiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo.Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas. 4. Subtiekėjas (pagal prisiimtus įsipareigojimus) turi turėti techninio projekto dalims parengti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka atestuotą personalą (ne mažiau 1 specialisto) turintį ne mažesnę kaip 2 metų patirtį projektuojant statinius šioms Projekto dalims atlikti: 1) ypatingo statinio Projekto dalies vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis); 2) ypatingo statinio Projekto dalies vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; elektrotechnikos ir elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis); 3) ypatingo statinio Projekto dalies vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; vėdinimo dalis); 4) ypatingo statinio Projekto dalies vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis); 5) ypatingo statinio Projekto dalies vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis); 6) ypatingo statinio Projekto dalies vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; apsauginės signalizacijos dalis); 7) ypatingo statinio Projekto dalies vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; gaisrinės signalizacijos dalis). Pateikti už sutarčių įvykdymą atsakingų specialistų, turinčių LR Aplinkos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotus ir Lietuvoje galiojančius atestatus vėdinimo, vandentiekio ir nuotėkų šalinimo, elektrotechnikos ir elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo bei statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo Projekto dalims atlikti sąrašą, jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas, pateikti įrodančius dokumentus apie darbo stažą, patvirtintus įmonės vadovo parašu. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas.
III.3. SPECIALIOS DALYVAVIMO PIRKIME SĄLYGOS
III.3.1. Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms
(pildoma, jei pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsniu arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18 straipsniu)
   Taip        Ne   
III.3.2. Pirkimas bus atliekamas pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas
(pildoma, jei pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsniu arba Viešųjų pirkimų,atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18 straipsniu)
   Taip        Ne   
III.3.3. Pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus
(Jei III.3.1 ar (ir) III.3.2 punktuose arba III.3.3 punkte pažymėjote langelį „Taip“, skelbimo V.2. punkte nurodykite, kad tiekėjas privalo pagrįsti, kad jis atitinka minėtų punktų reikalavimus, pateikdamas kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar tiekėjo patvirtintą deklaraciją.)
   Taip        Ne   
IV DALIS: PIRKIMO PROCEDŪROS
IV.1. PROCEDŪROS RŪŠIS
   Atvira
IV.1.1. Ar pirkimas atliekamas taikant dinaminę pirkimų sistemą?
   Taip        Ne   
IV.1.2. Ar kandidatai jau yra atrinkti, kai vykdomos skelbiamos supaprastintos derybos?
   Taip        Ne   
IV.1.2. Kiek tiekėjų numatoma pakviesti dalyvauti pirkimo procedūrose, jeigu numatoma atrinkti tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus
Skaičius   arba:  mažiausias skaičius     didžiausis skaičius (jei taikoma)  
Kriterijai, pagal kuriuos bus vykdoma kvalifikacinė atranka
IV.1.3. Dalyvių skaičiaus mažinimas derybų ar konkurencinio dialogo metu
Pirkimas bus vykdomas etapais laipsniškai mažinant sprendinių skaičių Taip      Ne     
IV.2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
IV.2.1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai
mažiausios kainos    
arba
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo,    
vertinant pagal šiuos kriterijus:
(nurodyti kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, o tais atvejais, kai nenustatomi kriterijų lyginamieji svoriai,
kriterijai nurodomi mažėjančios svarbos tvarka)

arba
perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai    
(nurodyti vertinimo kriterijaus aprašymą)

IV.2.2. Ar bus rengiamas elektroninis aukcionas
   Taip        Ne   
Jei taip, papildoma informacija apie elektroninį aukcioną
  
IV.3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
IV.3.1. Pirkimo dokumentų ar aprašomojo dokumento (konkurencinio dialogo atveju) gavimo sąlygos
Galima gauti iki  2014-03-25
Mokestis (jei nustatyta)    Valiuta 
Mokestis sumokamas perkančios organizacijos kasoje    
Mokestis sumokamas banke
Eil. Nr. Sąskaitos Nr. Banko pav. Banko skyrius Banko kodas Pastabos
           
IV.3.2. Paraiškų pateikimo terminas, nurodomas atliekant pirkimo procedūras, jeigu numatoma atrinkti tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus
Data     Laikas (valanda ir minutės)  
IV.3.3. Pasiūlymų (pirminių pasiūlymų) pateikimo terminas
Data  2014-03-25   Laikas (valanda ir minutės)   10:00
IV.3.4. Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška
   Lietuvių
  Kitos kalbos  
IV.3.5. Vokų su pasiūlymais atplėšimo data, laikas ir vieta
  Data   2014-03-25   Laikas (valanda ir minutės):   10:00
  Vieta    Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos antro aukšto salėje adresu: Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai.
V DALIS: KITA INFORMACIJA
V.1. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR (ARBA) PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS
  Taip        Ne  
Jei taip, nurodykite tą projektą (-us) ir (arba) programą (-as)
    Pagal Lietuvos 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos III prioriteto „Aplinka ir darnus vystymas“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 4-245.
V.2. PAPILDOMA INFORMACIJA
    Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Bus sudaromos dvi Paslaugų sutartys: - projektavimo Sutartis; - statinio projekto vykdymo priežiūros Sutartis.  _____Savivaldybės administracijos direktorius_____   __________   _____Boleslav   Daškevič_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
  (parašas)   (vardas pavardė)
ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15ID:2002782431 D/L:2014.03.10 09:34:15