Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Teisės reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinimas


Jeigu duomenų subjektas nustato, kad Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs jo asmens duomenys, duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu, kad Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje ištaisytų tvarkomus netikslius asmens duomenis arba papildytų neišsamius asmens duomenis.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje, gavusi tokį duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti duomenų subjekto tvarkomų asmens duomenų analizę, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje privalo:

1. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

2. jeigu nėra galimybių nedelsiant ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir šiuos asmens duomenis saugoti tol, kol jie bus ištaisyti;

3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo neišsamių ar netikslių asmens duomenų ištaisymo informuoti:

3.1 duomenų subjektą apie ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

3.2 duomenų gavėjus apie duomenų subjekto Prašymu ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).