Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Priėmimas į darbą


INFORMACIJA APIE VYKSTANČIUS KONKURSUS

2021-04-23

Siūlomas darbas Komunalinio ūkio skyriaus specialistui.  Reikalavimai ir funkcijos.

2021-03-19

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo”, skelbiami konkursai:

1.Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti.

2.Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ direktoriaus pareigoms eiti.

3.Šalčininkų r. Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

4.Šalčininkų r. Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

5.Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

6.Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

7.Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

8.Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

9.Šalčininkų r. Eišiškių Stanislavo Rapolionio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

10.Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

11.Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

12.Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams, konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas ir terminai, atrankų datos ir kita informacija

 


2021-01-08

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo”, skelbiami konkursai:

  1. Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
  2. Šalčininkų specialiosios mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
  3. Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams, konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas ir terminai, atrankų datos ir kita informacija

 


UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ valdyba skelbia konkursą UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ direktoriaus pareigoms eiti (2020-02-04), konkursas įvyko

UAB „Tvarkyba“ valdyba skelbia konkursą UAB „Tvarkyba“ direktoriaus pareigoms eiti  (2020-02-03), konkursas įvyko
Šalčininkų rajono savivaldybė skelbia konkursus:

2020-05-27

Atnaujintos konkursų atrankų datos švietimo įstaigų vadovų pareigoms užimti

2019-12-10

SVARBU: dokumentų pateikimas ir atrankų posėdžiai perkeliami dėl Lietuvoje paskelbto karantino, dėl tikslių datų informuosime jam pasibaigus. 

1. Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
2. Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
3. Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
4. Šalčininkų specialiosios mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
5. Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. (konkursas įvyko)
6. Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti.
7. Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ direktoriaus pareigoms eiti.
8. Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pareigoms eiti. (konkursas įvyko)
9. Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams, konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas ir terminai, atrankų datos ir kita informacija

 

 
Nuo 2013 m. birželio 1 d. kandidatavimas į valstybės tarnybą vyksta elektroninėje erdvėje. Prašymai į konkursą ar pakaitinio valstybės tarnautojo atranką teikiami per vartotojo paskyrą. Visas susirašinėjimas su įstaiga vyksta elektroniniu būdu. Paskyroje taip pat registruojamasi į bendrųjų gebėjimų bei vadovavimo gebėjimų tikrinimą.

Nuo 2013 birželio 1 d. galioja iš dalies centralizuota valstybės tarnautojų atranka, kuri susideda iš 2 etapų:

 
I.  CENTRALIZUOTAS ETAPAS – Valstybės tarnybos departamente bendrųjų gebėjimų testas ir vadovavimo gebėjimo vertinimas interviu metu pretendentams, pretenduojantiems į vadovaujančias pareigas:

1. Bendrųjų gebėjimų testavimas

Bendrųjų gebėjimų testavimas pradedamas vykdyti Vilniuje, Valstybės tarnybos departamente. Asmuo bendrųjų gebėjimų testo sprendimui ir(ar) vadovavimo gebėjimų vertinimui registruojasi per internetinę svetainę www.testavimas.vtd.lt, per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt, Valstybės tarnybos departamento internetinę svetainę www.vtd.lt (skiltyje „Atranka į valstybės tarnybą/Prašymų pateikimas konkursui arba Skelbimai bendrųjų gebėjimų testavimui).
 
Bendrųjų gebėjimų tikrinimui naudojamas Valstybės tarnybos departamento  užsakymu specialiai valstybės tarnautojų atrankai sukurtas testas, kurį sudaro klausimai, skirti patikrinti bendruosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir bendrąsias teisines žinias.
 
Bendrųjų gebėjimų testą sudaro dvi dalys. Pirmoji bendrųjų gebėjimų testo dalis sudaryta iš klausimų, skirtų bendriesiems mąstymo gebėjimams patikrinti, antroji – bendrosioms kompetencijoms bei teisės aktų, nurodytų Konkursų aprašo 1 priede, žinioms patikrinti. Bendrųjų gebėjimų testas pradedamas spręsti nuo pirmosios bendrųjų gebėjimų testo dalies. Teisingai atsakius į ne mažiau kaip 50 procentų pirmosios bendrųjų gebėjimų testo dalies klausimų, suteikiama teisė spręsti antrąją bendrųjų gebėjimų testo dalį. Bendrųjų gebėjimų testą išlaikiusiais pripažįstami asmenys, antrojoje bendrųjų gebėjimų testo dalyje teisingai atsakę į ne mažiau kaip 50 procentų klausimų.
Bendrųjų gebėjimų įvertinimas galioja 36 mėn., t.y. asmenys per šį laikotarpį gali dalyvauti konkursuose į valstybės tarnautojo pareigas, o bendrųjų gebėjimų vertinimo perlaikymas neišlaikius bendrųjų gebėjimų testo 2 kartus galimas po 6 mėn.

2. Vadovavimo gebėjimų tikrinimas

Vadovavimo gebėjimus turi pasitikrinti pretendentai, siekiantys užimti vadovaujamąsias pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba jos padalinyje.

Vadovavimo gebėjimai suprantami kaip žinios ir gebėjimai organizuoti žmonių veiklą organizacijos tikslams pasiekti bei sukurti tos veiklos efektyvumą užtikrinančias sąlygas. Vadovavimo gebėjimai tikrinami pokalbio metu.

Vadovavimo gebėjimus leidžiama tikrintis asmenims, kurie yra pateikę prašymą dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje eiti konkrečias vadovaujančias pareigas ir yra gavę patvirtinimą iš įstaigos, kad atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.  Registruotis į vadovavimo gebėjimų tikrinimą asmuo turi per 3 darbo dienas nuo šio atsakymo gavimo. Vadovavimo gebėjimų tikrinimo dieną pretendentas turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Vadovavimo gebėjimų tikrinimo metu yra vertinami gebėjimai, reikalingi įstaigos strateginiams sprendimams priimti ir tinkamam jų įgyvendinimui užtikrinti (aukščiausio lygio vadovas) arba reikalingi pavaldžių asmenų darbui koordinuoti ir kontroliuoti(padalinio lygio vadovas). 

Vadovavimo gebėjimai vertinami interviu metu Valstybės tarnybos departamento  atrankos specialistų/psichologų.
 
Pretendentų vadovavimo gebėjimai vertinami  0, 1 ir 2 balais. Pretendentas, kurio vadovavimo gebėjimai įvertinti 1 ar 2 balais, turi teisę dalyvauti konkurse įstaigoje vadovaujamosioms valstybės tarnautojo pareigoms užimti.
Vadovavimo gebėjimų įvertinimas galioja 36 mėn., o vadovavimo gebėjimų vertinimo perlaikymas galimas po 6 mėn.

II DECENTRALIZUOTAS ETAPAS – Konkursas įstaigoje  (pokalbis ir(ar) praktinė užduotis). Konkurse gali dalyvauti tik praėję I centralizuotą etapą, t.y.  atranką Valstybės tarnybos departamente.


Asmuo, priimamas į valstybės tarnautojo pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

 
1) turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
 
2) mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
 
3)  būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų.

Reikalavimas  būti ne vyresniam kaip 65 metų netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams;
 
4)  turėti  to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
 
5)  turėti valstybės tarnautojui privalomų jo veikloje bendrųjų gebėjimų  visumą  (toliau - bendrieji gebėjimai), o vadovaujantys valstybės  tarnautojai  -  taip  pat  ir  privalomų  jų  veikloje gebėjimų  vadovauti  valstybės  ar  savivaldybės  institucijai ar įstaigai   ar   jos   padaliniui   visumą.

Daugiau informacijos www.vtd.lt