Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Patvirtintas 2021 metų biudžetas

Patvirtintas 2021 metų biudžetas

Šiandien posėdžiavusi Šalčininkų rajono savivaldybės taryba priėmė savivaldybės biudžetą, strateginį veiklos planą ir kitus sprendimus rajono savivaldos, užimtumo, daugiabučių modernizavimo, turto, socialiniais ir kt. klausimais.

Biudžeto priėmimo klausimas tapo vienu svarbiausių šio Tarybos posėdžio svarstomu teisės aktų projektu. Po diskusijų komitetuose ir frakcijose priimtas 37.692,5 tūkst. eurų biudžetas. Nuo sausio 28 d. teisės akto projektas buvo skelbiamas viešas ir gyventojai galėjo susipažinti su parengtu dokumentu ir teikti savo pasiūlymus, bet pasiūlymų negauta.

Biudžeto projektą pristačiusi Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Jelena Uljanovič priminė, kad šiemet rajono biudžetą sudaro 37.692,5 tūkst. eurų, o praėjusiais metais jis buvo 34.985,8 tūkst. eurų. Šių metų  biudžetas didėja 7,2 proc., nes didėja valstybės dotacijos.

Savivaldybės biudžetą sudaro pajamos iš mokesčių, pajamos iš savivaldybės turto, biudžetinių įstaigų pajamos, pajamos, gautos už išnuomotą arba suteiktą naudotis valstybinę žemę, valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius ir įstatymų nustatyta tvarka paskirsčius lėšas už parduotus valstybinės žemės sklypus, valstybės biudžeto dotacijos ir kitos pervedamos lėšos ir pan. Iš viso planuojama surinkti 20.246,00 tūkst. eurų mokesčių, didžiausią dalį sudarys gyventojų pajamų mokestis – 18.969,00 tūkst. eurų.

Kita biudžeto pajamų plano dalis - dotacijos, skirtos valstybinėms funkcijoms atlikti ir mokinio krepšeliui finansuoti. Suma siekia 14.812,00 tūkst. eurų

Reikšminga biudžeto dalis teks švietimui – 18.288,6 tūkst. eurų, tai sudaro 48,6 proc. 2021 metų biudžeto. Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai skirta 958,8 tūkst. eurų, ekonomikai – 970,8 tūkst. eurų, aplinkos apsaugai – 50,0 tūkst. eurų, būstui ir komunaliniam ūkiui – 2.675,7 tūkst. eurų, sveikatos apsaugai – 473,4 tūkst. eurų, poilsiui, kultūrai ir religijai – 2.306,2 tūkst. eurų, socialinei apsaugai – 898,1 tūkst. eurų.

2021 metų biudžete numatytas Šalčininkų rajono savivaldybės dalyvavimas ES fondų lėšomis finansuojamų projektų programose. Įsipareigodama skirti 718,00 tūkst. eurų finansavimą investicinių projektų realizavimui Šalčininkų rajono savivaldybė užtikrins 3 632,4 tūkst. eurų pritraukimą rajone vykdomiems projektams iš kitų finansavimo šaltinių.

Anot Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos Jelenos Uljanovič, 2021 m. biudžetas yra subalansuotas. Praėjusių metų biudžetas įvykdytas 98,2 proc., dėl pandemijos gauta mažiau pajamų, nesurinkta 1.002,9 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio.

 
 

Strateginis planas

Šalčininkų rajono politikai taip pat patvirtino kitą, nemažiau svarbų, dokumentą – strateginį veiklos planą 2021 – 2023 m., kuriuo vadovaujantis organizuojama savivaldybės veikla. Dokumente suformuluota savivaldybės misija bei strateginiai tikslai, numatytos veiklos kryptys. Svarbiausi strateginio plano tikslai: sudaryti sąlygas visapusiškam rajono gyventojų ugdymui, sveikatai, saugumui ir aktyvumui, ekonominės veiklos plėtrai ir investicijų pritraukimui, plėtoti rajono viešąją infrastruktūrą ir užtikrinti gerą gyvenamosios aplinkos kokybę.

Vadovų ataskaitos

Šalčininkų rajono mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitos – tai dokumentai, atspindintys Savivaldybės administracijos veiklą, rajone atliktus darbus ir pasiekimus. Patvirtintuose dokumentuose darbai pristatyti pagal veiklos sritis ir seniūnijas.

Užimtumo didinimo programa

Patvirtintas dokumentas apima bendrą Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir Užimtumo tarnybos veiklą skatinant Šalčininkų rajono gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje. Siekiama mažinti socialinę įtampą, atskirtį tarp bendruomenės narių, didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms, suteikti galimybę bedarbiams integruotis  darbo rinkoje ir joje išsilaikyti įgyjant praktinius įgūdžius, padėti sunkiai integruojamiems darbo rinkoje bedarbiams įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinas lėšas, vykdyti darbo rinkos užimtumo didinimo ir nedarbo (nelegalaus darbo) mažinimo politiką.

Užimtumo didinimo programos lėšomis finansuojamos veiklos, skirtos atlikti laikinojo pobūdžio darbus, gali būti organizuojamos Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, savivaldybės įmonėse.

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus specialistų teigimu, įgyvendinus užimtumo didinimo programoje iškeltą tikslą, laikinojo pobūdžio darbus galės atlikti 67 bedarbiai. Galimybę įsidarbinti turės labiausiai pažeidžiami asmenys, siekiant atstatyti jų darbo įgūdžius bei užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų. Programos įgyvendinimas įtakos socialinių pašalpų mokėjimo mažėjimą, dalis bedarbių susiras nuolatinį darbą.

Iš viso savivaldybei yra skirta 91,6 tūkst. eurų. Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų.