Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdis Nr. 14

Eil.
Nr.

Projekto 
Nr.

Svarstomų klausimų turinys

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

2.

PR-520

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

3.

PR-533

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui

4.

PR-484

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

5.

PR-487

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai

6.

PR-490

Dėl Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Šalčininkų rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašą

7.

PR-496

Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas

8.

PR-509

Dėl AB „Ignitis gamyba“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų pardavimo

9.

PR-503

Dėl Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo 2019 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

10.

PR-511

Dėl pritarimo projektui „Tarpvalstybinių socialinių ryšių stiprinimas“ pagal V-A Interreg Lietuva – Lenkija programą

11.

PR-515

Dėl leidimo atlikti remonto darbus

12.

PR-523

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

13.

PR-537

Dėl lėšų skyrimo iš Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos

14.

PR-522

Dėl Renginių organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo

15.

PR-505

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Kultūros centro nuostatų patvirtinimo

16.

PR-532

Dėl beviltiškų skolų nurašymo

17.

PR-530

Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo

18.

PR-508

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Kultūros centro etatų skaičiaus patvirtinimo

19.

PR-507

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų etatų skaičiaus patvirtinimo

20.

PR-535

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-256 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

21.

PR-524

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2021 m. nustatymo

22.

PR-501

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo bei atleidimo nuo žemės mokesčio 2021 m.

23.

PR-525

Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatų suteikimo 2020 metais

24.

PR-510

Dėl Eišiškių laisvalaikio ir verslo centro etatų patvirtinimo

25.

PR-536

Dėl garantijos suteikimo

26.

PR-481

Dėl biudžetinių įstaigų Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos ir Šalčininkų r. Kalesninkų lopšelio-darželio reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

27.

PR-480

Dėl biudžetinių įstaigų Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos ir Šalčininkų r. Poškonių lopšelio-darželio reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

28.

PR-519

Dėl Mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

29.

PR-513

Dėl Asmenų prašymų dėl mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo

30.

PR-514

Dėl Vaikų priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo

31.

PR-489

Dėl Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo

32.

PR-526

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų uždarymo 2020 metų vasaros laikotarpiui

33.

PR-482

Dėl leidimo įsigyti techniką

34.

PR-517

Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams

35.

PR-485

Dėl socialinės paramos mokiniams organizavimo, paramos mokinio reikmenims įsigyti ir mokinių nemokamo maitinimo Šalčininkų rajono mokyklose skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

36.

PR-491

Dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo

37.

PR-492

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

38.

PR-493

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

39.

PR-494

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2020 metų programos patvirtinimo

40.

PR-518

Dėl Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro uždarymo atostogų laikotarpiui

41.

PR-504

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų naujos redakcijos programos patvirtinimo

   

Papildomi klausimai

42

PR-531

Dėl lėšų skyrimo iš Religinių bendrijų rėmimo programos