Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
Data 2022-03-31
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-1032 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo Violeta Zareckienė Įtrauktas
PR-1014 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1013 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Josif Rybak Įtrauktas
PR-1016 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms Josif Rybak Įtrauktas
PR-1017 Dėl nuomos mokesčio sumažinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1018 Dėl buto pirkimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn Josif Rybak Įtrauktas
PR-1036 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį Josif Rybak Įtrauktas
PR-1019 Dėl savivaldybės turto perdavimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1037 Dėl leidimo atlikti remonto darbus Josif Rybak Įtrauktas
PR-1040 Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Josif Rybak Įtrauktas
PR-1042 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-491 „Dėl viešame aukcione parduodamo šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1033 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos nuostatų patvirtinimo Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-1012 Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo žemės sklype unikalus Nr. 4400-2243-0024, Nr. 4400-2243-0524 Šalčininkų r. sav. Šalčininkų sen. Didžiųjų Baušių k. specialiojo plano rengimo Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-1020 Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Jasiūnų seniūnijos Marazų kaimo gatvei Justyna Dovgialo Įtrauktas
PR-1015 Dėl Šalčininkų rajono Dainavos seniūnijos Pajuodupio kaimo gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Justyna Dovgialo Įtrauktas
PR-1031 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Justyna Dovgialo Įtrauktas
PR-1045 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kelių (gatvių) 2022-2024 m. prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo Justyna Dovgialo Įtrauktas
PR-1029 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-498 "Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusio galios Justyna Dovgialo Įtrauktas
PR-1028 Dėl įgaliojimų Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-1030 Dėl sutikimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje Regina Markevič Įtrauktas
PR-1034 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-601 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-1021 Dėl tikslinės pašalpos skyrimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1022 Dėl tikslinės pašalpos skyrimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1023 Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro nuomojamų techninės pagalbos priemonių įkainių nustatymo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1024 Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų nustatymo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1025 Dėl socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų kainų nustatymo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1026 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-594 „Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1027 Dėl nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centruose akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, išlaidų finansavimo dydžio nustatymo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1035 Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo papildymo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1041 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1038 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T-420 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1046 Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės organizacinės struktūros ir pareigybių skaičiaus patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1043 Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės lovų skaičiaus patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas