Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kviečiame pasiskiepyti nuo COVID-19 jau šį šeštadienį!

Kviečiame pasiskiepyti nuo COVID-19 jau šį šeštadienį!

Kviečiame visus norinčius - 65+, lėtinėmis ligomis sergančius, pareigūnus, karius, mokytojus, abiturientus, medicinos mokslų studentus ir kitų tikslinių grupių asmenis (asmenų sąrašas pateiktas apačioje) - pasiskiepyti nuo COVID-19 AstraZeneca vakcina be išankstinės registracijos!


Skiepijimas vyks šį šeštadienį, kovo 27 d., nuo 9 iki 13 val. Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centre.

Būkime sveiki!

 

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-3006 DĖL SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA PRIORITETINIŲ GYVENTOJŲ GRUPIŲ NUSTATYMO


1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ):
1.1.1. ASPĮ, nurodytų Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19
ligos(koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įsakymas V-281),
darbuotojai, teikiantys stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams, ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai bei aukštųjų
mokyklų studentai, ASPĮ atliekantys praktinį (klinikinį) mokymą pagal trišalę praktinio mokymo
sutartį (toliau – studentai), dalyvaujantys teikiant šias paslaugas ir kontaktuojantys su COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija) sergančiais pacientais;
Elektroninio dokumento nuorašas
1.1.2. reanimacijos ir intensyviosios terapijos, skubiosios medicinos pagalbos skyrių
darbuotojai ir darbuotojai, teikiantys skubias stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas,
greitosios medicinos pagalbos brigadų darbuotojai ir studentai, dalyvaujantys teikiant šias paslaugas;
1.1.3. darbuotojai, teikiantys stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas šio įsakymo
1.1.4 ir 1.17 papunkčiuose nurodytiems pacientams ir (ar) pacientams, gaunantiems imunosupresinį
ir (ar) chemoterapinį gydymą;
1.1.4. šie didžiausios rizikos pacientai:
1.1.4.1. galutinės stadijos lėtine inkstų liga sergantys pacientai, kuriems taikoma nuolatinė
pakaitinė inkstų terapija (hemodializė ar peritoninė dializė);
1.1.4.2. kuriems atliktos organų arba kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos;
1.1.4.3. sergantys piktybinėmis kraujo ligomis, kuriems tęsiamas chemoterapinis,
imunoterapinis ar taikinių piktybinių kraujo ligų gydymas arba kuriems toks gydymas baigtas ne
seniau kaip prieš 24 mėn.;
1.1.4.4. sergantys imunodeficito ligomis su antikūnų gamybos defektu, kai taikoma pakaitinė
terapija imunoglobulinais;
1.1.5. kiti ASPĮ, nurodytų įsakyme Nr. V-281 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25
d. sprendimo Nr. V-3007 „Dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),
tolimesnio simptominio gydymo paslaugų organizavimo“ priedo 1 punkte, darbuotojai, nenurodyti
šio įsakymo 1.1.1-1.1.3 papunkčiuose, taip pat asmenys, šiose ASPĮ vykdantys savanorišką veiklą ne
trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės ir kitų juridinių asmenų darbuotojai, šiose
ASPĮ teikiantys valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys sąlytį su pacientais ir (arba)
būnantys patalpose, kuriose lankosi pacientai;
1.1.6. ASPĮ, kurių steigėja yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerija, darbuotojai, teikiantys stacionarines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, ir kiti darbuotojai, kurie turi sąlytį su šių įstaigų pacientais;
1.1.7. darbuotojai, dirbantys mobiliuosiuose punktuose, karščiavimo klinikose, savivaldybės
(ar savivaldybės paskirti) ar ASPĮ vairuotojai, įgyvendinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovo sprendimus pervežantys asmenis, sergančius arba įtariamus, kad serga COVID-19
liga (koronaviruso infekcija);
1.1.8. pacientai, kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, bei
palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiantys darbuotojai ir asmenys, ASPĮ, teikiančiose
palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val.
per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės ir kitų juridinių asmenų darbuotojai, šiose ASPĮ teikiantys
valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys sąlytį su pacientais ir (arba) būnantys patalpose,
kuriose lankosi pacientai;
1.2. socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, budintys
globotojai ir nuolat kartu su budinčiais globotojais gyvenantys asmenys, šeimynų dalyviai ir kartu
šeimynoje dirbantys ar nuolat kartu su šeimynų dalyviais gyvenantys asmenys, socialinės globos
įstaigų gyventojai, socialinės globos įstaigų veiklos kontrolę atliekantys specialistai, kurie vyksta į
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai, tiesiogiai dirbantys ir (ar)
besilankantys šeimose, neįgaliųjų asmeniniai asistentai, gestų kalbos vertėjai ir asmenys, socialinių
paslaugų įstaigose vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14
dienų iš eilės, kitų juridinių asmenų darbuotojai, socialinių paslaugų įstaigose teikiantys valymo,
maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys sąlytį su šių įstaigų gyventojais ar lankytojais ir (arba)
būnantys patalpose, kuriose minėti gyventojai ar lankytojai lankosi;
1.3. asmens, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų laboratorijų darbuotojai,
atliekantys COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinius tyrimus ir (ar) imantys ėminius
šiems tyrimams atlikti;
1.4. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų ir protrūkių epidemiologinę
diagnostiką atliekantys specialistai, kurie vyksta į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
židinius;
1.5. kiti ASPĮ (įskaitant mobiliąsias komandas, Valstybinės teismo medicinos tarnybos
sveikatos priežiūros specialistus) asmens sveikatos priežiūros specialistai ir kartu su jais teikiant
asmenssveikatos priežiūros paslaugas dalyvaujantys(komandoje) kitispecialistai, kiti ASPĮ, išskyrus
ASPĮ, kurių pagrindinė veikla nėra asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, darbuotojai,
studentai, dalyvaujantys teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nenurodyti šio įsakymo
1.1-1.3 papunkčiuose;
1.6. vaistinių darbuotojai;
1.7. Lietuvos Respublikos kariai, žvalgybos pareigūnai, tarnaujantys pagal žvalgybos
pareigūno tarnybos sutartis, ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dalyvaujantys užsienyje
vykstančiose tarptautinėse karinėse operacijose ar siunčiami į tarptautines operacijas;
1.8. sportininkai – kandidatai į Lietuvos Respublikos rinktines, atstovausiančias Lietuvai
2021 m. Tokijo olimpinėse ir paralimpinėse žaidynėse, jų treneriai ir kitas privalomas olimpinių ir
paralimpinių žaidynių personalas;
1.9. asmenys,sergantysremisijos nepasiekusia onkologine liga ir kuriemstaikomas aktyvus
priešvėžinis gydymas (imunoterapija, taikinių terapija, chemoterapija, hormonoterapija, spindulinė
terapija, chirurginis gydymas ir kt.) arba persirgę onkologine liga ir aktyviai stebimi, kai po aktyvaus
priešvėžinio gydymo pabaigos yra praėję ne daugiau kaip 24 mėn., išskyrus nurodytus šio įsakymo
1.1.4.3 papunktyje;
1.10. asmenys, sergantys žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga;
1.11. savivaldybių administracijų paskirti asmenys, užtikrinantys vaikų priežiūrą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.9 papunktyje nurodytais atvejais;
1.12. asmenys, dirbantys švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose ir turintys
tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, asmenys, dirbantys specialiosiose mokyklose arba
bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą
su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą,
vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, asmenys, dirbantys profesinio mokymo
įstaigose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi
poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programas, savivaldybių
visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą
mokyklose;
1.13. Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nariai, savivaldybių merai, savivaldybių administracijų direktoriai,
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Posėdžių sekretoriato darbuotojai;
1.14. 65 m. ir vyresni asmenys (rekomenduojama pirmiau skiepyti vyresnius asmenis,
sergančius lėtinėmis ligomis):
1.14.1. 80 m. ir vyresni asmenys;
1.14.2. 75-79 m. asmenys;
1.14.3. 70-74 m. asmenys;
1.14.4. 65-69 m. asmenys;
1.15. asmenys, dirbantys arba teikiantys paslaugas švietimo įstaigose, įskaitant vykstančius
vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, laisvuosius mokytojus, ir asmenis, teikiančius švietimo
paslaugas ir kitas paslaugas švietimo paslaugų gavėjams kituose švietimo teikėjuose, išskyrus
nurodytus šio įsakymo 1.12 papunktyje; kitų juridinių asmenų darbuotojai, švietimo įstaigose ir
kituose švietimo teikėjuose teikiantys valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys
tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais ir (arba) būnantys patalpose,
kuriose lankosi mokiniai ar studentai; asmenys, švietimo įstaigose vykdantys savanorišką veiklą ne
trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės; treneriai; mokiniai, kurie mokosi vidurinio
ugdymo programos baigiamojoje klasėje; asmenys, studijuojantys pagal sveikatos mokslų studijų
krypčių programas ir dalyvaujantys klinikinių įgūdžių užsiėmimuose arba atliekantys klinikinę
praktiką ASPĮ ir vaistinėse, išskyrus šio įsakymo 1.1.1 – 1.1.2 papunkčiuose nurodytus studentus;
1.16. asmenys, vykstantys dirbti į Lietuvos Respublikos diplomatines ir konsulines įstaigas
užsienio valstybėse, taip pat kartu su šiais asmenimis vykstantys šeimos nariai; asmenys, vykstantys
atstovauti Lietuvos Respublikai 17-oje tarptautinėje Venecijos architektūros bienalėje, „Eurovizijos
dainų konkurse 2021“, dalyvauti aukšto meistriškumo sporto varžybose, karių mokymuose ar
pratybose užsienio valstybėse;
1.17. jaunesni kaip 65 m. asmenys, turintys šiuos rizikos veiksnius (skliaustuose nurodyti
diagnozių kodai pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį
pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“) (pirmiau skiepijami kelis rizikos veiksnius
turintys asmenys):
1.17.1. gaunantys imunosupresinį ar imunomoduliuojantį gydymą (D69.0, D71,
D80.0 – D89.9, I83.0, I83.2, K50 – K52, K74.3, K74.5, K75.4, K83, K86.1, L10 – L14, L20.8 –
L20.9, L41.2, L43.0-L43.9, L44.0, L50.1, L50.8, L53.9, L56.4, L62.8, L63.0 – L63.9, L71.1, L71.8,
L73.2, L85.1, L85.1-L85.2, L88, L89.0- L89.9, L93.0- L93.2, L95.0- L95.9, L97, L98.4, L98.5,
L99.0, M05 – M08, M30 – M36, M45, M46.8, N00, N03, N04, N08, Q80.0 – Q80.9, Q81.0 – Q81.9,
Q82.4, Q82.8);
1.17.2. sergantys cukriniu diabetu su komplikacijomis (E10 – E14.73, E89.1);
1.17.3. sergantys lėtinėmis širdies – kraujagyslių ligomis (I11.0, I12.0, I13, I20, I25.2, I26,
I28, I50);
1.17.4. sergantys lėtinėmis plaučių ligomis su kvėpavimo nepakankamumu (D86, E84, G47,
I27, J43-J47, J60–J67, J82, J84, J96);
1.17.5. sergantys lėtinėmis kepenų ligomis (E83.0, E83.1, K71.3 – K71.7, K72–K74, K90.0,
Q44.2);
1.17.6. asmenys, kuriems diagnozuota tetraplegija (G80 – G82.3, G82.4, G82.5);
1.17.7. asmenys, kuriems diagnozuotas nutukimas ir kūno masės indeksas yra 35 ir daugiau
(E65, E66);
1.17.8. asmenys, sergantys nervų ir raumenų sistemos ligomis (uždegiminė polineuropatija,
kitos polineuropatijos, generalizuota miastenija, pirminės raumenų ligos, kitos miopatijos,
mioneuralinių jungčių ir raumenų sutrikimai sergant kitomis ligomis) ir patiriantys kvėpavimo
sutrikimus (G04.8, G12, G35, G36.0, G37, G40, G61.8, G62, G70, G71, G72, G73.1);
1.17.9. asmenys, kuriems diagnozuotos imunodeficitinės būklės dėl hiposplenizmo,
asplenijos po procedūros, blužnies atrofijos (D73.0 – D73.9), išskyrus įgimtą aspleniją (Q89.01), kiti
patikslinti imunodeficitai (D84.8);
1.17.10. asmenys, sergantys onkologine liga, kuriems po aktyvaus gydymo ir (ar) ligos
remisijos praėjo daugiau nei 24 mėn., bet ne daugiau nei 60 mėn.;
1.17.11. organo (-ų) ar audinio (-ių) transplantacijos laukiantys recipientai;
1.18. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių
paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra
nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio
poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, juos slaugantys šeimos nariai; asmenys,
kuriems teismas paskyrė namuose slaugyti sunkiai sergantį asmenį; vaikus iki 18 metų, kuriems
nustatytas nesavarankiškumo lygis ir sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, prižiūrintys tėvai (įtėviai)
ar globėjai; šio įsakymo 1.1.4 papunktyje nurodytomis ligomis sergančius vaikus prižiūrintys tėvai
(įtėviai) ar globėjai;
1.19. ASPĮ, teikiančiose specialiosios psichiatrijos paslaugas, gydomi asmenys, kuriems
teismas skyrė priverčiamąsias medicinos priemones;
1.20. asmenys, vykdydami gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas, kontaktuojantys su
kitais asmenimis, išskyrus atliekančius funkcijas bendrosiose veiklos srityse (veiklos planavimas,
finansų valdymas, informacinių technologijų valdymas, personalo valdymas, viešieji pirkimai, teisė,
dokumentų valdymas, turto valdymas, viešieji ryšiai, tarptautiniai ryšiai, vidaus auditas, korupcijos
prevencija) (toliau – bendrosios funkcijos): vidaus tarnybos pareigūnai ir kiti darbuotojai, dirbantys
Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie
Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų
ministerijos, Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamentui
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžiose įstaigose ir Muitinės departamente
prie Finansų ministerijos; Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai ir kiti
darbuotojai; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojai, užtikrinantys karantino režimo
priemonių laikymosi kontrolę, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;
asmenys, dirbantys įmonėse, įrašytose į Pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui
užtikrinti svarbių įmonių sąrašus (Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių
objektų apsaugos įstatymo 1 ir 2 priedai); kariai, išskyrus nurodytus šio įsakymo 1.7 papunktyje, ir
nuolatinės pradinės privalomosios tarnybos karo tarnybos kariai ir juos aptarnaujantis personalas;
1.21. šio įsakymo 1.1-1.20 papunkčiuose nenurodyti asmenys:
1.21.1. 55-64 m. asmenys;
1.21.2. 45-54 m. asmenys;
1.21.3. 35-44 m. asmenys;
1.21.4. 34 m. ir jaunesni asmenys.
2. Nustatau, kad:
2.1. šio įsakymo 1.1-1.6 ir 1.9 – 1.10 papunkčiuose nurodytiems asmenims, prieš skiepijimą
atliekami testai SARS-CoV-2 anti-S ir (ar) anti-RBD IgG antikūnams (toliau – IgG antikūnai)
nustatyti;
2.2. asmenys neskiepijami, jei yra bent viena iš šių sąlygų:
2.2.1. jiems per pastarąsias 180 dienų iki skiepijimo buvo nustatyta COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija), išskyrus, kai prieš skiepijimą IgG antikūnų tyrimo rezultatai yra neigiami
(tarp nustatytos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir IgG antikūnų tyrimo turi praeiti ne
mažiau kaip 3 savaitės). Šio papunkčio nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai asmenims po pirmos
vakcinos dozės buvo nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);
2.2.2. jiems prieš skiepijimą IgG antikūnų tyrimo rezultatas yra teigiamas.
2.3. nepaskiepyti asmenys:
2.3.1. nurodyti šio įsakymo 2.2.1 papunktyje, skiepijami praėjus 180 dienų nuo COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo dienos;
2.3.2. nurodyti šio įsakymo 2.2.2 papunktyje, skiepijami praėjus 60 dienų nuo teigiamo IgG
antikūnų tyrimo rezultato dienos.“
2. N u s t a t a u, kad įsigaliojus šiam įsakymui tikslinami sudaryti asmenų, kurie skiepijami
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, sąrašai ir rezerviniai sąrašai ir asmenys
skiepijami pagal šiuo įsakymu pakeistas skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetines gyventojų grupes.