easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-05-30 Nr.4
KlausimasPR-(1.2 E)-63 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo iki 2027 metų plano patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Romuald Monkevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-(1.2 E)-63 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO IKI 2027 METŲ PLANO PATVIRTINIMO
PR-(1.2 E)-63 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO IKI 2027 METŲ PLANO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-(1.2 E)-63 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO IKI 2027 METŲ PLANO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai, laukiami rezultatai Parengto projekto tikslas – patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo  iki 2027 m. planą. Šalčininkų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo iki 2027 metų planas pakeis Šalčininkų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planą ir kartu nustatys naujas Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plane numatytų užduočių įgyvendinimui reikalingas priemones bei uždavinius periodui iki 2027 metų.

2. Išsamus faktinis ir teisinis pagrindas, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi.

3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, jei sprendimu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius arba iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas

Santykiai reglamentuoti įstatymu.

4. Lėšų poreikis ir šaltiniai 5 metų laikotarpiu (2023-2027 metais) plano priemonių įgyvendinimas

Šalčininkų rajono savivaldybėje kainuos apie 1346400 Eur, lėšų šaltiniai: Europos Sąjungos parama, Gamintojų ir importuotojų organizacijų lėšos, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšos, Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, kitos lėšos.

5. Ar projektas vertintinas antikorupciniu požiūriu (jei taip, pridedama antikorupcinio vertinimo išvada)

Ne.

6. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai, ir sprendimo projekto lyginamasis variantas, jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas

Siekiant ilgalaikio atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslo įgyvendinimo, nustatyti Šalčininkų rajono atliekų prevencijos ir tvarkymo iki 2027 m. sistemos vystymą užtikrinantys tikslai:

1) atliekų prevencijos skatinimas,

2) atliekų atskyrimas susidarymo šaltinyje, siekiant paruošti pakartotinai naudoti arba perdirbti,

3) atliekų paruošimas naudoti pakartotinai,

4) atliekų paruošimas naudoti tos pačios arba kitos paskirties produktams ar medžiagoms gaminti,

5) atliekų šalinimo galimybės užtikrinimas.

1. Pirmasis tikslas skirtas atliekų prevencijos skatinimui – tai planuojama įgyvendinti keičiant gyventojų vartojimo įpročius, kurie skatintų vartotojus rinktis daugkartinius gaminius, remontuoti ar taisyti gaminius ir vartoti juos pakartotinai, taip pat bendradarbiauti siekiant šiukšlinimo prevencijos, bei surenkant ir tvarkant šiukšles.

Pirmojo tikslo uždaviniai:

1.1. siekti mažinti atliekų susidarymą skatinant vartotojus rinktis daugkartinius gaminius, naudoti produktus pakartotinai, remonto ir (ar) taisymo paslaugas;

1.2. užtikrinti šiukšlinimo prevenciją, tvarkyti šiukšles.

2. Antrasis tikslas orientuotas į atliekų atskyrimą dar susidarymo vietoje – šiam tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

2.1. gyventojų aplinkosauginio sąmoningumo ir atsakomybės atliekų rūšiavimo srityje didinimas;

2.2. atliekų rūšiavimo priemonių ir infrastruktūros prieinamumo didinimas.

3. Trečiasis tikslas – atliekų paruošimas naudoti pakartotinai, jo uždavinys:3.1. tikrinant, valant ar taisant atliekomis tapusius produktus ar jų sudedamąsias dalis paruošti taip, kad jie būtų vėl tinkami naudoti be pradinio apdirbimo.

4. Ketvirtuoju tikslu siekiama paruošti atliekas naudoti tos pačios ar kitos paskirties produktams ar medžiagoms gaminti. Šiam tikslui pasiekti iškelti du uždaviniai:

4.1. atliekų paruošimo perdirbti ir jų perdirbimo galimybių sukūrimas;

4.2. atsinaujinančios energijos pajėgumų sukūrimas siekiant sumažinti energetinę priklausomybę ir didinti efektyvumą. 

5. Penktasis tikslas – užtikrinti atliekų šalinimo galimybes tais atvejais, kai atliekos negali būti ar jas netikslinga perdirbti ar panaudoti pakartotinai, uždavinys:

5.1. atliekų šalinimas: atliekas, kurių nepavyksta išvengti, jų dalis ar medžiagas, kurių nepavyksta pakartotinai panaudoti, šalinti nekeliant pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai.

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Gudač Natalja - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Stonkus Gerardas - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Kulevičius Andžej - Už
 • Novickij Valdemar - Už
 • Gotowiecki Krzysztof - Už
 • Obločinski Edgar - Už
 • Zarumna Beata - Už
 • Dailidko Andžela - Už
 • Butrimas Mečislovas - Už
 • Kovgeris Robertas - Už
 • Stančik Ivan - Už
 • Veršicka Lilija - Už
 • Bandalevič Pavel - Už
easy to read