Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais


Mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais leidžiama verstis tik turint licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose, natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, mugėse ir masiniuose renginiuose, taip pat verstis mažmenine prekyba visais alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui. Kitos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams neterminuotam laikui.

 Įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, pateikusiems prašymą išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, (toliau – licencijos prašytojas) licencija išduodama, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus:

1) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei, Europos juridiniam asmeniui ar jo filialui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ir neturi įsiskolinimo Valstybiniam socialinio draudimo fondo biudžetui. Ši nuostata netaikoma licencijos prašytojams, turintiems licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir norintiems gauti vienkartinę licenciją prekiauti šiais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse;

2) licencijos prašytojui nebuvo panaikintas licencijos galiojimas šio Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau - Įstatymas) 34 straipsnio 17 dalyje ir (ar) 19 dalies 4 punkte nustatytais atvejais;

3) licencijos prašytojo vadovai prašymo išduoti licenciją pateikimo metu nėra ir nebuvo įmonių ar Europos juridinių asmenų ar jų filialų, kuriems jų vadovavimo metu buvo panaikintas licencijų galiojimas Įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje ir (ar) 19 dalies 4 punkte nustatytais atvejais, vadovai ar kiti Įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje nurodyti darbuotojai;

4) licencijos prašytojui ar jo vadovams ar kitiems Įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje nurodytiems darbuotojams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties, įsiteisėjusio atitinkamo muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą;

5) per pastaruosius penkerius metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo dienos licencijos prašytojo vadovai nebuvo įmonių, Europos juridinių asmenų ar jų filialų, kuriems buvo paskirtos ekonominės sankcijos už alkoholio produktų gaminimą, pardavimą ir (ar) laikymą, gabenimą Lietuvos Respublikoje neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai;

6) licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas;

7) per pastaruosius vienus metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo licencijos prašytojui nebuvo panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas Įstatymo 34 straipsnio 19 dalies 1, 2 ir (ar) 5 punktuose nustatytais atvejais;

8) per pastaruosius vienus metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo licencijos prašytojui toje prekybos vietoje, kuriai prašoma licencijos, nebuvo panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas Įstatymo 34 straipsnio 16, 18 dalyse ir (ar) 19 dalies 3 punkte nustatytais atvejais;

9) vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse licencijos prašytojas per pastaruosius vienus metus, prekiaudamas alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse, rengiamuose toje savivaldybėje, kurioje prašo vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse, nėra pažeidęs Įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimo;

10) licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje prašytojas vykdo įsipareigojimus muitinei;

11) licencijos prašytojų, norinčių verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, numatomai vykdyti veiklai neprieštarauja daugiabučio gyvenamojo namo gyventojai (licencijų prašytojai pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, kuriame turi būti nurodytas numatomas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas ir licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis. Sutikime nenurodžius numatomo prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ir (ar) licencijos prašytojo numatomos vykdyti veiklos rūšies, sutikimas laikomas negaliojančiu. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą). Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame daugiabučiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė arba Europos juridinis asmuo ar jo filialas turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų skundų, pagal kuriuos paskirta galiojančių administracinių nuobaudų, nesikeičia nei prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, nei veiklos rūšis (ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienus metus).

Įmonė ar Europos juridinis asmuo ar jo filialas (toliau kartu – licencijos prašytojas), norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai pateikia:

  1. motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: licencijos prašytojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu licencijos prašytojas jį turi), licencijos prašytojo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšys, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, licencijos prašytojo veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai; jeigu norima įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar specialiojoje prekybos vietoje, tai turi būti nurodoma paraiškoje;
  2. daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18¹ straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytus reikalavimus, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name;
  3. teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patvirtinantį dokumentą, išduotą valstybės, kurioje yra licencijos prašytojo buveinė, kompetentingos institucijos (pateikia Europos juridiniai asmenys ar jų filialai, prašantys išduoti Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 3.9-3.13 papunkčiuose nurodytas licencijas);
  4. valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduodą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikia Europos juridinis asmuo ar jo filialas, prašantys išduoti Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 3.3-3.8 papunkčiuose nurodytas licencijas);
  5. renginio (parodos, mugės ar masinio renginio) organizatoriaus sutikimą (pateikia Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 3.9 -3.13 papunkčiuose nurodytų licencijų prašytojai).

Licencijos turėtojas, norintis papildyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licenciją išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai turi pateikti paraišką ir daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18¹ straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytus reikalavimus, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name.

Licencijos turėtojas, norintis patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licenciją išdavusiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai pateikia motyvuotą paraišką, kurioje nurodo licencijos turėtojo rekvizitus, licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, kokius duomenis prašoma patikslinti ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

Praradusiems ar sugadinusiems popierinę licenciją, licencijos turėtojas, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai licenciją išduodančiai institucijai pateikia paraišką, kurioje nurodo šiuos duomenis: licencijos turėtojo rekvizitus, prarastos ar sugadintos popierinės licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, priežastį, dėl kurios prašoma išduoti popierinės licencijos dublikatą, ir kokiu būdu jis norėtų jį gauti.