Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Priimti Šalčininkų rajono bendruomenei aktualūs sprendimai

Priimti Šalčininkų rajono bendruomenei aktualūs sprendimai

Šiandien įvykusiame Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai priėmė rajono bendruomenei aktualius sprendimus. Svarstyti sprendimų projektai investicijų, turto valdymo, komunalinio ūkio, socialiniais, švietimo klausimais.

Posėdžio pradžioje patvirtinę darbotvarkę Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nariai priėmė sprendimus turto valdymo klausimais ir perėjo prie sprendimo projekto dėl „Šalčininkai+“ funkcinės zonos plėtros strategijos tikslinimo. Atsisakoma projekto veiklos „Merkio upės vandens turizmo atnaujinimas (trasos ženklinimas ir pakrančių sutvarkymas, vandens turizmo sustojimo vietų įrengimas, informacinės priemonės)“, vietoje prieplaukų bus tvarkoma Paulavos respublikos ledainė.

Vadovaujantis Rūdninkų karinio poligono įstatymu keturi Šalčininkų rajono vietinės reikšmės keliai perduodami valstybei nuosavybės teise Rūdninkų karinio poligono įsteigimui. Nuo šiol už kelių Žygmantiškės – Rūdninkai - Žygmantiškių senovės medžio anglių degimo vieta (vietinės reikšmės kelias Nr. Pa-33), Visinčia – Rūdninkai, Visinčia – Gumbas (vietinės reikšmės keliai Nr. Pa-34 ir Nr. Pa-64) Šalčininkų rajono savivaldybė neatsakinga. 

 
 

Tarybos sprendimu UAB „Tvarkyba“ leista investuoti nuosavas lėšas. Įmonė atliks paprastąjį būstinės remontą, keičiant langus, duris, šiltinant sienas ir stogą, tvarkant vidaus patalpas. Be to, sklandžiam įmonės funkcionavimui ir teikiamų paslaugų užtikrinimui taip pat leista įsigyti ratinį traktorių su įranga, lengvąjį automobilį ir priekabą. Sprendimas priimtas išnagrinėjus UAB „Tvarkyba“ prašymą.

Įgyvendinus projektą „Sveikatos ugdymo priemonių gerinimas Šalčininkų rajone“ Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui perduotas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, kuris bus naudojamas organizuojant veiklas rajono gyventojams.

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba patvirtino mero fondo 2021 m. lėšų panaudojimo ataskaitą: užsienyje arba savivaldybėje rengiamų oficialių priėmimų išlaidoms skirta 1000 Eur, atminimo dovanoms, suvenyrams, gėlėms, sveikinimo raštams, savivaldybei ir valstybei nusipelniusių asmenų jubiliejų, švenčių, kitų apdovanojimų išlaidoms -2400 Eur, išlaidoms, susijusioms su dalyvavimu labdaros, kultūros, sporto ir kituose visuomeniniuose renginiuose – 2588 Eur.

Artėjant vasaros atostogoms priimtas sprendimas dėl Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro uždarymo jo darbuotojų kasmetinių atostogų laikotarpiu. Centras atostogaus nuo š. m. liepos 18 d. iki rugpjūčio 22 d.

Šiuo metu aktualus klausimas – LR sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos politikos nuostatų įgyvendinimas. Todėl Šalčininkų rajono politikai patvirtino Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių planą, kuris numato optimizuoti ligoninės administravimo išlaidas ir atlikti įstaigos struktūrinius pokyčius, siekiant pasiekti teigiamus įstaigos veiklos finansinių ir veiklos rezultatų rodiklius.

 
 

Optimizuojant Šalčininkų rajono švietimo įstaigų tinklą ir įgyvendinant mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrąjį planą priimti sprendimai dėl trijų švietimo įstaigų reorganizavimo. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Dainavos pagrindinė mokykla bus prijungta prie Eišiškių gimnazijos, Dainavoje bus organizuojamas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir neformalusis ugdymas. Dieveniškių lopšelis - darželis prijungiamas prie A. Mickevičiaus gimnazijos, o Čiužiakampio pagrindinė mokykla – prie Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijos. Nuo ateinančių mokslo metų Čiužiakampio mokykloje veiks tik ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės. Pokyčiai įsigalios nuo š. m. rugsėjo 1 d. Šių sprendimų tikslas - optimizuoti Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklą, jų valdymą ir veiklą, racionaliai ir tikslingai naudoti materialinius, finansinius ir specialistų išteklius.

Kitas švietimui svarbus teisės aktas - patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičius kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičius kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius 2022-2023 mokslo metais. Kitais mokslo metais Šalčininkų rajono pavaldymo švietimo įstaigose mokysis 3014 vaikų, t. y. 11 vaikų daugiau negu 2021 m. rugsėjo 1 d.

Taip pat patvirtintas Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašas. Dokumentas numato Šalčininkų rajono savivaldybei skirtų valstybės biudžeto lėšų, susijusių su mokyklų tinklo stiprinimu, paskirstymą: Mokinių pavėžėjimui užtikrinti atliekant mokyklinių autobusiukų remontą ir atsiskaitant su vežėjais, su kuriais sudarytos sutartys.

Tarybos sprendimu Jašiūnų seniūnijos Marazų kaimo gatvei suteiktas Žemutinės gatvės pavadinimas.

Tarybos sprendimu nustatytos UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamosios (be PVM) tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams ir UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos (be PVM).

Posėdžio pabaigoje priimtas sprendimas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos tikslinimo, iš jos išbraukti dėl Rūdninkų poligono steigimo valstybei perduoti vietinės reikšmės keliai.