Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžio aktualijos

Tarybos posėdžio aktualijos

Š. m. birželio 26 d. posėdžiavusi Šalčininkų rajono savivaldybės taryba svarstė ir priėmė 42 sprendimų projektus turto valdymo, biudžeto, socialiniais, kultūros, švietimo ir kt. klausimais. Po ilgos pertraukos ir darbo nuotoliniu būdu  šį kartą Tarybos nariai susitiko posėdžių salėje.

Socialiniai klausimai

Patvirtinus darbotvarkę priimti sprendimai dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui. Šio turto perdavimo tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui gauti individualias pagal jo poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje. Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centre socialinė globa teikiama šeimynos principu. Šeimynos teikia socialinę globą atskiruose butuose, gyvenamuosiuose namuose, kurie prilyginami bendruomeniniams vaikų globos namams.

Tarptautinio bendradarbiavimo galimybės

Politikai pritarė projekto  „Tarpvalstybinių socialinių ryšių stiprinimas“ (Eng.„Strenghtening cross border social connections) rengimui ir įgyvendinimui pagal Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą. INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programos tikslas - prisidėti prie regiono plėtros bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai bendradarbiaujant abipus sienos Programos teritorijoje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms. Programos teritorija apima 8 teritorinius vienetus: penkias Lietuvos pietvakarių apskritis ir tris šiaurės rytų Lenkijos apskritis. Už šios programos įgyvendinimą Lietuvoje atsakinga LR Vidaus reikalų ministerija.

  
  
  

Finansavimas

Savivaldybės tarybos sprendimu skirtas finansavimas devynioms Šalčininkų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkursui pateiktoms paraiškoms, kurios atitiko konkurso nuostatų keliamus reikalavimus bei Šalčininkų rajono nevyriausybinių organizacijų tarybos vertinimu buvo pripažintos finansuotinomis.

Kultūra

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba patvirtino Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro nuostatus. Nauja nuostatų redakcija parengta atsižvelgiant į tai, kad Šalčininkėlių laisvalaikio salė neveikia nuo 2018 metų, o Eišiškių pramogų centro funkcijas perima Eišiškių laisvalaikio ir verslo centras. Jos yra išbraukiamos iš Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro struktūrinių padalinių sąrašo. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras prašo sumažinti jo struktūrinių padalinių etatų skaičių.

Mokesčiai

Posėdžio metu patvirtintas 2021 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – 0,9 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės, o taip pat  nustatytas 2021 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas turtui, kuris yra apleistas arba neprižiūrimas – 3,0 proc. (parašiau trumpiau)

Šalčininkų rajono politikai palaikė sprendimo projektą, kad nuo žemės mokesčio būtų atleidžiami žemės savininkai, kurių darbingumo lygis yra iki 40 proc., asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, ir nepilnamečiai vaikai, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų, jeigu jiems priklauso žemės sklypo plotas neviršija Savivaldybės tarybos nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio.

Politikai atsižvelgė į susiklosčiusią nepalankią epidemiologinę (koronavirusinės infekcijos COVID-19) situaciją ir nusprendė 17 proc. sumažinti nekilnojamojo turto ir žemės mokesčius už 2020 mokestinius metus už Šalčininkų rajone esantį, privačios nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus, išskyrus apleistą žemę bei mokesčius už nekilnojamą turtą, kuris yra apleistas arba neprižiūrimas.

  
  
  

Švietimas

Tarybos nariai patvirtino sprendimo projektą dėl Šalčininkų rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų uždarymo 2020 metų vasaros atostogų. Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 7 d. atostogaus Dieveniškių lopšelis-darželis, nuo liepos 27 d. iki rugpjūčio 31 d. Kalesninkų lopšelis-darželis, nuo rugpjūčio 17 d. iki rugpjūčio 27 d. Poškonių lopšelis-darželis, o Jančiūnų universalus daugiafunkcis centras ikimokyklinio ugdymo grupės nuo liepos 13 d. iki liepos 31 d. Kiekvienos ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovas, informavęs tėvus apie planuojamą įstaigos uždarymą vasaros laikotarpiui, gavo įstaigos tarybos pritarimą ir pateikė prašymą savivaldybės tarybai.

Parama religinėms bendruomenėms

Tarybos sprendimu skirtas finansavimas religinėms bendruomenėms:  Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijai (Sangėliškių koplyčios remontui ir šalia bažnyčios esančių koplytėlių remontui), Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijai (bažnyčios teritorijos tvarkymui), Šalčininkų stačiatikių Šv. Tichono parapijai (maldos namų statybos darbams).

Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos nariai.