Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Teisės į asmens duomenų perkeliamumą įgyvendinimas

 

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją su Prašymu gauti su juo susijusius asmens duomenis bei turi teisę prašyti persiųsti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos tvarkomus duomenų subjekto asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu yra šios sąlygos:

1. duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:
a. duomenų subjekto sutikimu arba
b. vykdoma sutartimi tarp Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir duomenų subjekto;

2. asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;

3. duomenų subjektas asmens duomenis, kuriuos ketina persiųsti kitam duomenų valdytojui, pateikė Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai pats arba per atstovą;

4. duomenų subjekto pateikti asmens duomenys yra susisteminti bei pateikti įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

Tam, kad būtų įgyvendintas duomenų subjekto Prašymas dėl asmens duomenų perkėlimo, turi būti įgyvendintos visos 1-4 papunkčiuose nurodytos sąlygos.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, gavusi duomenų subjekto Prašymą dėl duomenų perkėlimo, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

Informacija gali būti pateikiama:

1. duomenų subjektui;

2. kitam duomenų valdytojui, jeigu:
a. duomenų subjektas Prašyme nurodo, kad Šalčininkų rajono savivaldybės administracija asmens duomenis turėtų persiųsti kitam duomenų valdytojui;
b. yra techninės galimybės pateikti asmens duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.

Jeigu duomenų subjekto Prašymas dėl asmens duomenų perkeliamumo įgyvendinamas, duomenų subjekto asmens duomenis perkeliant kitam duomenų valdytojui, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija nevertina, ar duomenų valdytojas, kuriam bus perkelti duomenų subjekto asmens duomenys, turi teisinį pagrindą gauti duomenų subjekto asmens duomenis ir ar šis duomenų valdytojas užtikrins tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija neprisiima atsakomybės už perkeltų asmens duomenų tolimesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas.