Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.29
KlausimasPR-961 Dėl pritarimo susitarimui dėl 2003 m. kovo 26 d. uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ akcininkų sutarties pakeitimo (papildomas)
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Justyna Dovgialo
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-961 DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL 2003 M. KOVO 26 D. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VAATC“ AKCININKŲ SUTARTIES PAKEITIMO
PR-961 DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL 2003 M. KOVO 26 D. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VAATC“ AKCININKŲ SUTARTIES PAKEITIMO
PR-961 DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL 2003 M. KOVO 26 D. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VAATC“ AKCININKŲ SUTARTIES PAKEITIMO
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

  1. Projekto tikslai.

Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ (toliau – Bendrovė) pateiktam Vilniaus regiono savivaldybių susitarimui dėl 2003 m. kovo 26 d. uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ akcininkų sutarties pakeitimui (toliau – Susitarimas),  kuriuo siekiama įtvirtinti Bendrovės valdymo struktūros pakeitimus, užtikrinti jų sudėties atitikimą pagal teisės aktų reikalavimus ir įgalioti Šalčininkų savivaldybės administracijos direktorių jį pasirašyti.

  1. Projekto esmė.

Šio sprendimo projekto iniciatorė – uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“. Vykdydama Vilniaus regiono savivaldybių merų 2021 m. lapkričio 4 d. pasitarimo pavedimą, Bendrovė 2021 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. 1.13-21/247 „Dėl UAB „VAATC“ valdymo struktūros pakeitimo“ Vilniaus regiono savivaldybėms pateikė Susitarimą dėl Bendrovės 2003 m. kovo 26 d. akcininkų sutarties pakeitimo, kurio tikslas – įtvirtinant Bendrovės valdymo struktūros pakeitimus, užtikrinti jų sudėties atitikimą pagal teisės aktų reikalavimus.

Susitarime įtvirtinami šie pakeitimai: 

1)          sumažinamas Bendrovės valdybos narių skaičius iki 9 ir nustatoma ši jų rinkimo tvarka:

1.1. renkami ne mažiau kaip 5 valdybos nariai, atitinkantys visus teisės aktuose nustatytus bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus, keliamus Bendrovės kolegialaus organo nepriklausomiems nariams;

1.2. Vilniaus miesto savivaldybė turės teisę siūlyti ir turėti išrinktus jos siūlomus 2  valdybos narius;

1.3. likę akcininkai turės teisę siūlyti ir turėti išrinktais šių akcininkų turimų akcijų skaičiaus mažėjimo ar kita jų bendru sutarimu nustatyta tvarka paeiliui po vieną pasiūlytus 2  valdybos narius, kurie renkami dvejų metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki antrų kalendorinių metų po jų išrinkimo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame bus tvirtinamas metinių finansinių ataskaitų rinkinys;

2)          formuojamas naujas kolegialus patariamasis organas – Patariamasis regioninis komitetas, kuris būtų sudaromas iš 14 narių, ir nustatoma, kad Vilniaus miesto savivaldybė turės teisę deleguoti septynis komiteto narius ir juos atšaukti, o kiekvienas likęs akcininkas turės teisę deleguoti po vieną komiteto narį ir jį atšaukti.

Visiems Bendrovės akcininkams pritarus Susitarimui, visuotiniam akcininkų susirinkimui bus teikiamas prie nurodyto rašto pridedamas Bendrovės įstatų pakeitimo projektas, kuriuo bus įgyvendinamos Susitarimo nuostatos.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Nėra.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams). Nėra.

Komunalinio ūkio kyriaus vedėjo pavaduotoja                                                Justyna Dovgialo