Sk-1 tipinė forma patvirtinta
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1S-184
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1S-212
redakcija)


Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
 
Juridinių asmenų registras, 188718713, Vilniaus g.49, Šalčininkai, Tel.: +370 380 20210, Faks.: +370 380 51244, violeta.tomasevic@salcininkai.lt, http://www.salcininkai.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ

20    m.                        d. Nr.      

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu    
Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu    
Darbai     
Paslaugos     
Prekės     
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Oficialus pavadinimas ir kodas
  Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (188718713)
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo, patikslinimas (jei reikia)
 
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)
 
Adresas
  Vilniaus g.49, Šalčininkai
Pašto indeksas
  LT- 17116
Šalis
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys:
Kam: Violeta Tomaševič
Telefonas:
  +370 380 20210
El. paštas
  violeta.tomasevic@salcininkai.lt
Faksas
  +370 380 51244
Interneto adresas (-ai): (jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.salcininkai.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

I.2. ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI PAPILDOMOS INFORMACIJOS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.2 punktą        
I.3 ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI DOKUMENTUS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.3 punktą         
I.4. ADRESAS, KURIUO TURI BŪTI SIUNČIAMI PASIŪLYMAI ARBA PARAIŠKOS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.4 punktą         

I.5. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
  I.5.1 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 4STR. 1D. 1, 2 AR 3 PUNKTUOSE NURODYTOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
10  Regiono ar vietos valdžios institucija
 
Bendros viešosios paslaugos
  I.5.2. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS, VEIKIANČIOS VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITYJE TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
Perkančioji organizacija, veikianti vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje    
 I.5.3. Ar perkančioji organizacija yra įgaliota atlikti pirkimą
  Taip          Ne     
II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS
II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
 II.1.1 Darbų tipas (pildyti, jei perkami darbai)
   Atlikimas 
II.1.2. Prekių pirkimo tipas(pildyti, jei perkamos prekės)
   
II.1.3. Paslaugų kategorija(pildyti, jei perkamos paslaugos)
   
II.1.4. Informacija apie preliminariąją sutartį:
(pildyti, jei bus sudaroma preliminarioji sutartis)
II.1.4.1. Preliminarioji sutartis sudaroma su vieninteliu tiekėju
   Taip         Ne     
II.1.4.2. Preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, jų skaičius
     
II.1.4.3. Numatoma bendra pirkimo vertė per visą preliminariosios sutarties trukmę
(įrašyti numatoma vertę skaičiais be PVM)
    
II.1.5. Pirkimo pavadinimas
    Šalčininkų „Santarvės“ vidurinės mokyklos valgyklos ir I aukšto patalpų kapitalinio remonto darbų pirkimas
II.1.6. Darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
    Vytauto g. 35, Šalčininkų m.
II.1.7. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl.:CPV)
  Pagrindinis žodynas  Papildomas žodynas (jei taikoma) 
Pagrindinis objektas  45000000-7  (Statybos darbai.)   
Papildomas(-i) objektas(-ai)  71000000-8  (Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos.)   
II.1.8. Informacija apie subrangos (subtiekimo, subteikimo) sutarčių sudarymą:
II.1.8. 1. Informacija apie subrangos (subtiekimo, subteikimo) sutarčių sudarymą, pirkimą atliekant, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu:
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus ketina pasitelkti  
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms
šalimis taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką. (jei taikoma) 
II.1.8.2. Informacija apie subrangos (subtiekimo, subteikimo) sutarčių sudarymą, pirkimą atliekant, vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu:
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms šalimis, ir visus siūlomus subrangovus, taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką. (jei taikoma) 
Dalyvis turi nurodyti visus su subrangovais susijusius pokyčius, atsiradusius vykdant sutartį. (jei taikoma) 
Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gali įpareigoti konkurso laimėtoją visas arba kai kurias subrangos sutartis sudaryti vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo III skyriaus nuostatomis.  

Konkurso laimėtojas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo III skyriaus nuostatomis, privalo perduoti vykdyti subrangovams toliau nurodytą sutarties dalį:
mažiausia procentinė sutarties vertės dalis, (%) 
didžiausia procentinė sutarties vertės dalis, (%) 
(Didžiausia procentinė dalis negali viršyti 30 % sutarties vertės)
Konkurso laimėtojas privalo nurodyti sutarties dalį(-is), kurią(-ias) ketina perduoti vykdyti subrangovams ir kuri (-ios) viršija nustatytą procentinį dydį, taip pat nurodyti jau nustatytus subrangovus. (jei taikoma)  
II.1.9. Pirkimo objekto suskirstymas į dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma pirkimo sutartis
   Taip        Ne   
Jei taip, pasiūlymai turi būti teikiami: (pažymėkite tik vieną langelį):
  Vienai daliai Vienai, kelioms ar visoms dalims Visoms dalims
II.1.10. Ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus
   Taip        Ne   
II.2. APIMTYS
II.2.1. Atsižvelgiant į visas pirkimo objekto dalis ir pirkimo sutarčių pratęsimo galimybes, perkamų prekių kiekiai, paslaugų ar darbų apimtys. Jei pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, privaloma pateikti reikalaujamą informaciją be nuorodos į pirkimo dokumentus.
  Perkamų darbų pagrindinės apimtys: planuojamas valgyklos remontuoti plotas apie 351,6 kv.m, t.sk. rūsio plotas apie 99 kv.m; planuojamas I aukšto remontuoti plotas apie 423 kv.m. - Valgyklos kapitalinio remonto darbai atliekami vadovaujantis projektu „Šalčininkų „Santarvės“ mokyklos įėjimo rekonstravimo, valgyklos patalpų kapitalinio remonto, Vytauto g. 35, Šalčininkuose“ (konkurso sąlygų 5 priedas).Valgykloje atliekamas patalpų perplanavimas, durų keitimas, apdailos darbai, šildymo sistemos radiatorių ir vamzdžių dažymas, vandentiekio ir nuotekynės keitimas, lauko nuotekynės, dušų, sanitarinių mazgų įrengimas, vėdinimo su automatika įrengimas, elektros sistemos, apšvietimo instaliacijos keitimas, laiptų į rūsį remontas, keltuvo įrengimas, gaisro signalizacijos įrengimas, baldų ir įrengimų įsigijimas bei jų montavimas. Rangovas turi įvertinti valgyklos kapitalinio remonto darbo projekto parengimą. -I aukšto patalpose atliekami darbai: 1-48 ÷ 1-51, 1-56, 1-57 kabinetuose keičiamos durys, elektros instaliacija, grindys (PVC danga), įrengiamos pakabinamos lubos, išlyginamos bei dažomos sienos, dažomi radiatoriai ir vamzdžiai, keičiamas vandentiekis ir nuotekynė, įrengiama priešgaisrinė signalizacija; koridoriuje (1-47) montuojamos priešgaisrinės durys, elektros instaliacija, išlyginamos bei dažomos lubos ir sienos, dažomi radiatoriai ir vamzdžiai, įrengiama priešgaisrinė signalizacija. Montuojami mokykliniai baldai: 1 vnt. dviejų dalių žalia mokyklinė lenta; demonstracinis stalas – 1 vnt., mokymo priemonių spintos – 4 kompl. -Rangovas parengia statinio išpildomąją dokumentaciją ir kitą dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimui, parengia viso pastato kadastrinius matavimus bei pateikia bylą.
II.2.2. Galimų pirkimo sutarties pratęsimų skaičius ir laikas, kuriam pirkimo sutartis gali būti pratęsta
  Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas
II.3. SUTARTIES TRUKMĖ
  Arba: Laikotarpis mėnesiais 6 ir/arba dienomis  po sutarties sudarymo
  Arba: pradžia   ir/arba pabaiga   
II.4. Priežastys, dėl kurių preliminarioji sutartis, sudaroma gynybos ir saugumo srityje, ilgesnė nei 7 metai:
III DALIS: TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ, TECHNINĖ IR PROFESINĖ INFORMACIJA
III.1. SU SUTARTIMI SUSIJUSIOS SĄLYGOS
III.1.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
(Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, nurodyti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą (būdus))
  Pirkimo sutarties vykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje, užsienyje registruoto banko garantija ar kredito unijos garantija, užtikrinimo vertė 10 proc. bendros sutarties kainos su PVM.
III.1.2. Atsiskaitymo su tiekėju tvarka ir, jei reikia, nuoroda į atitinkamas ją reglamentuojančias pirkimo dokumentų nuostatas
  Mokėjimus pagal šią Sutartį Užsakovas atlieka ne ankščiau kaip per 5 dienas nuo VIP lėšų gavimo ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai iš Rangovo buvo gauta tinkamai įforminta sąskaita-faktūra ar PVM sąskaita-faktūra (toliau – sąskaita).
III.1.3. Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos. (Jei taikoma) (nurodomos ypatingos sąlygos, siejamos su socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais. Jei pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų , atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, nurodomos sąlygos, taikomos tiekimui, informacijos saugumui)
  
III.2. DALYVAVIMO SĄLYGOS
III.2.1. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą tiekėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir (arba) ekonominę ir finansinę būklę ir (arba) techninį ir profesinį pajėgumą.
  1.Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos. 2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama: - Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo (jei toks yra), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įrodantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. - Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas), pasirašyta tinkamai įgalioto asmens ir patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas. 3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir vešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veiklas. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos. 4.Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas (išduotas ne anksčiau, kaip 30 dienų iki vokų atplėšimo dienos), patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos. 5.Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimu. Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas (išduotas ne anksčiau, kaip 30 dienų iki vokų atplėšimo dienos), patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos. 6. Tiekėjas nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą. Dalyvis laikomas baustu, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, yra baustas už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai. Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija patvirtinanti, kad tiekėjas nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas. 7. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, ir kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, ir nuo sprendimo, kuriuo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Tiekėjas, registruotas kitoje šalyje, yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, už kurį jam buvo paskirta tokia pati ar panaši sankcija į tą, kuri numatyta už tokio pobūdžio pažeidimus Lietuvos Respublikoje. Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas. 8. Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis statybos veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (statinių kategorija – ypatingi statiniai; statinių grupė – negyvenamosios paskirties pastatai). Pateikiama: -Valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją ar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis statybos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas. - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduoto atestato(-ų), suteikiančio(-ių) teisę atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus. Statinių kategorijos: ypatingi statiniai. Statinių grupės: negyvenamosios paskirties pastatai. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai. Specialieji statybos darbai: statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektrotechnikos, vėdinimo, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas, ar atitinkamos užsienio šalies Teisės pripažinimo pažymas leidžiančias vykdyti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatinguose statiniuose darbus. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas. 9. Tiekėjo vidutinė metinė statybos ir montavimo darbų apimtis per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) turi būti ne mažesnė kaip 1.000.000,0 Lt (su PVM). Pateikiamas atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad darbai buvo tinkamai atlikti. Sąraše nurodoma: užsakovas, objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas, darbų vykdymo laikotarpis, kaina (su PVM). Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas. 10. Tiekėjas privalo turėti specialistus, galinčius vadovauti statybos darbams: - bent vieną statybos pagrindinių darbų vadovą, turintį galiojantį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos ypatingo statinio bendrųjų statybos darbų vadovo atestatą (statinių kategorija – ypatingi statiniai; statinių grupės – negyvenamosios paskirties pastatai), turintį ne mažiau 2 (dvejų) metų patirtį ir per paskutinius 2 (dvejus) metus įvykdžiusį bent viename ypatingo statinio statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto objekte, kurių vertė ne mažiau 575.000,00 Lt (be PVM). - bent vieną statinio statybos specialiųjų darbų vadovą (statinio bendrųjų statybos; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio elektrotechnikos, vėdinimo, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas), turintį ne mažiau kaip 2 (dvejų) metų patirtį. Pateikiamas specialistų ir asmenų, atsakingų už statybos rangos sutarties įvykdymą, sąrašas, kuriame nurodoma, kad siūlomas specialistas turi kvalifikaciniame reikalavime reikalaujama patirtį (įvykdyti darbai pagal siūlomas pozicijas, jų pradžios ir pabaigos datas) kartu su siūlomiems specialistams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotais ir galiojančiais atestatais, siūlomo specialisto funkcijos įgyvendinant pirkimo sutartį. Užsienio šalyje registruotas tiekėjas privalo pateikti Aplinkos ministerijos išduotas siūlomų specialistų Teisės pripažinimo pažymas, leidžiančias teikti pirkimo sutartyje numatytus darbus. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas.
III.2.2. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą subrangovų, subtiekėjų,
subteikėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir
(arba) ekonominę ir finansinę būklę ir (arba)
techninį ir profesinį pajėgumą.
  1. Subrangovas (fizinis asmuo) arba subrangovo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti subrangovo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl subrangovo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl subrangovo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos. 2. Subrangovas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo subrangovo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį subrangovui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, ir nuo sprendimo, kuriuo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Tiekėjas, registruotas kitoje šalyje, yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, už kurį jam buvo paskirta tokia pati ar panaši sankcija į tą, kuri numatyta už tokio pobūdžio pažeidimus Lietuvos Respublikoje. Pateikiama laisvos formos subrangovo deklaracija, patvirtinanti, kad subrangovas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas. 3. Subrangovas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis statybos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (statinių kategorija – ypatingi statiniai; statinių grupės – negyvenamosios paskirties pastatai). Pateikiama: - Valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją ar kitus dokumentus, patvirtinančius subrangovo teisę verstis statybos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje subrangovas registruotas) išduotas dokumentas. - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduoto atestato(-ų), suteikiančio(-ių) teisę atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus. Statinių kategorijos: ypatingi statiniai. Statinių grupės: negyvenamosios paskirties pastatai. Statybos darbų sritys - specialieji statybos darbai: statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektrotechnikos; vėdinimo, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas, ar atitinkamos užsienio šalies Teisės pripažinimo pažymas leidžiančias vykdyti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatinguose statiniuose darbus. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas. 4. Subrangovas privalo turėti specialistus, galinčius vadovauti statybos darbams: bent vieną statinio statybos specialiųjų darbų vadovą (statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio elektrotechnikos, vėdinimo, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas), turintį ne mažiau kaip 2 (dvejų) metų patirtį. Pateikiama: - Specialistų ir asmenų, atsakingų už statybos rangos sutarties įvykdymą, sąrašas, kuriame nurodomos pavardės, išsilavinimas, kvalifikacija, kvalifikacijos atestatą išdavusios įstaigos pavadinimas ir išdavimo data kartu su siūlomiems specialistams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotais ir galiojančiais atestatais, siūlomo specialisto funkcijos įgyvendinant pirkimo sutartį, patvirtintas tiekėjo ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. - Užsienio šalyje registruotas subrangovas privalo pateikti Aplinkos ministerijos išduotas siūlomų specialistų Teisės pripažinimo pažymas, leidžiančias teikti pirkimo sutartyje numatytus darbus. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis suformuotas dokumentas.dokumentas.
III.3. SPECIALIOS DALYVAVIMO PIRKIME SĄLYGOS
III.3.1. Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms
(pildoma, jei pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsniu arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18 straipsniu)
   Taip        Ne   
III.3.2. Pirkimas bus atliekamas pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas
(pildoma, jei pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsniu arba Viešųjų pirkimų,atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18 straipsniu)
   Taip        Ne   
III.3.3. Pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus
(Jei III.3.1 ar (ir) III.3.2 punktuose arba III.3.3 punkte pažymėjote langelį „Taip“, skelbimo V.2. punkte nurodykite, kad tiekėjas privalo pagrįsti, kad jis atitinka minėtų punktų reikalavimus, pateikdamas kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar tiekėjo patvirtintą deklaraciją.)
   Taip        Ne   
IV DALIS: PIRKIMO PROCEDŪROS
IV.1. PROCEDŪROS RŪŠIS
   Atvira
IV.1.1. Ar pirkimas atliekamas taikant dinaminę pirkimų sistemą?
   Taip        Ne   
IV.1.2. Ar kandidatai jau yra atrinkti, kai vykdomos skelbiamos supaprastintos derybos?
   Taip        Ne   
IV.1.2. Kiek tiekėjų numatoma pakviesti dalyvauti pirkimo procedūrose, jeigu numatoma atrinkti tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus
Skaičius   arba:  mažiausias skaičius     didžiausis skaičius (jei taikoma)  
Kriterijai, pagal kuriuos bus vykdoma kvalifikacinė atranka
IV.1.3. Dalyvių skaičiaus mažinimas derybų ar konkurencinio dialogo metu
Pirkimas bus vykdomas etapais laipsniškai mažinant sprendinių skaičių Taip      Ne     
IV.2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
IV.2.1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai
mažiausios kainos    
arba
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo,    
vertinant pagal šiuos kriterijus:
(nurodyti kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, o tais atvejais, kai nenustatomi kriterijų lyginamieji svoriai,
kriterijai nurodomi mažėjančios svarbos tvarka)

arba
perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai    
(nurodyti vertinimo kriterijaus aprašymą)

IV.2.2. Ar bus rengiamas elektroninis aukcionas
   Taip        Ne   
Jei taip, papildoma informacija apie elektroninį aukcioną
  
IV.3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
IV.3.1. Pirkimo dokumentų ar aprašomojo dokumento (konkurencinio dialogo atveju) gavimo sąlygos
Galima gauti iki  2014-05-13
Mokestis (jei nustatyta)    Valiuta 
Mokestis sumokamas perkančios organizacijos kasoje    
Mokestis sumokamas banke
Eil. Nr. Sąskaitos Nr. Banko pav. Banko skyrius Banko kodas Pastabos
           
IV.3.2. Paraiškų pateikimo terminas, nurodomas atliekant pirkimo procedūras, jeigu numatoma atrinkti tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus
Data     Laikas (valanda ir minutės)  
IV.3.3. Pasiūlymų (pirminių pasiūlymų) pateikimo terminas
Data  2014-05-13   Laikas (valanda ir minutės)   10:00
IV.3.4. Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška
   Lietuvių
  Kitos kalbos  
IV.3.5. Vokų su pasiūlymais atplėšimo data, laikas ir vieta
  Data   2014-05-13   Laikas (valanda ir minutės):   10:00
  Vieta    Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos antro aukšto salėje adresu, Vilniaus g.49, LT-18116 Šalčininkai.
V DALIS: KITA INFORMACIJA
V.1. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR (ARBA) PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS
  Taip        Ne  
Jei taip, nurodykite tą projektą (-us) ir (arba) programą (-as)
    
V.2. PAPILDOMA INFORMACIJA
    Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.  _____Savivaldybės administracijos direktorius_____   __________   _____Boleslav   Daškevič_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
  (parašas)   (vardas pavardė)
ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46ID:2002792137 D/L:2014.05.02 09:56:46