Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Teisės reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisės būti pamirštam) įgyvendinimas

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu ištrinti su juo susijusius asmens duomenis, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:

1. asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kurie buvo nustatyti, prieš renkant asmens duomenis;

2. atšauktas duomenų subjekto sutikimas, kuriuo vadovaujantis buvo grindžiamas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis;

3. asmens duomenų subjektas nesutinka su savo asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį („Teisės nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu įgyvendinimas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje“) ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis;

4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

5. asmens duomenys turi būti ištrinti, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės.

Duomenų subjekto Prašyme turi būti išsamiai argumentuota, dėl kokių priežasčių yra prašoma ištrinti jo asmens duomenis (Prašyme turi būti nurodytas vienas iš aukščiau nurodytų pagrindų).

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje neįgyvendinama, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:

1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu;

2. archyvavimo tikslais viešojo intereso labui;

3. siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius interesus.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, gavusi duomenų subjekto Prašymą dėl asmens duomenų ištrynimo, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija privalo:

1. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištrinti su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis;

2. jeigu nėra galimybių nedelsiant ištrinti duomenų subjekto asmens duomenų, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištrynimo informuoti:
a. duomenų subjektą apie ištrintus asmens duomenis;
b. duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištrintus asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).