Sk-5 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 1S-73
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
 
Juridinių asmenų registras, 188718713, Vilniaus g.49, Tel.: +370 380 20210, Faks.: +370 380 51244, [email protected], www.salcininkai.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES, PASLAUGAS AR
DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ

20    m.                          d. Nr.       

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu    
Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu    

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Oficialus pavadinimas ir kodas
  Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (188718713)
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo, patikslinimas (jei reikia)
 
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)
 
Adresas
  Vilniaus g.49
Pašto indeksas
  LT- 17116
Šalis
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys
Kam Violeta Tomaševič
Telefonas
  +370 380 20210
El. paštas
  [email protected]
Faksas
  +370 380 51244
Interneto adresas (-ai): (jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: www.salcininkai.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2. Perkančioji organizacija yra įgaliota kitos perkančiosios organizacijos atlikti pirkimą
Taip  Ne 

II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS
II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
II.1.1. Pirkimo pavadinimas
Projekto „Vilkiškių dvaro pastato kapitalinis remontas (I etapas)“ darbų pirkimas

II.1.2. Pirkimo sutarties numeris ir pavadinimas
(dėl kiekvienos pirkimo pildyti II – IV dalis (išskyrus II.1.1 punktą))
Pirkimo sutarties numeris:1

Pirkimo dalies(-ių) numeris(-iai) ir pavadinimas(-ai):
Projekto „Vilkiškių dvaro pastato kapitalinis remontas (I etapas)“ darbų pirkimas

II.1.3 Informacija apie ankstesnį pirkimą: pirkimo, apie kurį buvo skelbta, numeris

Pirkimo numeris:148338

II.1.4 Pirkimo objekto tipas
  II.1.4.1 Darbai   II.1.4.2 Prekės   II.1.4.3 Paslaugos
  1. Atlikimas
   

II.1.5. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešūjų pirkimų žodyną (angl. CPV)
  Pagrindinis žodynas  Papildomas žodynas (jei taikoma) 
Pagrindinis objektas  45000000-7  (Statybos darbai.)   

II.2. KETINAMOS SUDARYTI SUTARTIES APIMTIS IR TRUKMĖ
II.2.1. Atsižvelgiant į visas pirkimo obekto dalis ir pirkimo sutarties pratęsimo galimybes, perkamų prekių kiekiai, paslaugų ar darbų apimtys.
Pirkimas apima projekto „Vilkiškių dvaro pastato kapitalinis remontas (I etapas)“ darbus (toliau – darbai). Pirkimo objektas taip pat apima šiuos įsipareigojimus: 1.parengti kapitalinio remonto statybos darbų vykdymui reikalingą Darbo projektą; 2.įrengti aiškinamąjį stendą, remiantis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis 2007 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-191. 3.pastato bendras plotas iki remonto - 774,13 m2, po remonto – 809,57 m2. Pastato tūris – 3634 m3. I etape bus atliekami šie darbai: - Langų keitimas arba restauravimas (komplektas) - Įėjimų konstrukcijų stiprinimas ir kapitalinis remontas (kompl.) - Įėjimo (fasado) durų keitimas (kompl.) - Stogo keitimas ir kapitalinis remontas (kompl.) - Sienų kapitalinis remontas, stiprinimas (kompl.) - Dūmtraukių kapitalinis remontas (kompl.) - Žaibosaugos įrengimas (kompl.) Pateiktas darbų aprašymas yra preliminarūs, todėl tiekėjas turi įvertinti visus papildomus darbus ir kiekius, kurie gali būti reikalingi preliminariems darbų kiekiams atlikti ir kurie gali atsirasti (padidėti ar sumažėti) kapitalinio remonto darbų eigoje. Visų būtinų atlikti papildomų darbų, nepakeičiančių faktiškai atliktų preliminarių darbų kiekių, sąnaudos bus laikomos įvertintos bendroje pasiūlymo sumoje ir papildomai neapmokamos.

II.2.2. Galimų pirkimo sutarties pratęsimų skaičius ir laikas, kuriam pirkimo sutartis gali būti pratęsta
Rangovui laiku nespėjus atlikti darbų, darbų atlikimo laikotarpis abipusiu šalių susitarimu galės būti pratęstas vieną kartą iki 3 mėn.

II.2.3. SUTARTIES TRUKMĖ
  Arba: Laikotarpis mėnesiais 9 ir/arba dienomis  po sutarties sudarymo
  Arba: pradžia   ir/arba pabaiga   

III.DALIS: SPRENDIMO PIRKTI PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ PAGRINDIMAS

III.1. SPRENDIMAS PIRKTI PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS PRIIMTAS VADOVAUJANTIS ĮSTATYMO STRAIPSNIAIS:

Straipsnis, dalis, Punktas
92 str. 3d. 2 p.

IV. DALIS: TIEKĖJAS
Tiekėjų grupės pavadinimas: Ūkio subjektų grupė
IV.1. TIEKĖJO, IŠ KURIO KETINAMA PIRKTI, NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ, PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS
(jei ketinama sudaryti pirkimo sutartį su keliais tiekėjais, IV dalį pildyti tiek kartų, kiek reikia)
 Oficialus pavadinimas
  Uždaroji akcinė bendrovė "Šalčininkų statyba"
 Adresas
  Jubiliejinė g. 12, Šalčininkų k., Šalčininkų r. sav.
 Miestas
  Šalčininkų k.
 Pašto kodas
  17120
 Šalis
  Lietuva
 Telefonas
  861410227
 Faksas
 
 El. paštas
 
 Interneto adresas(-ai)
 

IV.2. INFORMACIJA APIE SUBRANGOS (SUBTIEKIMO, SUBTEIKIMO) SUTARČIŲ SUDARYMĄ
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: taip  ne 
Sutarties dalies, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba tokia dalis procentais:
vertė be PVM Valiuta
dalis (%)
nežinoma
Visos arba kai kurios subrangos sutartys bus sudarytos konkurso būdu:
Dalis sutarties bus perduota vykdyti subrangovams konkurso būdu:
mažiausia procentinė dalis (%)
didžiausia procentinė dalis
(negali viršyti 30 % sutarties vertės)

IV.1. TIEKĖJO, IŠ KURIO KETINAMA PIRKTI, NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ, PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS
(jei ketinama sudaryti pirkimo sutartį su keliais tiekėjais, IV dalį pildyti tiek kartų, kiek reikia)
 Oficialus pavadinimas
  UAB "SIVYSTA"
 Adresas
  Krokuvos g.8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 Miestas
  Vilniaus m.
 Pašto kodas
  09314
 Šalis
  Lietuva
 Telefonas
  852336411
 Faksas
 
 El. paštas
 
 Interneto adresas(-ai)
 

IV.2. INFORMACIJA APIE SUBRANGOS (SUBTIEKIMO, SUBTEIKIMO) SUTARČIŲ SUDARYMĄ
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: taip  ne 
Sutarties dalies, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba tokia dalis procentais:
vertė be PVM Valiuta
dalis (%)
nežinoma
Visos arba kai kurios subrangos sutartys bus sudarytos konkurso būdu:
Dalis sutarties bus perduota vykdyti subrangovams konkurso būdu:
mažiausia procentinė dalis (%)
didžiausia procentinė dalis
(negali viršyti 30 % sutarties vertės)

V. DALIS: KITA INFORMACIJA
PAPILDOMA INFORMACIJA


  _____Savivaldybės administracijos direktorius_____   __________   _____Boleslav  Daškevič_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas pavardė)
ID:2002793681 D/L:2014.05.08 15:31:00ID:2002793681 D/L:2014.05.08 15:31:00ID:2002793681 D/L:2014.05.08 15:31:00ID:2002793681 D/L:2014.05.08 15:31:00ID:2002793681 D/L:2014.05.08 15:31:00ID:2002793681 D/L:2014.05.08 15:31:00ID:2002793681 D/L:2014.05.08 15:31:00ID:2002793681 D/L:2014.05.08 15:31:00ID:2002793681 D/L:2014.05.08 15:31:00ID:2002793681 D/L:2014.05.08 15:31:00ID:2002793681 D/L:2014.05.08 15:31:00ID:2002793681 D/L:2014.05.08 15:31:00ID:2002793681 D/L:2014.05.08 15:31:00