Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Teisės susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinimas

 

Duomenų subjektas, įgyvendindamas savo teisę susipažinti su Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos tvarkomais savo asmens duomenimis, turi teisę gauti informaciją apie:

1. asmens duomenų tvarkymo tikslus;

2. atitinkamas asmens duomenų kategorijas;

3. duomenų gavėjus arba jų kategorijas;

4. numatomą asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis, jei tai yra įmanoma;

5. asmens duomenų šaltinius.


Jeigu, renkant informaciją, reikalingą atsakymui parengti, nustatoma, kad:

1. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija tvarko didelį informacijos, susijusios su duomenų subjektu, kiekį ir nėra galimybės visos informacijos duomenų subjektui pateikti, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija turi teisę paprašyti duomenų subjekto sukonkretinti pateiktą Prašymą;

2. tam tikra informacija apie duomenų subjektą yra susijusi ir su kitais asmenimis, duomenų subjektui informacijos turi būti pateikiama tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos atsakyme duomenų subjektui, be aukščiau  nurodytos informacijos, privalo pateikti informaciją apie duomenų subjekto teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat duomenų subjekto teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (kai šios teisės yra taikomos).