Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šaukiamas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba posėdžiaus balandžio 8 d. Posėdis vyks nuotoliniu būdu, pradžia 10.00 val.

Sprendimų projektai skelbiami čia. Tarybos posėdžio transliacija vyksta čia

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Svarstomų klausimų turinys

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

2.

PR-772

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos  nuostatų patvirtinimo

3.

PR-773

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos  veiklos  nuostatų patvirtinimo

4.

PR-759

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos

5.

PR-735

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui

6.

PR-743

Dėl patalpų suteikimo Lietuvos Respublikos Seimo narei

7.

PR-736

Dėl turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn

8.

PR-744

Dėl atleidimo nuo savivaldybės materialiojo turto nuomos mokesčio

9.

PR-763

Dėl pritarimo UAB „Vilniaus vandenys“ projekto įgyvendinimo sutarties projektui

10.

PR-732

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

11.

PR-771

Dėl lėšų skyrimo kultūros paveldo priežiūrai

12.

PR-756

Dėl atstovų skyrimo į Šalčininkų rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybas

13.

PR-753

Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centras įstatų patvirtinimo

14.

PR-754

Dėl viešosios įstaigos Eišiškių asmens sveikatos  priežiūros centras įstatų patvirtinimo

15.

PR-755

Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės įstatų patvirtinimo

16.

PR-745

Dėl socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų kainų nustatymo

17.

PR-746

Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų paslaugų kainų nustatymo

18.

PR-747

Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro nuomojamų techninės pagalbos priemonių įkainių nustatymo

19.

PR-748

Dėl tikslinės pašalpos skyrimo

20.

PR-739

Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

21.

PR-741

Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Šalčininkų rajono savivaldybėje  tvarkos aprašo patvirtinimo

22.

PR-757

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikimo, bendro darbo su šeimomis organizavimo ir atvejo vadybos taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo

23.

PR-766

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-540 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

24.

PR-764

Dėl konsultacijų Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo

25.

PR-767

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo

26.

PR-761

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

27.

PR-765

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo

28.

PR-730

Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Pabarės seniūnijos Nevainionių kaimo gatvei

29.

PR-760

 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais objektų sąrašo patvirtinimo

30.

PR-750

Dėl valstybinės reikšmės kelio Nr. 3912 perėmimo

31.

PR-758

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 2020 – 2024 metų programos  patvirtinimo

32.

PR-762

Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai atlyginami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos ir savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo

33.

PR-770

Dėl UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ valstybinės žemės nuomos mokesčio

34.

PR-769

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo

   

Papildomi klausimai