Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų rajone įgyvendinimas projektas „Kokybės krepšelis“

Šalčininkų rajone įgyvendinimas projektas „Kokybės krepšelis“

2021-2022 ir 2022- 2023 mokslo metais iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšų, remiantis projekto „Kokybės krepšelis“, Nacionalinės švietimo agentūros ir savivaldybės partnerystės sutartimi vykdomas projektas. Dviejų metų trukmės projekto finansavimas sudaro 286 000 Eur, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 50 478 Eur savivaldybės biudžeto lėšos.

Kokybės krepšelio projektas - tai kokybės atotrūkio mažinimo priemonė. Kokybės krepšelio tikslas - mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas. Kokybės krepšelio pagrindinis uždavinys – sudaryti prielaidas projekte dalyvaujančiose gimnazijose ugdymo kokybei gerėti. Ši tikslinė valstybės ir savivaldybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

Projekte dalyvauja Šalčininkų Jano Sniadeckio, „Santarvės“, Eišiškių ir Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos.

Pandemijos metu gimnazijos aktyviai įsitraukė į projekto įgyvendinimo gimnazijų veiklų tobulinimo planų sudarymą. Į veikla įsitraukė mokyklų vadovai bei jų įsakymais sudarytos darbo grupės. Tobulinimo planų paruošimas buvo pradėtas 2020 m. rugpjūčio m. ir baigtas pirmoje spalio pusėje. Planams pritarė Nacionalinė švietimo agentūra ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracija. Rengiant mokyklų tobulinimo planus mokyklų komandoms suteikta išorinė pagalba. Nepaisant to, kad karantino ribojimai sujautė įprastą darbo ritmą projekto įgyvendinimo darbai gimnazijose gana sėkmingai vykdomi.

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija

Gimnazijai skirtos lėšos 2020-2021 mokslo metams – 94 872,00 Eur.

2020 m. lapkričio 4 d. stiprinant mokinių gebėjimus įsivertinti, sudaryti sąlygas asmeninės pažangos vertinimui dalykų pamokose, 70 mokytojų dalyvavo reflektavimo sistemos „Reflectus“ techniniuose mokymuose. Gimnazija įsigijo sumanią reflektavimo sistemą „Reflectus“ siekdama padėti kiekvienam vaikui sąmoningai žengti mokymosi keliu ir realiu laiku stebėti, kaip mokiniai priima konkrečius ugdymo proceso aspektus.

Siekiant glaudesnio tėvų ir gimnazijos bendradarbiavimo stiprinant kiekvieno 5 - 8 kl. mokinio pasiekimus ir pažangą, emocinę būseną, š. m. sausio - vasario mėn. buvo organizuoti trys vebinarai tėvams: „Emocinis atsparumas. Praktinės rekomendacijos”, „Emociniai poreikiai komunikacijoje su šeimos nariais. Manipuliatyvus elgesys”, „Elgesio stiliai komunikacijoje. Empatija”. Vebinaruose dalyvavo 170 1-8 klasių mokinių tėvų.

32 mokytojai pradėjo dalyvauti ilgalaikėje programoje „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje”. Programos tikslas – atrasti sau tinkamas sistemingo reflektyvaus mokymo(si) praktikas ir pradėti jas praktiškai naudoti savo kasdieniame darbe.

32 mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai kelia kvalifikaciją dalyvaudami mokinių socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programose. Programa padės mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi vaikystės ir paauglystės metus.

Paskirti keturi pagalbos mokiniui mokėjimo mokytis plano įgyvendinimą koordinuojantys asmenys, kurie teikia pagalbą mokiniams kiekvieną mėnesį. Pagalbą gauna 110 5-8 kl. mokinių, turinčių mokymosi sunkumų.

Rūpinantis mokiniais, kurie turi emocijų ir elgesio valdymo problemų, buvo įsteigti keturi mokytojo padėjėjo etatai.

Tobulinant pamokos struktūros kokybę suburta 15 mokytojų komanda, kuri nerečiau kaip vieną kartą per mėnesį stebės kolegų pamokas, vykdys stebėtų pamokų refleksiją ir analizę.

Realizuodama projektą gimnazija įsigijo ugdymosi aplinkai skirtas priemones: 4 vnt. mobilios įkrovimo spintos, LEGO Education WeDo 2.0. robotikos konstruktorius, mobilus magnetinis stovas 68x105 cm, dvipusė vartoma magnetinė lenta su stovu, 8 vnt. nešiojamų kompiuterių, 3D spausdintuvas.

 

Eišiškių gimnazija

Gimnazijai skirtos lėšos 2020-2021 mokslo metams – 40 710 Eur.

Įgyvendinant veiklos tobulinimo planą įvykdytos šios veiklos: 40 mokytojų dalyvavo 40 val. mokymuose „Virtualios mokymosi aplinkos Google Classroom naudojimo pagrindai“. Mokytojai nuolat tobulina savo kompetencijas naujų  informacinių  priemonių, virtualių  ugdymo aplinkų bei skaitmeninių įrankių naudojimo klausimais. Vyksta kolegialus mokytojų mokymasis, dalijimasis patirtimi. Gruodžio 1 dieną surengėme metodinį mokytojų užsiėmimą „Classroom platformos panaudojimo mišriam mokymuisi praktiniai aspektai“. Penkios mokytojos parengė pranešimus ir pristatymus. Buvo pristatytos temos: „Grįžtamojo ryšio galimybės Classroom platformoje“ (lietuvių k. mokytoja metodininkė Danutė Skiauterienė), „E-turinio panaudojimas mokinių motyvacijai didinti“ (lietuvių k. vyr. mokytoja Daiva Sankovskienė), „Mokinių informacinio raštingumo gebėjimų ugdymas dirbant Classroom platformoje“ (lietuvių k. vyr. mokytoja Svetlana Valiukienė), „Integruoto IT ir geografijos projekto „Europos-Azijos valstybės“ vykdymas Classroom platformoje“ (geografijos vyr. mokytoja Karina Jusevič ir IT vyr. mokytoja Jolanta Andrukonienė).  Įsigyta EMA licencija. 5-8 klasių mokiniams skirtos valandos konsultacijoms (iš klasės krepšelio lėšų). Konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu.

Mokymosi aplinkos pritaikymo mokinių patyriminiam mokymuisi įsigytas eksperimentinis rinkinys „Jėga ir judėjimas gamtoje ir technologijose 5-8 klasėms“ ir „Optikos eksperimentų rinkinys 7-12 klasėms“.  Mokinių patyriminės veiklos praktinių darbų pristatymui tobulinant komunikavimo kompetenciją, stiprinant komunikavimo gebėjimus įsigyti du mobilūs konferenciniai stovai su priedais.

Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazija

Gimnazijai skirtos lėšos 2020-2021 mokslo metams – 12 744,00 Eur.

Nuo 2020 m. lapkričio mėn. 5-8 klasių mokiniai gali konsultuotis trijų mokomųjų dalykų konsultacijose: lietuvių k., lenkų k., matematika. Per I pusmetį pravestos 66 konsultacijos. Jų kryptis - darbas su gabesniais, su silpnais, su mokymosi sunkumų turinčiais mokiniais. Dalykų konsultacijos sudaro sąlygas įvairių poreikių mokinių pažangos augimui, spragų likvidavimui, žinių gilinimui.

Vykdoma „Kolega – kolegai“ veikla. Penki gimnazijos mokytojai  nerečiau kaip vieną kartą per mėnesį stebi kolegų pamokas, vykdo stebėtų pamokų refleksiją ir analizę. Per I pusmetį buvo stebėta 20 pamokų: lietuvių k., lenkų k., anglų k. ir matematikos. Stebėjimo tikslas - kaip mokytojai diferencijuoja pamokos turinį, pritaiko ugdymo turinį skirtingiems ugdytinių gebėjimų lygiams, poreikiams ir mokymosi stiliams, diferencijuoja užduotis, namų darbus. Veiklos tikslas – sukaupti sėkmingų ir vertingų pamokų pavyzdžių banką. Įrengta interaktyvi klasė - kalbų laboratorija. Kalbų  mokymuisi įrengtos mokinių darbo vietos, kurias sudaro kompiuteriai, programinė įranga su kalbų mokymosi užduotimis.  Sudarytos sąlygos  mokiniams tobulinti kalbines kompetencijas mokantis lietuvių, lenkų ir anglų kalbų. Naudojantis šia laboratorija visi mokiniai kartu gali atlikti įvairių tipų užduotis (ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas).

Nuo 2020 m. gruodžio 16 d.  25 mokytojai  dalyvauja ilgalaikėje 40 val. kvalifikacijos tobulinimo  programoje „Ugdymo(si) kokybės tobulinimas siekiant aukštesnių mokinių pasiekimų”. Programos tikslas – tobulinti bendrąsias mokytojų kompetencijas bei reflektuoti savo profesinę veiklą ir jos rezultatus. Įvyko keturi programos moduliai: „Šiuolaikinė pamokos vadyba“, „Ugdymosi diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas‘, „Mokinių asmeninės pažangos vertinimas, stebėjimas, fiksavimas‘, „Mokymas tiriant, patirtinis ir probleminis mokymas“. Mokymai buvo labai įtraukiantys, išsamūs ir intensyvūs. Jų metu įgyta informacija bus pritaikyta praktikoje ir padidins mokytojų darbo našumą bei efektyvumą.

Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija

Gimnazijai skirtos lėšos 2020-2021 mokslo metams – 13 452,00 Eur.

Projekto „Kokybės krepšelis“ planą gimnazijos bendruomenė pradėjo vykdyti nuo spalio 5 d. Planą sudaro žemiau išvardintos veiklos:

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų tobulinimo veiklai įvykdyti suplanuota užsakyti 40 val. mokymai tema „Šiuolaikinės pamokos vadyba ir aktyvus kiekvieno mokinio mokymas“ (penki seminarai po 8 val.). Iki šios dienos įvyko 3 seminarai, kurie patobulino pagrindinius reikalavimus šiuolaikinei pamokai, aktyvių veiklų ir metodų taikymą ugdymo procese, ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo kompetencijas bei profesines žinias.

Pagalba 1-8 klasių įvairių gebėjimų mokiniams. Veiklai įgyvendinti skirtos konsultacijos 1-8 klasių mokiniams. Nuo spalio 5 d. gimnazijoje vyksta papildomos konsultacijos pagal projektą 1-8 klasių mokiniams, kurias veda 11 mokytojų. Nuo veiklų įgyvendinimo pradžios iš viso pravestos 136 konsultacijos, iš jų 58 kontaktiniu būdu, o 78 - nuotoliniu būdu. Konsultacijos orientuotos į silpnesnius ir stipresnius mokinius. Jų metu suteikta pagalba atliekant namų darbus, buvo nagrinėjamos konkrečios nesuprastos temos, su stipresniais mokiniais buvo atliekamos sunkesnės užduotys, o su silpnesniais – lengvesnės, šalinami sunkumai, kilę atliekant užduotis Classroom aplinkoje, aiškinama praeitų pamokų medžiaga, buvo analizuojami ir sprendžiami NMPP užduotys, lavinami skaitymo įgūdžiai, įtvirtinami taisyklingos rašybos įgūdžiai, nagrinėjami tekstai, turtinamas žodynas, aiškinamos naujos sąvokos, lavinami matematiniai įgūdžiai, kartojama medžiaga, aiškinamos taisyklės, kurios buvo neaiškios, organizuojamas užklasinis skaitymas. Po aktyviai vykusių konsultacijų pagerėjo namų darbų kaupiamieji pažymiai, mokymosi pasiekimai, skaitymo ir rašymo įgūdžiai, teksto supratimo įgūdžiai, mokiniai savarankiškai geba atsakyti į skaityto teksto suvokimo klausimus, pagerėjo mokinių atliekamų užduočių rezultatai Edukos platformoje, mokiniai geriau supranta mokymo medžiagą, kuri jiems buvo neaiški, taip pat pagerėjo gabių mokinių mokymosi pasiekimai.

Iš projekto lėšų buvo įsigytos 8 web-kameros, kurios naudojamos teikiant pagalbą ir organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Taip pat užsakyta interaktyvi lenta.

Užduočių paruošimo ir atlikimo skirtingų poreikių mokiniams naudojant skaitmeninius išteklius veiklai įgyvendinti įsigytos Eduka licencijos: 38 licencijos 5-8 klasių mokiniams, 4 – mokytojams. Šia platforma naudojasi matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos ir chemijos mokytojai. Kas mėnesį yra stebima ir analizuojama kaip yra naudojama ši platforma ir kokį poveikį daro mokymosi pasiekimams.

Nuo lapkričio mėn. vykdomas ilgalaikis projektas „Tyrimų ir eksperimentų laboratorija 5-8 klasių mokiniams“. Sudarytas projekto veiklų planas. Šiuo metu projekto veiklos perkeltos į virtualią aplinką. Projekte dalyvauja 22 mokiniai, vykdo dvi mokytojos. Užsiėmimų metu formuojami praktiniai mokinių įgūdžiai per probleminį mokymąsi, kritinį mąstymą.

Gabių ir talentingų mokinių atpažinimo veiklai įgyvendinti vyko viena grupinė konsultacija mokytojams, kuria vedė gimnazijos psichologė. Šiuo metu mokytojai pildo anketas, skirtas atpažinti gabius vaikus.

Kiekvienoje pamokoje skirta pakankamai laiko refleksijai ir įsivertinimui veiklai vykdyti 10 mokytojų iki vasario mėnesio pabaigos stebėjo ir aptarė 40 kolegų pamokų.

Refleksijos dienų, trišalių pokalbių veiklai įgyvendinti 5-8 klasių vadovai, siekdami formuoti mokinių įsivertinimo gebėjimus, organizuoja trišalius pokalbius su mokiniais ir jų tėvais.

Įpusėjus mokslo metams gimnazijos nuveikė nemažai prasmingų darbų. Baigiant šiuos mokslo metus mokyklos planuoja įsivertinti savo veiklą ir tai atskleis „Kokybės krepšelio“ veiklų naudą. Remiantis įsivertinimo duomenimis bus koreguojami mokyklų tobulinimo planai kitiems mokslo metams.

 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus
Vyriausiasis specialistas Henrik Danulevič