Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Teisės apriboti savo asmens duomenų tvarkymą įgyvendinimas

 

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybės administracija su Prašymu apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:

1. duomenų subjektas užginčija Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos tvarkomų jo asmens duomenų tikslumą. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina asmens duomenų tikslumą;
2. yra nustatyta, kad duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas buvo neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoje to prašo apriboti jų tvarkymą;
3. jeigu yra pasiektas asmens duomenų tvarkymo tikslas ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, kaip duomenų valdytojui, nebereikia šiam tikslui pasiekti surinktų duomenų subjekto asmens duomenų, tačiau jų reikia duomenų subjektui, siekiančiam pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
4. duomenų subjektas pateikė Prašymą Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, kuriame išreiškė nesutikimą, kad Šalčininkų rajono savivaldybės administracija tvarkytų jo asmens duomenis. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina, ar šis duomenų subjekto Prašymas pagrįstas;
5. duomenų subjektas pateikia Prašymą ištrinti jo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos tvarkomus asmens duomenis ir nustatoma, kad Prašymas yra pagrįstas, tačiau nėra techninių galimybių duomenų subjekto asmens duomenis ištrinti nedelsiant. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas iki tol, kol duomenų subjekto asmens duomenys bus ištrinti.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, gavusi duomenų subjekto Prašymą apriboti asmens duomenų tvarkymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija privalo:

1. apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą;
2. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo, informuoti duomenų subjektą apie jo asmens duomenų tvarkymo apribojimą. Jeigu yra galimybė, nurodyti preliminarų laikotarpį, kurio metu bus apribotas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;
3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo informuoti duomenų gavėjus apie priimtą sprendimą, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

Kai yra priimamas sprendimas panaikinti apribojimą tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, prieš panaikindama apribojimą, privalo raštu informuoti duomenų subjektą.